JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Haa­pa­jär­ven rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä suun­ni­tel­tiin vuo­den 2020 Reis­jär­ven Su­vi­seu­ro­ja

Päivämies
Uutiset
7.3.2019 6.23

Juttua muokattu:

1.1. 12:22
2020010112223120190307062300

– Tämä kau­nis tal­vi­nen pel­to­mai­se­ma ei eh­kä en­sim­mäi­se­nä tuo mie­leen Su­vi­seu­ro­ja, mut­ta vuon­na 2020, jos Ju­ma­la suo, jär­jes­täm­me täl­lä alu­eel­la Reis­jär­ven Su­vi­seu­rat, ker­toi Reis­jär­ven Su­vi­seu­ro­jen pää­toi­mi­kun­nan va­ra­pu­heen­joh­ta­ja, ni­va­la­lai­nen Mark­ku Poik­ki­mä­ki.

In­fo­ti­lai­suus Haa­pa­jär­ven rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä jär­jes­tet­tiin sun­nun­tai­na 17. hel­mi­kuu­ta. Ti­lai­suu­des­sa Poik­ki­mä­ki ker­toi jär­jes­te­lyis­tä, näyt­ti ku­via Su­vi­seu­roil­le va­ra­tus­ta Jär­vi­ky­län 190 heh­taa­rin pel­to­a­lu­ees­ta, esit­te­li or­ga­ni­saa­ti­on ja kut­sui kaik­kia työ­hön mu­kaan. Vas­taa­vat in­fo­ti­lai­suu­det jär­jes­tet­tiin hel­mi­kuun ai­ka­na jo­kai­sel­la jär­jes­te­ly­a­lu­een paik­ka­kun­nal­la.

Yh­tei­nen pon­nis­tus

Su­vi­seu­ra-alue on Haa­pa­jär­ven ra­jan vä­lit­tö­mäs­sä lä­hei­syy­des­sä. Alu­eel­ta on 15 ki­lo­met­rin mat­ka sekä Reis­jär­ven et­tä Haa­pa­jär­ven kes­kus­toi­hin.

– Tu­le­va su­vi­seu­ra-alue on van­haa jär­ven­poh­jaa, joka on kui­va­tet­tu 1860-lu­vul­la. Tai­vaan Isä on an­ta­nut voi­mia ja in­toa työ­mie­hil­le, jot­ka ovat kä­sin kai­va­neet ojat ja kui­vat­ta­neet jär­ven pel­loik­si, ku­vai­li Poik­ki­mä­ki Jär­vi­ky­län pel­to­au­kei­ta.

In­fo­ti­lai­suu­des­sa ko­ros­tet­tiin, kuin­ka kaik­kien yh­tei­nen osal­lis­tu­mi­nen su­vi­seu­ra­val­mis­te­lui­hin on tär­ke­ää. Poik­ki­mä­ki in­nos­ti kuu­li­joi­ta:

– Jo­kais­ta tar­vi­taan. Jo­kai­sel­le on iäs­tä ja elä­män­ti­lan­tees­ta huo­li­mat­ta va­rat­tu­na suu­rem­pi tai pie­nem­pi teh­tä­vä. Teh­tä­vä voi ol­la hy­vin­kin konk­reet­tis­ta te­ke­mis­tä toi­mi­kun­nis­sa, tal­kois­sa tai sit­ten ko­toa työ­hön läh­te­vän tu­ke­mis­ta ja ru­kouk­sin työs­sä­o­le­vien muis­ta­mis­ta.

Ai­nut­ker­tai­nen ko­ke­mus

Haa­pa­jär­vi­nen Kir­si Val­li osal­lis­tui in­fo­ti­lai­suu­teen. Hän on Reis­jär­ven Su­vi­seu­rois­sa pur­ku- ja tal­koo­muo­ni­tus­vas­taa­va yh­des­sä reis­jär­vi­sen Min­na Paa­la­vuon kans­sa. Hän kuu­luu myös ra­vin­to­la­toi­mi­kun­taan.

Val­li to­te­si, et­tä tu­los­sa on ai­nut­laa­tui­nen ko­ke­mus. Hän iloit­si sii­tä, et­tä saa osal­lis­tua ker­ran elä­mäs­sä näin isoon vas­tuu­seen Su­vi­seu­rois­sa. Val­lin mie­les­tä on hie­noa näh­dä, mi­ten pyö­rät pyö­ri­vät jo en­nen Su­vi­seu­ro­ja.

Roh­kai­se­val­ta Val­lis­ta in­fo­ti­lai­suu­des­sa tun­tui se, et­tä jos vir­hei­tä­kin tu­lee su­vi­seu­ra­jär­jes­te­lyis­sä, ke­tään ei syy­te­tä, vaan on­gel­mat rat­kais­taan yh­des­sä. Näin ta­val­li­siin, hy­vän mie­len Su­vi­seu­roi­hin on mu­ka­va tul­la.

Kut­su­mas­sa et­si­viä

In­fo­ti­lai­suus päät­tyi seu­ra­pu­hee­seen, jon­ka piti Toi­vo Kal­li­o­kos­ki Haa­pa­jär­vel­tä. Kal­li­o­kos­ki muis­tut­ti, et­tä jo­kai­nen te­kee omien voi­ma­va­ro­jen­sa mu­kaan su­vi­seu­ra­työ­tä. Vuo­rol­laan seu­ra­vä­ki saa ol­la vie­raa­na Su­vi­seu­rois­sa ja pal­ve­le­mas­sa työ­vuo­rois­sa.

Su­vi­seu­ro­jen työ­vuo­rois­sa saam­me ol­la te­ke­mäs­sä maa­il­man tär­kein­tä teh­tä­vää: mah­dol­lis­ta­mas­sa evan­ke­liu­min sa­no­man le­vi­ä­mis­tä. It­se ku­kin saa läh­teä hy­vil­lä mie­lin sii­hen teh­tä­vään, jo­hon hän­tä kut­su­taan.

– Ju­ma­lan sana ja evan­ke­liu­mi ovat mei­dän ruo­kaam­me. Me saam­me ol­la hy­väs­sä tur­vas­sa, roh­kai­si Kal­li­o­kos­ki pu­heen­sa lo­puk­si seu­ra­vä­keä.

Teks­ti: Ul­la Sa­vo­la

Kuva: Han­nu Hai­ka­ra

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 6.3.2019

13.8.2020

Her­ra, sinä olet oi­ke­a­mie­li­nen, oi­ke­at ovat si­nun pää­tök­se­si. Ps. 119:137

Viikon kysymys