JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Haa­pa­jär­vel­lä ol­laan in­nol­la mu­ka­na Sii­o­nin lau­lu­jen uu­dis­tus­hank­kees­sa

Uutiset
3.4.2014 9.57

Eh­do­tus uu­dis­te­tus­ta Sii­o­nin lau­lut -ko­ko­el­mas­ta lä­he­tet­tiin tä­män vuo­den alus­sa kaik­kiin rau­ha­nyh­dis­tyk­siin. Tar­koi­tus on, et­tä rau­ha­nyh­dis­tys­ten va­lit­se­mat pa­lau­te­ryh­mät an­ta­vat lau­luis­ta pa­laut­teen huh­ti­kuun lop­puun men­nes­sä. Haa­pa­jär­ven rau­ha­nyh­dis­tyk­sen väki on ol­lut in­nol­la mu­ka­na Sii­o­nin lau­lu­jen uu­dis­tus­hank­kees­sa.

Haa­pa­jär­vel­lä on toi­mi­nut kol­me pa­lau­te­ryh­mää, jot­ka ovat lau­la­neet ja ar­vi­oi­neet uu­dis­tet­tu­ja lau­lu­ja. Ar­vi­oin­nis­sa on py­rit­ty muis­ta­maan lau­lu­kir­jau­u­dis­tus­työn pe­ri­aa­te, et­tä teks­ti ja sä­vel tu­ki­si­vat toi­si­aan, pu­hui­si­vat sa­maa kiel­tä.

Al­ku­ke­vääl­lä ko­koon­nuim­me lau­la­maan Kat­ri Syr­jä­nie­men ko­tiin. Kat­ri on toi­mi­nut yh­den pa­lau­te­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja­na. Hän oli pyy­tä­nyt nuo­ria mu­kaan lau­la­maan ja an­ta­maan pa­lau­tet­ta. Mu­ka­vaa oli ol­la nuor­ten kans­sa yh­des­sä. Lo­puk­si Kat­ri tar­jo­si kah­vit ja teet.

Lauluhetki Katri Syrjäniemen kodissa.

Lauluhetki Katri Syrjäniemen kodissa.

Kat­ri ker­toi ko­ke­muk­sen­sa ti­lai­suu­des­ta, jos­sa seu­ra­soit­ta­jil­le ja esi­lau­la­jil­le oli esi­tel­ty lau­lu­kir­jau­u­dis­tus­ta.

– En­sim­mäi­set uu­dis­te­tut Sii­o­nin lau­lut oli­vat esil­lä. Aloim­me lau­la­maan al­ku­lau­lua, sa­noil­taan muu­tet­tua. Koin sa­no­man sel­ke­äk­si ja puh­taak­si. Ajat­te­lin, et­tä nyt teh­dään hy­vää työ­tä. Sä­keis­tö­jä oli vä­hen­net­ty ja lau­lus­sa oli olen­nai­nen. Mi­nuun lau­lu teki sy­vän vai­ku­tuk­sen.

Kat­rin mie­les­tä on hyvä, et­tä Sii­o­nin lau­lu­ja uu­dis­te­taan ja sa­noi­tuk­sis­sa py­ri­tään ny­ky­kie­li­syy­teen.

– Työs­sä­ni ta­paan eri­lai­sia, mo­nen­lai­sis­ta taus­tois­ta tu­le­via ih­mi­siä. Us­kon, et­tä he, joil­la ei ole ta­pa­na lau­laa Sii­o­nin lau­lu­ja, kuu­le­vat ja ym­mär­tä­vät pa­rem­min ny­ky­kie­lel­le muu­tet­tu­jen lau­lu­jen sa­no­man. Näen myös hei­dät, joil­la tun­teet ovat mu­ka­na vaik­ka­pa nuo­ruu­des­sa su­vi­seu­ra­tel­tas­sa lau­le­tus­sa Sii­o­nin lau­lus­sa. Jos se on tun­tu­nut hy­väl­tä, on vai­kea tot­tua uu­teen muu­tet­tuun teks­tiin.

Jos­kus jo­kin sä­vel­mä al­kaa elää vas­ta use­an kuun­te­lu­ker­ran jäl­keen.

