JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Her­ra on us­ko­van tur­va

Uutiset
29.5.2020 6.25

Juttua muokattu:

28.5. 16:19
2020052816191120200529062500

Rit­va Löp­pö­nen

Taa­lain­maa

Ruot­sin su­vi­seu­rat aloit­ti­vat pe­rin­tei­seen ta­paan ke­sän suur­ten seu­ro­jen sar­jan.

Ruot­sin su­vi­seu­rat oli­vat pie­ni­muo­toi­si­na Mockf­jär­din kir­kos­sa 22.–24. tou­ko­kuu­ta, jos­ta SFC lä­het­ti ne in­ter­ne­tin vä­li­tyk­sel­lä. Pai­kal­la kir­kos­sa oli­vat sa­nan­pal­ve­li­jat, toi­mit­si­jat ja pie­ni jouk­ko lau­la­jia.

Oh­jel­ma si­säl­si saar­no­ja, py­hä­kou­lun, lau­lu­tuo­ki­on ja pu­heen­vuo­ron. Seu­ro­jen pää­tar­koi­tus oli sama kuin muul­loin­kin: lu­kea ja tut­kia Ju­ma­lan sa­naa.

Us­ko on elä­män pe­rus­ta

Jyr­ki Pit­kä­lä se­lit­ti pu­hees­saan, kuin­ka talo tu­li­si ra­ken­taa kes­tä­väl­le pe­rus­tal­le. Us­kon pe­rus­tus on sii­nä, et­tä ih­mi­nen kuu­lee Ju­ma­lan sa­naa ja toi­mii sen mu­kai­ses­ti. Vas­toin­käy­mi­set ko­et­te­le­vat elä­män pe­rus­tus­ta.

Täl­lä het­kel­lä pan­de­mia ko­et­te­lee koko maa­il­maa. Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­sa ih­mi­nen saa syn­nit an­teek­si ja avai­met kes­tä­väl­le pe­rus­tal­le, jota myrs­kyt ei­vät rie­pot­te­le.

– Kris­tus­kal­li­ol­la on vie­lä ti­laa, Pit­kä­lä loh­dut­ti.

As­sar Tu­ru­sen saar­na kä­sit­te­li tuh­laa­ja­po­jan pa­ran­nuk­sen­te­koa. Ju­ma­la he­rät­ti po­jan nä­ke­mään ja ka­tu­maan sitä, mi­ten hän oli ra­ken­ta­nut elä­män­sä hie­kal­le. Hä­nel­lä oli ar­mah­ta­va isä vas­tas­sa, joka jär­jes­ti suu­ren ilo­juh­lan, kun tuh­laa­ja­poi­ka sai pa­la­ta ko­tiin.

– Sa­mal­la ta­val­la Ju­ma­la ha­lu­ai­si kaik­ki lap­sen­sa luok­seen tai­vaa­seen, Tu­ru­nen sa­noi.

Timo Löp­pö­sen saar­na kä­sit­te­li he­la­tors­tain ta­pah­tu­mia. Jee­suk­sen tes­ta­ment­ti, vii­mei­nen tah­to kai­kil­le oli, et­tä ih­mi­set to­dis­tai­si­vat Jee­suk­ses­ta. Ope­tus­lap­set tun­si­vat teh­tä­vän mah­dot­to­mak­si ja pel­kä­si­vät, mut­ta Ju­ma­la an­toi Py­hän Hen­ken­sä avuk­si. He­la­tors­tain loh­dut­ta­va sa­no­ma on sii­nä, et­tä sa­mal­la ta­val­la, kuin Jee­sus vie­tiin pil­vel­lä tai­vaa­seen, hän tu­lee ha­ke­maan omi­aan ko­tiin.

Hyvä Pai­men an­taa tur­van

Mat­ti Väy­ry­nen ko­ros­ti sitä, mi­ten hä­nen lu­ke­man­sa He­se­kie­lin teks­ti Hy­väs­tä Pai­me­nes­ta so­pii tä­hän ai­kaan, jol­loin moni elää eris­tet­ty­nä. Lam­mas on ar­ka ja suo­ja­ton eläin, joka tar­vit­see ai­na pai­me­nen.

