JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Hin­tik­ka ko­ros­ti uu­del­le edus­kun­nal­le rau­han mer­ki­tys­tä

Uutiset
26.4.2019 9.59

Es­poon hiip­pa­kun­nan piis­pa Kai­sa­ma­ri Hin­tik­ka saar­na­si 25. huh­ti­kuu­ta val­ti­o­päi­vien eku­mee­ni­ses­sa ava­jais­ju­ma­lan­pal­ve­luk­ses­sa Hel­sin­gin tuo­mi­o­kir­kos­sa.

Hin­ti­kan saar­na pe­rus­tui Luuk­kaan evan­ke­liu­min 24. lu­vun ja­kei­siin 36–49.

Hin­tik­ka ko­ros­ti uu­del­le edus­kun­nal­le rau­han mer­ki­tys­tä. Hän to­te­si myös, et­tä niil­le, jot­ka on kut­sut­tu kan­ta­maan laa­jem­paa yh­teis­kun­nal­lis­ta vas­tuu­ta, rau­ha tar­koit­taa oi­keu­den­mu­kai­sia pää­tök­siä.

– Kä­si­tyk­sem­me sii­tä, min­kä­lai­nen on hyvä yh­teis­kun­ta, vaih­te­le­vat. Ris­ti­rii­ta­ti­lan­tei­ta voi tus­kin vält­tää. Mut­ta me voim­me vai­kut­taa sii­hen, kuin­ka toi­mim­me ti­lan­teis­sa, jois­sa yh­tei­nen näky puut­tuu ja pai­neet ka­sau­tu­vat.

– Rau­haa, toi­vot­taa Jee­sus muu­tos­ten ja ris­ti­rii­tais­ten odo­tus­ten kes­kel­lä. Rau­haa si­sim­pään, kun työn re­a­li­tee­tit ko­et­te­le­vat omaa nä­ke­mys­tä yh­tei­ses­tä hy­väs­tä, Hin­tik­ka sa­noi.

Hin­tik­ka si­tee­ra­si myös Mar­tin Lut­her Kin­giä, jon­ka kuo­le­mas­ta on täs­sä kuus­sa ku­lu­nut 51 vuot­ta.

– Ei ole ole­mas­sa oi­keu­den­mu­kai­suut­ta il­man rau­haa, ei­kä rau­haa il­man oi­keu­den­mu­kai­suut­ta.

– Rau­has­ta pi­tää unel­moi­da, mut­ta sitä pi­tää myös var­jel­la – ja siel­lä mis­sä se on sär­ky­nyt, sitä pi­tää ra­ken­taa vä­sy­mät­tä uu­del­leen. Rau­ha on konk­reet­ti­sia te­ko­ja ja va­lin­to­ja.

– Oi­keu­den­mu­kai­suus ei tar­koi­ta vain kai­ken ja­ka­mis­ta ta­san. Se on enem­män kuin tasa-ar­vo. Oi­keu­den­mu­kai­suus tar­koit­taa sitä, et­tä nii­tä, jot­ka ovat jää­neet mui­den jal­koi­hin, pi­tää tu­kea enem­män. Niil­le, jot­ka ovat jää­neet vä­hem­mäl­le, pi­tää ja­kaa enem­män, piis­pa Hin­tik­ka muis­tut­ti.

Hin­ti­kan saar­na on lu­et­ta­vis­sa ko­ko­nai­suu­des­saan tääl­lä.

29.2.2020

Jee­sus sa­noo: "Koot­kaa it­sel­len­ne aar­tei­ta tai­vaa­seen. Siel­lä ei koi ei­kä ruos­te tee tu­ho­jaan ei­vät­kä var­kaat mur­tau­du si­sään ja va­ras­ta. Mis­sä on aar­tee­si, siel­lä on myös sy­dä­me­si." Matt. 6:20-21

Viikon kysymys