JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Fu­en­gi­ro­las­sa pää­see oi­kei­siin seu­roi­hin

Uutiset
10.6.2021 7.10

Juttua muokattu:

10.6. 08:22
2021061008223520210610071000

Pau­la ja Sam­po Pel­ko­nen

Es­pan­jan Au­rin­ko­ran­ni­kol­la Fu­en­gi­ro­las­sa on jär­jes­tet­ty seu­ro­ja ko­ro­na-ajas­ta huo­li­mat­ta. Fu­en­gi­ro­lan alu­een us­ko­vai­set ko­koon­tu­vat seu­roi­hin per­jan­tai- tai lau­an­tai-il­tai­sin suo­ma­lai­sen seu­ra­kun­nan muu­ta­ma vuo­si sit­ten val­mis­tu­nei­siin ti­loi­hin. Ai­no­as­taan al­ku­vuon­na ko­ro­na­ra­joi­tuk­set es­ti­vät seu­ro­jen pi­don muu­ta­mak­si vii­kok­si.

Men­neen tal­ven ai­ka­na Fu­en­gi­ro­las­sa on asu­nut vä­hem­män us­ko­vai­sia kuin ai­kai­sem­pi­na vuo­si­na. Va­ki­tui­sia asu­jia on ol­lut pa­ri­sen­kym­men­tä ai­kuis­ta ja kol­mi­sen­kym­men­tä las­ta.

Li­säk­si vuo­den ai­ka­na on käy­nyt lo­mai­li­joi­ta, jot­ka ovat osal­lis­tu­neet seu­roi­hin muu­ta­man vii­kon oles­ke­lun­sa ai­ka­na.

– En­nen ko­ro­na-ai­kaa seu­rois­sa on ol­lut nor­maa­lis­ti noin 150 hen­keä, ker­too Fu­en­gi­ro­las­sa rei­lut vii­si vuot­ta per­heen­sä kans­sa asu­nut Rai­mo Jääs­ke­läi­nen.

Lau­la­mi­nen on tär­keä osa seu­ro­ja

Seu­rail­ta on ol­lut mo­nel­le fu­en­gi­ro­la­lai­sel­le vii­kon ko­ho­koh­ta. En­sin ti­lai­suu­des­sa on juo­tu suo­ma­lai­set pul­la­kah­vit ja is­tus­kel­tu pöy­dis­sä jut­te­le­mas­sa. Pu­heen on pi­tä­nyt suo­ma­lai­nen pu­hu­ja etäyh­tey­del­lä tai pai­kan pääl­lä lo­mail­lut pu­hu­ja.

Jos­kus seu­ra­vie­raat ovat kuun­nel­leet net­ti­seu­ro­ja eri rau­ha­nyh­dis­tyk­sil­tä. Seu­rois­sa on lau­let­tu pal­jon.

– Yh­des­sä lau­la­mi­nen on tun­tu­nut pu­hut­te­le­val­ta ja juh­la­val­ta ja li­sän­nyt yh­tei­söl­li­syy­den ko­ke­mus­ta. Tääl­lä asu­vien lem­pi­lau­luk­si on muo­tou­tu­nut il­ta­lau­lu 318, Nyt päi­vä las­kee, yön var­joon vai­puu, joka on tul­lut ta­vak­si lau­laa seu­ro­jen lo­puk­si, ker­too Au­rin­ko­ran­ni­kon suo­ma­lai­ses­sa kou­lus­sa opet­ta­ja­na työs­ken­te­le­vä An­na­leea Ran­ta­nen.

Avu­li­as seu­ra­kun­ta

Yh­teys­hen­ki­löi­nä seu­ra­kun­taan ovat toi­mi­neet tänä vuon­na Pau­la Myl­ly­kos­ki ja Tan­ja Sii­to­nen.

– Yh­teis­työ seu­ra­kun­nan kans­sa on ol­lut help­poa ja jous­ta­vaa, Myl­ly­kos­ki sa­noo tyy­ty­väi­se­nä.

