JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Eri­tyi­nen ra­di­o­lai­te tois­taa myös net­ti­seu­ro­ja

Uutiset
18.5.2020 6.40

Juttua muokattu:

14.5. 13:57
2020051413572620200518064000
Manne Hannula löysi nettiradiosta ratkaisun veljensä seurojenkuuntelutarpeeseen.

Manne Hannula löysi nettiradiosta ratkaisun veljensä seurojenkuuntelutarpeeseen.

Kuva Hannulalta

Manne Hannula löysi nettiradiosta ratkaisun veljensä seurojenkuuntelutarpeeseen.

Manne Hannula löysi nettiradiosta ratkaisun veljensä seurojenkuuntelutarpeeseen.

Kuva Hannulalta

Ee­va Poh­jo­la

Päi­vä­mies

Man­ne Han­nu­la vink­kaa net­tiä käyt­tä­mät­tö­mil­le ra­di­o­lait­tees­ta, jol­la pää­see kuun­te­le­maan net­ti­lä­he­tys­tä. Tek­nis­tä tu­ke­a­kin lait­teen käyt­töön on saa­ta­vil­la.

Pää­o­sa ke­vään ai­ka­na lä­he­tet­tä­vis­tä seu­ra­tal­ti­oin­neis­ta kuu­luu vain in­ter­ne­tin kaut­ta, min­kä vuok­si mo­net net­tiä vä­hem­män käyt­tä­neet ovat jää­neet kuu­lu­vuu­sa­lu­een kat­vee­seen. Kem­pe­le­läi­nen Man­ne Han­nu­la löy­si on­gel­maan rat­kai­sun, jota et­si aut­taak­seen pal­ve­lu­ta­los­sa asu­vaa Panu-vel­je­ään seu­ro­jen kuun­te­lus­sa.

– Kun ne­tin käyt­tö ei hä­nel­lä sil­lä ta­voin on­nis­tu, mi­nul­le tuli vä­hän kuin teh­tä­väk­si miet­tiä, et­tä mi­ten me saa­tai­siin Pa­nul­le­kin net­ti­ra­dio kuu­lu­maan, Han­nu­la ker­too.

Rat­kai­suk­si hän haki elekt­ro­niik­ka­kau­pas­ta net­ti­ra­di­on – siis ra­di­o­lait­teen, jol­la net­ti­lä­he­tyk­sien kuun­te­lu on­nis­tuu.

– Ra­di­on mu­ka­na tu­lee koo­di, jon­ka avul­la net­ti­tai­toi­nen pää­see te­ke­mään sel­lai­sen ase­tuk­sen, et­tä Pa­nun ra­di­os­sa ”yk­kös­suo­sik­ki­ka­na­val­la” on Kem­pe­leen rau­ha­nyh­dis­tyk­sen net­ti­ra­di­o­lä­he­tys.

– Eli kun Panu ra­di­on au­kai­see, niin sii­tä­pä se al­kaa soi­maan, Han­nu­la se­lit­tää.

– Minä voin fyy­si­ses­ti Pa­nun luo­na käy­mät­tä teh­dä ase­tuk­set ra­di­oon.

”Ra­tio pääl­le”

Lait­teen käyt­tö vaa­tii net­tiyh­tey­den, mut­ta sen hal­lin­noin­ti on­nis­tuu etä­nä. Näin ol­len in­ter­ne­tin käyt­töön tot­tu­ma­ton voi saa­da net­ti­seu­rat kuu­lu­viin ra­di­on nap­pia nap­saut­ta­mal­la.

– Ajat­te­lin, et­tä tämä tek­no­lo­gi­nen tie­tä­mys kan­nat­taa ja­kaa sitä var­ten, et­tä jol­la­kul­la on ikään­ty­nyt lä­hei­nen, joka kai­paa ra­di­o­lä­he­tyk­siä, mut­ta ei syys­tä tai toi­ses­ta saa nii­tä kuu­lu­maan.

Han­nu­la nä­kee apua tar­vit­se­van hen­ki­lön aut­ta­mi­sen ”lä­him­mäi­sen­rak­kau­den ja nört­ti­tai­don yh­dis­tel­mä­nä”.

– Pap­pa tai mum­mu ker­too net­ti­tai­toi­sel­le tei­nil­le, et­tä ha­lu­a­vat, et­tä yk­kö­se­nä net­ti­ra­di­os­ta kuu­luu Ke­sä­seu­ra­ra­di­on net­ti­lä­he­tys, ja kak­ko­se­na vaik­ka rau­ha­nyh­dis­tyk­sen net­ti­ra­dio.

Ra­di­on mu­ka­na tu­le­van koo­din avul­la tämä lä­hi­pii­rin hen­ki­lö lait­taa yh­tey­det kun­toon.

– Sen jäl­keen hän vaik­ka soit­taa ihan ta­val­li­sel­la pu­he­li­mel­la näil­le 95-vuo­ti­ail­le, et­tä ”lait­ta­kaa­pa nyt se ra­tio pääl­le, niin var­mis­te­taan et­tä se toi­mii”.

Ryh­mäs­tä apua

Sen va­ral­le, et­tei lä­hi­pii­ris­sä ole in­ter­net-tai­tois­ta hen­ki­löä, Han­nu­la on pe­rus­ta­nut kai­kil­le avoi­men tu­ki­ryh­män What­sAp­piin.

– Jos joku tar­vit­see apua niis­sä kon­fi­gu­raa­ti­ois­sa, minä voin huo­leh­tia, et­tä ryh­mäs­sä on riit­tä­väs­ti kem­pe­le­läi­siä tei­ne­jä päi­vys­tä­mäs­sä sitä var­ten.

Kon­fi­gu­raa­ti­oil­la Han­nu­la viit­taa ra­di­oon teh­tä­viin ase­tuk­siin.

– Nuo­ret voi­vat teh­dä apua ky­se­le­vil­le ne­tin kaut­ta kon­fi­gu­raa­ti­ot hei­dän net­ti­ra­di­oi­hin­sa.

Tar­vit­set­ko apua net­ti­ra­di­o­si kans­sa? Ota yh­teys Man­ne Han­nu­laan, niin pää­set What­sApp-tu­ki­ryh­mään. Pu­he­lin­nu­me­ro: 045 321 9440.

18.9.2020

Syn­tim­me ovat meil­le lii­an ras­kaat, mut­ta sinä an­nat ne an­teek­si. Au­tu­as se, jon­ka sinä va­lit­set! Hän saa tul­la luok­se­si ja asua py­hä­kös­sä­si. Ps. 65:4–5

Viikon kysymys