Lam­mas on kuin Ju­ma­lan lap­si, joka kai­paa seu­ra­kun­nan yh­tey­teen, jos­sa se saa huo­len­pi­toa. Ek­sy­nyt­tä ih­mis­tä kut­sut­tiin ja kut­su­taan ta­kai­sin Ju­ma­lan val­ta­kun­taan ja Hy­vän Pai­me­nen hoi­toon.

Myös Timo Leh­to­lan pää­tös­saar­na oli Hy­väs­tä Pai­me­nes­ta.

– On tär­ke­ää luot­taa Ju­ma­lan joh­da­tuk­seen ja ym­mär­tää, et­tä ko­et­te­le­muk­set­kin on Ju­ma­la an­ta­nut us­kon vah­vis­tuk­sek­si, hän sa­noi.

Ju­ma­lan lap­sel­la on jo siu­naus ajas­sa ja mää­rän­pää­nä tai­vas, jos­sa ei ole ko­ro­naa tai ym­pä­ris­tö­on­gel­mia. Ju­ma­la on an­ta­nut ih­mi­sel­le vii­sau­den luo­da tek­niik­kaa, joka on mah­dol­lis­ta­nut lä­he­tys­ten seu­raa­mi­sen in­ter­ne­tin kaut­ta. Ka­ran­tee­nis­sa­kin voi kuun­nel­la ta­val­lis­ta enem­män seu­ro­ja ja vie­lä­pä mo­nil­la eri lah­joil­la se­li­tet­ty­nä.

Kaik­ki on Ju­ma­lan tie­dos­sa

Pasi Juu­jär­ven pu­heen­vuo­ro oli seu­ra­tun­nuk­ses­ta Her­ra on mi­nun tur­va­ni ja lin­na­ni (Ps. 91:2). Pie­nen lap­sen ”lin­na” on per­he, joka an­taa suo­jaa, tur­vaa ja huo­len­pi­toa. Ju­ma­lan lap­si löy­tää tur­van­sa Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­ta, joka suo­jaa ul­ko­puo­lis­ta vi­hol­lis­ta vas­taan Ju­ma­lan sa­nan ja evan­ke­liu­min kaut­ta.

Kaik­ki ih­mi­set koh­taa­vat ko­et­te­le­muk­sia elä­mäs­sään, esi­mer­kik­si sai­rau­den tai ta­lou­del­li­sen krii­sin kaut­ta. So­dat tai luon­non­ka­tast­ro­fit voi­vat ko­e­tel­la kan­sa­kun­tia. Jo­kai­nen voi koh­da­ta fyy­si­siä ja psyyk­ki­siä sai­rauk­sia, joi­hin voi tar­vi­ta am­mat­ti­a­pua.

– Hei­dän hank­ki­man­sa tie­dot ja tai­dot avu­nan­toon ovat Ju­ma­lan siu­naus­ta, Juu­jär­vi to­te­si.

Us­ko­vai­sil­la on us­kon kaut­ta ym­mär­rys, et­tä mi­tään ei ta­pah­du Ju­ma­lan tie­tä­mät­tä. Pie­nen lap­sen ta­voin Ju­ma­lan lap­si saa tun­tea loh­du­tus­ta, tur­vaa ja an­teek­si­an­toa Ju­ma­lan seu­ra­kun­nas­ta, joka on mat­kal­la kun­ni­an tai­vaa­seen.

Voit lu­kea ju­tun ruot­sik­si tääl­tä.

4.7.2020

"Minä ope­tan si­nua", sa­noo Her­ra, "minä osoi­tan si­nul­le oi­ke­an tien. Minä neu­von si­nua, kat­see­ni seu­raa as­ke­lei­ta­si." Ps. 32:8

Viikon kysymys