JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Haku SRK:n isos­kou­lu­tuk­seen on nyt käyn­nis­sä

Uutiset
19.8.2021 15.45

Juttua muokattu:

19.8. 15:45
2021081915455020210819154500
Kuvituskuva.

Kuvituskuva.

Aino Ristolainen

Kuvituskuva.

Kuvituskuva.

Aino Ristolainen

Päi­vä­mies

Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tys (SRK) jär­jes­tää syk­syl­lä kol­me vii­kon­lop­pua kes­tä­vän isos­kou­lu­tuk­sen, jon­ka tar­koi­tus on an­taa val­miuk­sia koh­da­ta iso­se­na toi­mi­mi­sen haas­tei­ta.

Ha­ku­ai­ka al­koi ei­len 18. elo­kuu­ta ja päät­tyy 19. syys­kuu­ta. Kou­lu­tuk­sen tar­kem­mat ajan­koh­dat il­moi­te­taan sii­hen va­lit­ta­vil­le hen­ki­löil­le.

Kou­lu­tuk­seen mah­tuu tänä vuon­na mu­kaan 270 nuor­ta eri puo­lil­ta Suo­mea. Tär­ke­ää on, et­tä ha­ki­ja osoit­taa ha­luk­kuu­ten­sa si­tou­tua lei­ri­toi­min­taan. Vii­me vuon­na ha­ki­joi­ta oli 356 ja mu­kaan otet­tiin 220.

– On mah­ta­vaa näh­dä vuo­des­ta toi­seen suu­ren jou­kon nuo­ria pyr­ki­vän iso­sen tär­ke­ään teh­tä­vään. Jos olet ol­lut jo iso­se­na ja poh­dit kan­nat­taa­ko läh­teä kou­lu­tuk­seen, niin kyl­lä kan­nat­taa, suo­sit­te­lee SRK:n per­he- ja di­a­ko­ni­a­työn asi­an­tun­ti­ja sekä lei­ri­työs­sä mu­ka­na ole­va Ma­ti­as Mu­ho­la.

– Kou­lu­tuk­sen käy­neil­lä iso­sil­la on eri­no­mai­set mah­dol­li­suu­det pääs­tä lei­ril­le, hän vink­kaa.

Klik­kaa it­se­si

ha­ku­si­vus­tol­le.

22.9.2021

Mi­nul­le elä­mä on Kris­tus ja kuo­le­ma on voit­to. Fil. 1:21

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si

Vuo­den 2021 ajan­koh­tais­kir­ja kä­sit­te­lee ai­hei­ta ku­ten us­kon­non­va­paut­ta ja kris­ti­tyn vas­tuu­ta sekä pan­de­mi­an ai­heut­ta­mia muu­tok­sia ar­jes­sam­me ja yh­teis­kun­nas­sa. Sa­mal­la se ker­too luot­ta­muk­ses­ta muut­tu­mat­to­miin Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin ja hä­nen hy­vän tah­ton­sa to­teu­tu­mi­seen.

Lai­na

Per­hee­näi­din sel­viy­ty­mis­ta­ri­na avaa nä­ky­män suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­mi­seen jäl­leen­ra­ken­nuk­sen ajal­ta 1960-lu­vun hy­vin­voin­tiin. Sa­mal­la se on pu­heen­vuo­ro kris­til­lis­ten ar­vo­jen puo­les­ta.

Käsi en­ke­lin kä­des­sä

Rai­kas ja ajan­koh­tai­nen nuor­ten­kir­ja kä­sit­te­lee so­me­riip­pu­vuut­ta, ys­tä­vien mer­ki­tys­tä ja us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mis­ta.

Ihas­tut­ta­va eläin­maa­il­ma

Tie­sit­kö, et­tä su­den­ko­ren­not ovat eläin­maa­il­man tai­ta­vim­pia len­tä­jiä ja saa­lis­ta­jia tai et­tä lap­set kuu­le­vat hei­nä­sir­kan soi­ton pa­rem­min kuin ai­kui­set?

Lap­si olen pie­ni

Tämä levy vie si­nut löy­tö­ret­kel­le las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen pa­riin pien­ten soo­lo­lau­la­jien ja vä­hän isom­pien kuo­ro­lau­la­jien mu­ka­na. Kuun­te­le, kuin­ka kos­ket­ta­vas­ti, raik­kaas­ti ja mie­leen­pai­nu­vas­ti nuo­ri väki lau­laa näi­tä kris­til­li­syy­del­le ar­vok­kai­ta lau­lu­ja.