JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Eri mai­den edus­ta­jat tu­tus­tui­vat toi­siin­sa

Uutiset
7.11.2020 8.00

Juttua muokattu:

6.11. 10:35
2020110610350920201107080000
MW3:n järjestötapaamisen osallistujat. Ylärivi: Jon Bloomquist, Miika Kopperoinen, Pekka Kainua, Veli-Matti Heikkinen, Adrian Pirness. Keskirivi: Jean Claude Maniragaba, Jospeh Kuse, Alphonse Haba, Nicolas Koffi Deh. Alarivi: Israel Nosalhta Egharevba, Aqeel Aftab, Samuel Okola, Easmond Missalie.

MW3:n järjestötapaamisen osallistujat. Ylärivi: Jon Bloomquist, Miika Kopperoinen, Pekka Kainua, Veli-Matti Heikkinen, Adrian Pirness. Keskirivi: Jean Claude Maniragaba, Jospeh Kuse, Alphonse Haba, Nicolas Koffi Deh. Alarivi: Israel Nosalhta Egharevba, Aqeel Aftab, Samuel Okola, Easmond Missalie.

Kuvankaappaus kokouksesta 8.10.2020

MW3:n järjestötapaamisen osallistujat. Ylärivi: Jon Bloomquist, Miika Kopperoinen, Pekka Kainua, Veli-Matti Heikkinen, Adrian Pirness. Keskirivi: Jean Claude Maniragaba, Jospeh Kuse, Alphonse Haba, Nicolas Koffi Deh. Alarivi: Israel Nosalhta Egharevba, Aqeel Aftab, Samuel Okola, Easmond Missalie.

MW3:n järjestötapaamisen osallistujat. Ylärivi: Jon Bloomquist, Miika Kopperoinen, Pekka Kainua, Veli-Matti Heikkinen, Adrian Pirness. Keskirivi: Jean Claude Maniragaba, Jospeh Kuse, Alphonse Haba, Nicolas Koffi Deh. Alarivi: Israel Nosalhta Egharevba, Aqeel Aftab, Samuel Okola, Easmond Missalie.

Kuvankaappaus kokouksesta 8.10.2020

Mii­ka Kop­pe­roi­nen

SRK

Laa­ja van­hoil­lis­les­ta­di­o­lais­ten jär­jes­tö­ta­paa­mi­nen rai­va­si tie­tä yh­teis­ten re­aa­li­ai­kais­ten ko­koon­tu­mis­ten to­teut­ta­mi­sel­le.

MW3-lä­he­tys­työn (SRK, LLC, SFC) eng­lan­nin­kie­lis­ten koh­de­mai­den pai­kal­lis­ten jär­jes­tö­jen joh­ta­jat ko­koon­tui­vat etäyh­tey­den vä­li­tyk­sel­lä yh­del­le kool­le. 8. lo­ka­kuu­ta to­teu­tu­nut ko­kous oli en­sim­mäi­nen kaut­ta ai­ko­jen.

– Yh­tey­det pe­la­si­vat yl­lät­tä­vän hy­vin ja osal­lis­tu­jia roh­kai­si­vat sa­man­kal­tai­set ko­ke­muk­set niin us­kon asi­ois­ta kuin vaik­ka­pa ko­ro­na­ti­lan­tees­ta, SRK:n toi­min­nal­li­sen osas­ton joh­ta­ja Pek­ka Kai­nua kom­men­toi ta­paa­mi­sen an­tia.

Kaik­ki sa­moi­hin seu­roi­hin

Ta­paa­mi­sen en­si­si­jai­nen tar­koi­tus oli tes­ta­ta, on­ko etä­ko­koon­tu­mis­ten jär­jes­tä­mi­nen yli­pää­tään mah­dol­lis­ta: mi­ten esi­mer­kik­si yh­tey­det eri mais­sa toi­mi­vat. Toi­se­na ta­voit­tee­na oli li­sä­tä yh­teen­kuu­lu­vuu­den tun­net­ta ja tu­tus­tut­taa eri mai­den hen­ki­löi­tä toi­siin­sa.

MW3 al­kaa val­mis­tel­la yh­teis­ten ko­koon­tu­mis­ten ja seu­ro­jen sään­nöl­lis­tä pi­tä­mis­tä. Oh­jel­mis­to­a­lus­ta­na tu­lee ole­maan Zoom.