– On tär­keä, et­tä mah­dol­li­sim­man moni sa­noi­si aja­tuk­sen­sa uu­dis­tuk­ses­ta. Meil­lä kävi pa­lau­te­ryh­mäs­sä niin, et­tä yk­si sä­vel­mä ei ke­nes­sä­kään ryh­män jä­se­nes­sä sy­tyt­tä­nyt. Otim­me sä­vel­män vii­kon pääs­tä uu­del­leen esil­le. Se al­koi tun­tua hy­väl­tä. Sii­tä löy­tyi sy­vyyt­tä ja kau­neut­ta.

Rit­va Kor­kat­ti pi­tää tär­ke­ä­nä, et­tä myös mui­den kuin mu­sii­kin am­mat­ti­lais­ten nä­ke­myk­siä uu­dis­te­tuis­ta lau­luis­ta kuul­laan.

– Vaik­ka­kaan täl­lai­nen maal­lik­ko ei ko­vin pal­jon pys­ty ar­vi­oi­maan lau­lu­ja, joi­ta asi­an­tun­ti­ja­raa­ti on jo pal­jon miet­ti­nyt ja työs­tä­nyt. On kui­ten­kin mu­ka­va saa­da tu­tus­tua etu­kä­teen lau­lui­hin, sil­loin ne tun­tu­vat jo pal­jon tu­tum­mil­ta. Toi­saal­ta on hyvä maal­li­koi­den­kin kuun­nel­la lau­lu­jen sä­vel­tä, sil­lä lau­lut­han tu­le­vat ole­maan ta­val­li­ses­sa seu­ra­käy­tös­sä. Joku lau­lu voi vain tun­tua, et­tä se ei läh­de elä­mään. Usein syy­nä on lii­an kou­ke­roi­nen ja vai­kea sä­vel.

Hä­nen mie­les­tään on hyvä, et­tä lau­lu­ja ar­vi­oi­mas­sa on myös nuo­ria.

– Heil­lä on rai­kas kä­si­tys ja nuo­ruu­den in­toa pa­neu­tua lau­lui­hin.

Nuortenillassakin laulettiin uudistettuja Siionin lauluja.

Nuortenillassakin laulettiin uudistettuja Siionin lauluja.

In­nos­tuim­me Haa­pa­jär­vel­lä uu­dis­te­tuis­ta lau­luis­ta niin pal­jon, et­tä lau­loim­me nii­tä myös nuor­te­nil­las­sa, jon­ka ai­hee­na oli kii­tos­vir­ret Raa­ma­tus­sa. Van­hin lau­la­ja nuor­te­nil­las­sa oli Ei­no Syr­jä­nie­mi, joka täyt­tää koh­ta 96 vuot­ta. Poh­dim­me­kin, et­tä ei­kö­hän jat­ke­ta näi­tä lau­luil­to­ja vie­lä sen­kin jäl­keen, kun pa­lau­te on an­net­tu. Kak­si­tun­ti­sen nuor­te­nil­lan ai­ka­na eh­dim­me lau­laa ja käy­dä läpi noin 20 lau­lua.

Us­kom­me, et­tä Ju­ma­la siu­naa lau­lu­kir­jau­u­dis­tuk­sen ja saam­me hy­vän lau­lu­kir­jan yh­des­sä ja yk­sin lau­let­ta­vak­sem­me.

Mikä lau­lu­kir­jau­u­dis­tus?

– Sii­o­nin lau­lut -ko­ko­el­man uu­dis­tus­työ käyn­nis­tet­tiin vuon­na 2008

– Ta­voit­tee­na saa­da uu­si lau­lu­kir­ja käyt­töön vuon­na 2016

– Lau­lu­kir­ja­eh­do­tus on par­hail­laan rau­ha­nyh­dis­tyk­sis­sä ar­vi­oi­ta­va­na

19.1.2020

Jee­sus vas­ta­si nai­sel­le: "Joka juo tätä vet­tä, sen tu­lee uu­del­leen jano, mut­ta joka juo mi­nun an­ta­maa­ni vet­tä, ei enää kos­kaan ole ja­nois­saan." Joh. 4:13-14

Viikon kysymys