JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Es­poon nuo­ret jär­jes­ti­vät mu­siik­ki-il­lal­li­sen – nuor­ten in­to ihas­tut­ti

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
18.11.2019 6.37

Juttua muokattu:

2.1. 11:02
2020010211023820191118063700

Es­poon rau­ha­nyh­dis­tyk­sen nuo­ret jär­jes­ti­vät isän­päi­vän aat­to­na mu­siik­ki-il­lal­li­sen ai­kui­sil­le. Mauk­kai­den tar­joi­lu­jen ja kau­niin mu­sii­kin li­säk­si myös nuor­ten in­nos­tus ja oma-aloit­tei­suus ilah­dut­ti­vat – idea il­lan jär­jes­tä­mi­ses­tä oli tul­lut nuo­ril­ta it­sel­tään.

Juh­lan vart­tu­neim­pia vie­rai­ta edus­ta­neet Ei­la ja Tau­no Sa­to­maa ihas­te­li­vat nuor­ten omis­tau­tu­mis­ta. Ei­la ih­met­te­li nuor­ten oma-aloit­tei­suut­ta, Tau­no ko­ros­ti mu­sii­kin ja ruo­an laa­tua sekä eri­no­mais­ta il­ma­pii­riä.

Ti­lai­suu­teen myy­tiin noin 130 il­lal­lis­lip­pua, joi­den tuot­to käy­te­tään nuo­ri­so­työ­hön. Tar­joi­lut sekä nuor­ten esit­tä­mä mu­siik­ki oli­vat eri­no­mai­sia. Il­lan kut­su­vie­raat, isät ja äi­dit, ys­tä­vät ja su­ku­lai­set, oli­vat syys­tä­kin yl­pei­tä nuor­ten ai­kaan­saan­nok­sis­ta.

Usei­den kuo­ro­lau­lu- ja mui­den mu­siik­kie­si­tys­ten jäl­keen Pek­ka Hin­tik­ka piti il­ta­har­tau­den. Hän luki 1. Jo­han­nek­sen kir­jeen 2. lu­vus­ta muu­ta­man ja­keen.

Pu­heen pää­pai­no oli sii­nä, et­tä Kris­tuk­sen veri puh­dis­taa mei­dät kai­kis­ta syn­neis­tä. Hin­tik­ka yh­dis­ti lu­ke­man­sa teks­tin tu­le­vaan isän­päi­vään ja sa­noi: ”Ol­koon ta­voit­tee­nam­me, et­tä meis­tä isis­tä jää lap­sil­lem­me sel­lai­nen muis­to, et­tä isä oli us­ko­vai­nen mies.”

Ti­lai­suus oli täy­sin nuor­ten jär­jes­tä­mä, ai­kui­set oh­jaa­jat osal­lis­tui­vat vain tar­vit­ta­es­sa ruu­an­lait­toon ja neu­von­taan. Kaik­ki­aan jär­jes­te­lyi­hin osal­lis­tui noin 40 nuor­ta. Mu­ka­na oli sekä raa­mat­tu­luok­ka­lai­sia et­tä Nuor­ten per­jan­tai -toi­min­nas­sa mu­ka­na ole­via.

Illan suunnittelun ydinryhmän muodostivat Essi Hintikka (musiikki), Sofia Huhdanpää (ruoka ja tarjoilu), Linnea Tahkola (leivonta) ja Hannes Huhdanpää (talous ja markkinointi).

Illan suunnittelun ydinryhmän muodostivat Essi Hintikka (musiikki), Sofia Huhdanpää (ruoka ja tarjoilu), Linnea Tahkola (leivonta) ja Hannes Huhdanpää (talous ja markkinointi).

Nuor­ten per­jan­tai, Nupe, on tuo­nut pal­jon uut­ta in­toa ja yh­teis­tä te­ke­mis­tä Es­poon Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen vart­tu­nei­den nuor­ten kes­kuu­teen. On syn­ty­nyt halu osal­lis­tua ja aut­taa, teh­dä yh­des­sä, yh­tei­sek­si hy­väk­si.

Il­las­ta jäi hyvä mie­li. Tun­tuu, et­tä juu­ri täl­lai­sia kei­tai­ta tar­vi­taan ar­jen kes­kel­lä. Oman paik­ka­kun­nan us­ko­nys­tä­vien mer­ki­tys ko­ros­tuu, ja

yh­des­sä ko­ke­mi­nen ja te­ke­mi­nen vah­vis­ta­vat yh­tei­söl­li­syyt­tä.

Jääm­me mie­len­kiin­nol­la odot­ta­maan upei­den nuor­ten ide­oi­maa seu­raa­vaa tem­paus­ta, nuor­ten myy­jäi­siä. Myy­jäis­ten jäl­keen he ai­ko­vat jär­jes­tää vie­lä alu­eel­li­sen nuor­te­nil­lan, jo­hon odo­te­taan pal­jon nuo­ria myös lä­hi­a­lu­eil­ta.

Teks­ti: Timo Poh­jo­la

Ku­vat: Jor­ma Kurt­ti

4.8.2020

Kar­me­lin­vuo­rel­la Elia kään­tyi kan­san puo­leen ja sa­noi: "Kuin­ka kau­an te hor­jut­te puo­lel­ta toi­sel­le? Jos Her­ra on Ju­ma­la, seu­rat­kaa hän­tä, jos taas Baal, seu­rat­kaa sit­ten hän­tä!" 1 Kun. 18:21

Viikon kysymys