– Seu­ra­kun­ta­ko­din ti­lat on saa­tu käyt­töön il­mai­sek­si. Li­säk­si seu­ra­kun­nan ih­mi­set lei­po­vat kah­vi­tuk­ses­sa tar­jot­ta­vat pul­lat ja kat­ta­vat tar­joi­lu­pöy­dän­kin lä­hes val­miik­si.

Seu­ra­kun­ta il­moit­taa seu­rois­ta omien il­moi­tus­ten­sa jou­kos­sa pai­kal­lis­leh­des­sä, net­ti­si­vuil­laan ja ka­dul­le nä­ky­väs­sä in­fo­tau­lus­saan. Seu­rois­sa on­kin Myl­ly­kos­ken mu­kaan ol­lut usein ih­mi­siä, jot­ka ovat tul­leet kat­so­maan, mil­lais­ta siel­lä on. Hän pi­tää tär­ke­ä­nä sitä, et­tä seu­rat ovat myös ul­ko­mail­la lä­he­tys­ta­pah­tu­ma.

Ku­va­yh­teys elä­vöit­tää seu­ro­ja

Kai Myl­ly­kos­ki on huo­leh­ti­nut etäyh­teyk­sien toi­mi­vuu­des­ta ja ää­nen kuu­lu­vuu­des­ta seu­rois­sa. Jär­jes­tä­mis­vuo­ros­sa ole­vat ovat usein pyy­tä­neet Suo­mes­ta pu­hu­jan, joka on pi­tä­nyt pu­heen vi­de­oyh­tey­del­lä. Yh­tey­den avul­la pu­hu­ja ja kuu­li­jat ovat näh­neet toi­sen­sa. Seu­ro­jen jär­jes­tä­mis­vuo­ros­sa ole­via on hel­pot­ta­nut se, et­tä tek­ni­ses­tä yh­tey­des­tä on huo­leh­ti­nut oma vas­tuu­hen­ki­lö.

– Vi­de­oyh­tey­den myö­tä seu­ra­ti­lai­suus on tun­tu­nut kuu­li­jois­ta luon­nol­li­sel­ta ja tu­tul­ta, ja myös pu­hu­jas­ta on tun­tu­nut mu­ka­vam­mal­ta pu­hua, kun hän on näh­nyt seu­ra­vä­en, Kai Myl­ly­kos­ki ku­vai­lee saa­maan­sa pa­lau­tet­ta.

Mo­net pu­hu­jat ovat ker­to­neet ole­van­sa iloi­sia sii­tä, et­tä myös ul­ko­mail­la asu­vat us­ko­vai­set ha­lu­a­vat jär­jes­tää seu­ro­ja.

Pie­nen jou­kon seu­rat hoi­tu­vat hel­pos­ti

– Seu­ro­jen jär­jes­tä­mi­nen on ol­lut help­poa sik­si, et­tä us­ko­vai­sia on vä­hän, Kai Myl­ly­kos­ki ker­too.

– Seu­ro­jen jär­jes­te­ly­vuo­rois­ta on voi­tu so­pia hel­pos­ti yh­tei­ses­sä What­sapp-ryh­mäs­sä. Kos­ka seu­ra­kun­ta on tar­jon­nut ko­koon­tu­mis­ti­lat, ra­haa ei ole tar­vin­nut ke­rä­tä ti­lo­jen yl­lä­pi­toon. Niin­pä ih­mis­ten vai­van­nä­kö on voi­tu käyt­tää tär­keim­pään asi­aan eli seu­ro­jen jär­jes­tä­mi­seen.

20.6.2021

Jee­sus sa­noi: "Ei­vät ter­veet tar­vit­se pa­ran­ta­jaa, vaan sai­raat. Men­kää ja tut­ki­kaa, mitä tämä tar­koit­taa: 'Ar­mah­ta­vai­suut­ta minä tah­don, en uh­ri­me­no­ja." Matt. 9:12-13

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies