JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Haa­pa­jär­ven Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen 100-vuo­tis­juh­las­sa kai­kui kii­tos

Uutiset
13.11.2021 8.00

Juttua muokattu:

12.11. 10:18
2021111210184620211113080000

Ul­la Sa­vo­la ja Päi­viö Kart­tu­nen

Haa­pa­jär­vi

Juh­la­vä­ki iloit­si lap­sis­ta ja Ju­ma­lan val­ta­kun­nan ikui­ses­ta ja muut­tu­mat­to­mas­ta sa­no­mas­ta.

Haa­pa­jär­ven Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen väki viet­ti 100-vuo­tis­juh­laa lo­ka­kuun vii­mei­se­nä sun­nun­tai­na. Juh­las­sa jul­kais­tiin yh­dis­tyk­sen 100-vuo­tis­his­to­riik­ki ja kuul­tiin mu­siik­kie­si­tyk­siä. Voi­mal­li­nen ja rie­mu­kas yh­teis­lau­lu täyt­ti sa­lin.

Työ jat­kuu edel­leen

Oi­va Sa­ve­la to­te­si 100-vuo­tis­juh­la­pu­hees­saan, et­tä Haa­pa­jär­ven Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen en­si­as­ke­lei­den ai­kaan myös it­se­näi­nen Suo­mi oli al­ku­met­reil­lään.

– Sa­moi­hin ai­koi­hin Ju­ma­la va­rus­ti omai­suus­kan­saan­sa evan­ke­liu­min le­vi­tys­työl­le. Edus­kun­nan sää­tä­mä uu­si yh­dis­tys­la­ki vuon­na 1919 mah­dol­lis­ti jär­jes­tö­toi­min­nan, ja rau­ha­nyh­dis­tyk­siä pe­rus­tet­tiin ym­pä­ri maa­ta. Tär­kein­tä oli evan­ke­liu­min ju­lis­ta­mi­nen.

Sa­ve­la ker­toi, kuin­ka evan­ke­liu­min lah­jaa on Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­ta sa­to­ja vuo­sia saar­nat­tu. Sa­ve­lan mu­kaan ny­kyi­sin kuu­lee väit­tei­tä, et­tä Raa­ma­tun sana on ai­kaan si­dot­tu. Hän to­te­si, et­tä se ei ole niin, vaan se on py­sy­vä ja ian­kaik­ki­nen to­tuus.

Oi­va Sa­ve­la ker­toi myös, et­tä Ju­ma­lan työ jat­kuu niin kau­an kuin Jee­suk­sen ve­ren ää­ni kuu­luu. Raa­mat­tuun vii­ta­ten hän loh­dut­ti kuu­li­joi­ta, kuin­ka tä­hän as­ti kaik­ki kir­joi­tuk­set ovat täyt­ty­neet ja yk­si on täyt­ty­mät­tä, eli Jee­suk­sen toi­nen tu­le­mi­nen.

– Us­ko­vai­si­na saam­me tur­val­li­ses­ti kat­soa tu­le­vai­suut­ta.

Elä­vää us­koa yli sa­dan vuo­den ajan

– Elä­vä kris­til­li­syys tuli Haa­pa­jär­vel­le jo vuon­na 1878, kun en­sim­mäi­set pu­hu­jat tu­li­vat seu­ro­jen pi­toon. Seu­ra­kun­nan ar­vio oli, et­tä 25 % vä­es­tös­tä oli ”les­ta­di­o­lai­sia”.

– Seu­ro­jen pito jat­kui eri ky­lil­lä ja vil­kas­tui. Vuon­na 1919 pää­tet­tiin pe­rus­taa oma rau­ha­nyh­dis­tys ja sa­mal­la ra­ken­taa oma toi­mi­ta­lo.

– Toi­mi­ta­lo val­mis­tui vuon­na 1925.

– 1800- ja 1900-lu­ku­jen vaih­tees­sa Haa­pa­jär­ven vä­es­tös­tä les­ta­di­o­lai­sia oli kol­me nel­jä­so­saa vä­es­tös­tä.

Lue tä­män vii­kon Päi­vä­mie­hes­tä, mitä ter­veh­dys­ten tuo­jat sa­noi­vat. Leh­des­sä myös his­to­rii­kin­te­ki­jöi­den haas­tat­te­lu­ja.

28.11.2021

– Hoo­si­an­na! Siu­nat­tu ol­koon hän, joka tu­lee Her­ran ni­mes­sä! Siu­nat­tu isäm­me Daa­vi­din val­ta­kun­ta, joka nyt tu­lee! Hoo­si­an­na kor­keuk­sis­sa! Mark. 11:9–10

Viikon kysymys