– Aluk­si ha­e­taan kie­li­koh­tai­ses­ti so­pi­via ajan­koh­tia ja ope­tel­laan laa­jem­min tek­nii­kan käyt­töä. Seu­ro­jen jär­jes­tä­mi­nen on tar­koi­tus aloit­taa mar­ras­kuun ai­ka­na, Kai­nua ker­too.

Tu­le­vai­suu­des­sa on tar­koi­tus pi­tää seu­ro­jen li­säk­si eri koh­de­ryh­mil­le se­mi­naa­re­ja, joi­den pää­pai­no on kes­kus­te­lul­la. Näi­tä ryh­miä ovat esi­mer­kik­si pu­hu­jat, raa­mat­tu­luo­kan- ja py­hä­kou­lu­no­pet­ta­jat, joh­to­kun­tien jä­se­net ja hu­ma­ni­taa­ri­sen avun toi­mi­kun­nat.

Osal­lis­tu­jat esit­täy­tyi­vät

Ko­kouk­ses­sa oli osal­lis­tu­jia seu­raa­vis­ta mais­ta: USA, Suo­mi, Ruot­si, Togo, Ke­nia, Ghana, Ru­an­da, Gam­bia, Pa­kis­tan ja Sier­ra Le­o­ne. Gui­ne­an edus­ta­ja ei pys­ty­nyt osal­lis­tu­maan. Ko­kouk­seen kut­sut­tiin mu­kaan myös vas­ta pa­ran­nuk­sen saa­nut us­ko­vai­nen Ni­ge­ri­as­ta.

Eri mai­den pai­kal­lis­ten or­ga­ni­saa­ti­oi­den pu­heen­joh­ta­jat esit­te­li­vät it­sen­sä ja oman maan­sa toi­min­taa. Esit­täy­ty­mi­set oli­vat pa­rin mi­nuu­tin mit­tai­sia, ko­kous kes­ti ko­ko­nai­suu­des­saan kak­si tun­tia. Pa­kis­ta­nin esit­te­ly jäi yh­tey­son­gel­mien vuok­si to­teu­tu­mat­ta.

Ko­kouk­ses­sa Veli-Mat­ti Heik­ki­nen Ruot­sis­ta piti al­ku­har­tau­den ja ti­lai­suu­den päät­ti gha­na­lai­sen Jo­seph Ku­sen lop­pu­ru­kous.

Heik­ki­nen pu­hui pie­noi­se­van­ke­liu­mis­ta (Joh. 3:16):

– Hä­nen ni­mes­sään ja ve­res­sään saam­me us­koa kaik­ki syn­nit an­teek­si. Se joka us­koo, pää­see ker­ran tai­vaa­seen, hän roh­kai­si.

MW3 seu­raa ti­lan­net­ta

Ko­koon­tu­mi­sen tar­ve on en­tis­tä­kin suu­rem­pi nyt, kun lä­he­tys­mat­ko­ja ei ole ol­lut mah­dol­lis­ta teh­dä. Tyys­tin il­man seu­ro­ja ei kui­ten­kaan ole tar­vin­nut ol­la: MW3 on or­ga­ni­soi­nut eri mai­hin etäyh­teyk­sin pi­det­ty­jä li­ve­seu­ro­ja ja tal­len­tei­na ja­et­tu­ja What­sApp-seu­ro­ja.

Tu­le­vai­suu­den mat­ka­suun­ni­tel­mis­sa on li­sät­ty eri­tyi­ses­ti af­rik­ka­lais­ten pu­hu­jien pal­ve­lu­vuo­ro­ja sa­man maa­no­san mai­hin.

– Suun­nit­te­lem­me lä­he­tys­mat­ko­ja heti en­si vuo­den puo­lel­le, mut­ta Tai­vaan Isä yk­sin tie­tää, mil­loin on taas mah­dol­lis­ta mat­kus­taa pai­kan pääl­le. Ha­lu­am­me kui­ten­kin ol­la val­mii­na kun mat­kus­ta­mi­nen on taas tur­val­lis­ta, Kai­nua va­kuut­taa.

Uu­ti­nen on jul­kais­tu 4.11. il­mes­ty­nees­sä Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­des­sä. Lue siel­tä myös Jo­seph Ku­sen haas­tat­te­lu.

3.12.2020

Her­ra, sinä olet lau­pi­as, muis­ta mi­nua, osoi­ta iki­ai­kais­ta hy­vyyt­tä­si. Älä muis­ta nuo­ruu­te­ni syn­te­jä, älä pa­ho­ja te­ko­ja­ni! Sinä, joka olet us­kol­li­nen ja hyvä, älä unoh­da mi­nua! Ps. 25:6–7

Viikon kysymys