JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Fre­dagk­väl­lens an­fö­ran­de: ”Äls­ka va­rand­ra”

Uutiset
27.6.2015 15.45

Det stora Su­vi­seu­rat-täl­tet var fyl­ld till bräd­den på fre­dagsk­väl­len när det var dags för det tra­di­ti­o­nel­la an­fö­ran­det. Tack vare det mil­da väd­ret var det möj­ligt att sit­ta och lys­s­na även ute på mö­tes­fäl­tet.

”Men över al­lt det­ta skall ni ha kär­le­ken, det band som ger ful­l­kom­lig­het” (Kol. 3:14). Ur­po Luok­ka­la be­to­na­de i sitt an­fö­ran­de vik­ten av kär­lek mel­lan Guds barn. Den­na kär­lek är in­te från män­nis­kan utan från Gud och är en speg­ling av den him­mels­ka kär­le­ken.

Luok­ka­la rik­ta­de sitt an­fö­ran­de särs­kilt till un­ga åhö­ra­re. Han kons­ta­te­ra­de att det i da­gens mång­di­men­si­o­nel­la värld är yt­terst vik­tigt att kom­ma ihåg den öm­se­si­di­ga res­pek­ten och kär­le­ken som rå­der mel­lan Guds barn. In­te ens den som sur­far ano­nymt på nä­tet kan göm­ma sig från Guds blick.

Ett för­lå­tan­de och milt sin­ne

Luok­ka­la besk­rev Guds barns kär­lek med hjälp av Ordsp­råks­bo­ken: ”Det här­li­gas­te i män­nis­kan är hans barm­här­tig­het”. (Fri övers.) Med barm­här­tig­het av­ses ett för­lå­tan­de och milt sin­ne som gör att män­nis­kor mö­ter va­rand­ra med res­pekt och up­ps­kat­t­ning – de vi­sar kär­lek till sin näs­ta.

– Kom­mer vi ihåg att fråga den som tam­pas med svå­rig­he­ter om vi kan hjäl­pa hen­ne? frå­ga­de Luok­ka­la.

Han på­min­de att Kris­ti kär­lek som be­to­nas i Bi­beln rå­der oss att hjäl­pa våra näs­ta.

Vi är lika myc­ket vär­da

Vik­ten av res­pekt gen­te­mot al­la män­nis­kor lyfts fram både i det dub­b­la kär­leks­bu­det och i Pau­lus ro­marb­rev: ”Håll fred med al­la män­nis­kor så långt det är möj­ligt och kom­mer an på er.” (Rom. 12:18)

– In­för Gud är vi al­la lika myc­ket vär­da, på­pe­ka­de Luok­ka­la och råd­de os att när­ma våra näs­ta som gått vil­se med ett öp­pet sin­ne. ”Visa ho­nom till rät­ta, men gör det med ödm­juk­het”. (Gal 6:1)

över­sät­t­ning: Hen­rik Hur­tig

Bil­der: Su­vi­seu­rats bild­ser­vi­ce