JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Hiip­pa­kun­ta­ra­jat päi­vit­tyi­vät maa­kun­ta­ra­jo­jen mu­kai­sik­si

Uutiset
7.1.2020 6.55

Juttua muokattu:

8.1. 15:34
2020010815340820200107065500

Ee­va Poh­jo­la

PÄI­VÄ­MIES

Han­ka­sal­men lei­ri­kes­kus ja Jäm­sän opis­to ovat vuo­den alus­sa vaih­tu­neet La­pu­an hiip­pa­kun­nan pii­riin.

Suo­men evan­ke­lis­lu­te­ri­lai­sen kir­kon kir­kol­lis­ko­kous päät­ti ke­vään 2019 is­tun­nos­saan muut­taa hiip­pa­kun­ta­ra­jo­ja maa­kun­ta­ra­jo­jen mu­kai­sik­si. Uu­dis­tus on tul­lut voi­maan al­ka­neen vuo­den alus­sa.

Nä­ky­vä muu­tos on pie­ni

Muu­tos­ten ta­voit­tee­na on sel­keyt­tää vi­ra­no­mais­ten työ­tä esi­mer­kik­si se­ßu­ra­kun­tien ja kun­tien yh­teis­työs­sä.

Eri hiip­pa­kun­nan pii­riin ovat muut­ta­neet myös Han­ka­sal­men lei­ri­kes­kus sekä Jäm­sän kris­til­li­nen kan­sa­no­pis­to. Ai­em­min Kuo­pi­on hiip­pa­kun­taan kuu­lu­nut Han­ka­sal­mi on ny­ky­ään osa La­pu­an hiip­pa­kun­taa, sa­moin kuin Tam­pe­reen hiip­pa­kun­nas­ta siir­ty­nyt Jäm­sä. Opis­ton reh­to­ri Juk­ka Pa­lo­la kom­men­toi, kuin­ka muu­tos nä­kyy opis­to­toi­min­nas­sa.

– Opis­ton jär­jes­tä­mät rip­pi­kou­lut ovat jat­kos­sa La­pu­an hiip­pa­kun­nan alai­sia. Opis­ton jär­jes­tö­pa­pik­si vi­hit­ty Ilk­ka Ma­ju­ri vi­hit­tiin La­pu­an tuo­mi­o­kir­kos­sa täs­tä hiip­pa­kun­ta­muu­tok­ses­ta joh­tu­en.

Alu­een hiip­pa­kun­nan tuo­mi­o­ka­pi­tu­li myön­tää lu­vat jär­jes­tö­rip­pi­kou­lun pi­tä­mi­seen, min­kä vuok­si lu­vat Jäm­sän rip­pi­kou­lui­hin ky­sy­tään jat­kos­sa La­pu­al­ta. Mer­kit­tä­vää eroa muu­tos ei siis tuo tul­les­saan.

– Ei mi­nul­la ole vah­vaa kan­taa muu­tok­seen. Toki mat­ka hiip­pa­kun­nan tuo­mi­o­kirk­koon pi­te­nee yli kak­sin­ker­tai­sek­si. Mut­ta La­pu­an hiip­pa­kun­ta on var­mas­ti hyvä hiip­pa­kun­ta, Pa­lo­la sum­maa.

Opis­to aloit­taa tu­tus­tu­mi­sen uu­den hiip­pa­kun­tan­sa piis­paan Simo Peu­raan opis­to­vie­rai­lul­la, joka jär­jes­te­tään ku­lu­van kuun ai­ka­na.

Ra­ja­muu­tok­sia kaut­ta maan

Koko maan laa­jui­ses­ti hiip­pa­kun­ta­ra­jat muut­tui­vat si­ten, et­tä Tu­run ark­ki­hiip­pa­kun­taan liit­tyi­vät Var­si­nais-Suo­men ja Sa­ta­kun­nan maa­kun­nat, Tam­pe­reen hiip­pa­kun­taan Kan­ta-Hä­meen sekä Pir­kan­maan maa­kun­nat ja Ou­lun hiip­pa­kun­taan Kes­ki- ja Poh­jois-Poh­jan­maan sekä La­pin maa­kun­nat. Mik­ke­lin hiip­pa­kun­taan kuu­lu­vat tätä ny­kyä Ete­lä-Kar­ja­lan, Ete­lä-Sa­von, Ky­men­laak­son ja Päi­jät-Hä­meen maa­kun­nat, La­pu­an hiip­pa­kun­taan Ete­lä-Poh­jan­maan, Poh­jan­maan sekä Kes­ki-Suo­men maa­kun­nat. Uu­den­maan maa­kun­ta ja­kau­tuu en­ti­seen ta­paan­sa Hel­sin­gin ja Es­poon hiip­pa­kun­tiin. Li­säk­si yk­sit­täis­ten seu­ra­kun­tien siir­tä­mi­ses­tä hiip­pa­kun­tien vä­lil­lä päät­ti kir­kol­lis­ko­kous.

11.8.2020

Joka heik­koa sor­taa, her­jaa hä­nen Luo­jaan­sa, joka Luo­jaa kun­ni­oit­taa, ar­mah­taa köy­hää. Sa­nanl. 14:31

Viikon kysymys