JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Haku isos­kou­lu­tuk­seen al­kaa

Uutiset
23.9.2020 9.00

Juttua muokattu:

22.9. 14:58
2020092214585120200923090000
Kuvituskuva

Kuvituskuva

Juhani Ojalehto

Kuvituskuva

Kuvituskuva

Juhani Ojalehto

Sirk­ka Leh­to

Päi­vä­mies

SRK:n jär­jes­tä­mä kou­lu­tus mah­dol­lis­taa use­am­man iso­sek­si ha­lu­a­van nuo­ren mu­kaan pää­syn.

SRK aloit­taa syk­syl­lä kol­me vii­kon­lop­pua kes­tä­vän isos­kou­lu­tuk­sen, jon­ka aja­tuk­se­na on an­taa val­miuk­sia koh­da­ta iso­se­na toi­mi­mi­sen haas­tei­ta. Ha­ku­ai­ka on 23.9–4.10. Ha­ke­maan pää­set täs­tä.

Kou­lu­tuk­seen ote­taan tänä vuon­na 160 isos­ta eri puo­lil­ta Suo­mea. Tär­ke­ää on, et­tä nuo­ri osoit­taa ha­luk­kuu­ten­sa si­tou­tua lei­ri­toi­min­taan.

Kou­lu­tuk­sen käy­neet pää­se­vät lei­ril­le

– On mah­ta­vaa näh­dä vuo­des­ta toi­seen suu­ren jou­kon nuo­ria pyr­ki­vän iso­sen tär­ke­ään teh­tä­vään. Tule­va kou­lu­tus an­taa kai­kil­le isos­kou­lu­tuk­seen va­li­tuil­le mah­dol­li­suu­den pääs­tä ke­hit­tä­mään val­miuk­si­aan lei­ri­työ­hön, ker­too SRK:n per­he- ja di­a­ko­ni­a­työn asi­an­tun­ti­ja ja myös lei­ri­työs­sä mu­ka­na ole­va Ma­ti­as Mu­ho­la.

Kou­lu­tuk­sen jäl­keen iso­nen saa to­dis­tuk­sen kou­lu­tus­ten käy­mi­ses­tä. Mu­ho­la vink­kaa, et­tä jois­sa­kin toi­sen as­teen op­pi­lai­tok­sis­sa to­dis­tus­ta vas­taan hy­väk­si­lu­e­taan yk­si kurs­si. Tä­män pää­tök­sen te­kee kui­ten­kin op­pi­lai­tok­sen hen­ki­lö­kun­ta.

– Kou­lu­tuk­sen käy­neet iso­set pää­se­vät lei­ril­le ke­säl­lä 2021, lu­paa Mu­ho­la.

Osis­ta muo­dos­tuu ko­ko­nai­suus

Kaik­kien kol­men kou­lu­tus­vii­kon­lo­pun ydin on us­kos­sa vah­vis­tu­mi­nen ja ilo yh­tei­ses­tä us­kos­ta. En­sim­mäi­nen osuus ”Iso­nen osa­na hen­ki­lö­kun­taa” on mar­ras­kuus­sa lei­ri­hen­ki­lö­kun­nan kou­lu­tuk­sen yh­tey­des­sä.

Toi­ses­sa osuu­des­sa, ”Iso­nen in­nos­ta­ja­na”, pe­reh­dy­tään toi­min­nal­li­seen puo­leen. Leik­kien ja pe­lien sekä ryh­män ve­tä­mi­nen on olen­nai­nen osa iso­se­na toi­mi­mis­ta.

Kol­man­nes­sa kou­lu­tus­vii­kon­lo­pus­sa sy­ven­ny­tään eri­lais­ten nuor­ten koh­taa­mi­seen ja iso­sen vas­tuul­li­suu­teen. Kou­lu­tu­so­si­on nimi on ”Iso­nen esi­merk­ki­nä”.

Lue li­sää 23. syys­kuu­ta jul­kais­ta­vas­ta Päi­vä­mie­hes­tä.

SirkkaLehto
23.10.2020

Hän an­toi Is­ra­e­lil­le la­kin­sa ja käs­ki mei­dän isi­äm­me opet­ta­maan ne lap­sil­leen,

jot­ta tu­le­va­kin pol­vi ne tun­ti­si, jot­ta vas­te­des syn­ty­vät­kin ne op­pi­si­vat ja ker­toi­si­vat omil­le lap­sil­leen. Ps. 78:5–6

Viikon kysymys