JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Enem­mis­tö al­le kou­lui­käi­sis­tä lap­sis­ta liik­kuu ja nuk­kuu so­pi­vas­ti – ruu­tu­a­jas­sa vä­hen­tä­mi­sen paik­ka

Päivämies
Uutiset
10.1.2020 6.55

Juttua muokattu:

13.1. 11:34
2020011311340320200110065500

Eveliina Saukko

Eveliina Saukko

PÄI­VÄ­MIES

Nel­jä­so­sa al­le kou­lui­käi­sis­tä suo­ma­lais­lap­sis­ta täyt­tää sa­ma­nai­kai­ses­ti lii­kun­ta-, ruu­tu­ai­ka- ja uni­suo­si­tuk­set. Hel­poi­ten täyt­ty­vät lii­kun­ta- ja uni­suo­si­tuk­set, ruu­tu­ai­ka tuot­taa enem­män haas­tei­ta. Lii­kun­ta- ja uni­suo­si­tus­ten täyt­ty­mi­nen on yh­tey­des­sä pie­nem­pään pai­noin­dek­siin ja vyö­tä­rö­nym­pä­ryk­seen.

Tuo­re tut­ki­mus so­vel­si Maa­il­man ter­veys­jär­jes­tö WHO:n tuo­rei­ta suo­si­tuk­sia, jon­ka mu­kaan al­le kou­lui­käi­sil­lä lap­sil­la tu­lee ol­la päi­vit­täin lii­kun­taa vä­hin­tään kol­me tun­tia, ruu­tu­ai­kaa enin­tään yk­si tun­ti ja un­ta 10–13 tun­tia.

BMC Pub­lic He­alth -leh­des­sä jul­kais­tut tu­lok­set osoit­ti­vat, et­tä 24 pro­sent­tia lap­sis­ta täyt­ti kaik­ki kol­me suo­si­tus­ta. Lii­kun­ta­suo­si­tuk­sen täyt­ti 85 pro­sent­tia, ruu­tu­ai­ka­suo­si­tuk­sen 36 pro­sent­tia ja uni­suo­si­tuk­sen 76 pro­sent­tia lap­sis­ta.

Tar­ve li­sä­tut­ki­muk­sel­le

– Tu­lok­sia ar­vi­oi­ta­es­sa on huo­mi­oi­ta­va, et­tä ruu­tu­a­jan yh­tey­des­tä al­le kou­lui­käis­ten las­ten ter­vey­teen on tois­tai­sek­si vie­lä vä­hän tut­ki­mus­tie­toa, jon­ka vuok­si ruu­tu­ai­ka­suo­si­tus pe­rus­tuu suh­teel­li­sen ke­vy­een näyt­töön. Hie­noa oli kui­ten­kin näh­dä, et­tä niin moni lap­sis­ta täyt­ti lii­kun­ta- ja uni­suo­si­tuk­set, tut­ki­ja Mar­ja Lep­pä­nen sa­noo.

– Toi­saal­ta on muis­tet­ta­va, et­tä tämä poik­ki­leik­kaus­tut­ki­mus ei ker­ro syy-seu­raus­suh­tees­ta. Al­hai­sen vas­tausp­ro­sen­tin (24 pro­sent­tia) sekä osal­lis­tu­jien maan­tie­teel­li­sen ra­joit­tu­mi­sen vuok­si otos saat­taa myös ol­la jok­seen­kin va­li­koi­tu­nut. Koko vä­es­tön ta­sol­la suo­si­tus­ten täyt­ty­mi­nen jää to­den­nä­köi­ses­ti al­hai­sem­mak­si, Lep­pä­nen ar­vi­oi.

Huo­mio koko per­hee­seen

Tut­ki­mus­ten mu­kaan käyt­täy­ty­mis­mal­lit al­ka­vat muo­dos­tua jo var­hais­lap­suu­des­sa. Tut­ki­mus­ryh­mä suo­sit­te­lee kiin­nit­tä­mään huo­mi­o­ta koko per­heen käyt­täy­ty­mi­seen – eri­tyi­ses­ti ruu­tu­jen käyt­töön, mut­ta myös riit­tä­vän lii­kun­nan ja unen var­mis­ta­mi­seen.

– Löy­dök­sem­me ko­ros­ta­vat, et­tä pai­noin­dek­sin ja vyö­tä­rö­nym­pä­ryk­sen kan­nal­ta on tär­ke­ää kiin­nit­tää huo­mi­o­ta use­aan käyt­täy­ty­mi­seen sa­ma­nai­kai­ses­ti. Op­ti­maa­li­sen ”cock­tai­lin” sel­vit­tä­mi­nen vaa­tii vie­lä kui­ten­kin li­sää tut­ki­mus­ta, Lep­pä­nen tii­vis­tää.

Tut­ki­muk­sen teki Folk­häl­sa­nin tut­ki­mus­kes­kus yh­teis­työs­sä Hel­sin­gin yli­o­pis­ton kaut­ta. Se käyt­ti DA­GIS-ai­neis­toa, jos­sa oli mu­ka­na 778 3–6-vuo­ti­as­ta las­ta Uu­del­ta­maal­ta ja Ete­lä-Poh­jan­maal­ta.

19.9.2020

Muis­ta­kaa tämä: joka niu­kas­ti kyl­vää, se niu­kas­ti niit­tää, ja joka run­saas­ti kyl­vää, se run­saas­ti niit­tää. 2. Kor. 9:6

Viikon kysymys