JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Hok­saut­ta­mi­nen kan­nat­taa

Uutiset
24.8.2020 6.45

Juttua muokattu:

24.8. 13:58
2020082413580220200824064500
– Nuoret oppivat työhön ja vastuun kantamiseen erilaisissa rauhanyhdistyksen tehtävissä, Juha Sivula sanoo.

– Nuoret oppivat työhön ja vastuun kantamiseen erilaisissa rauhanyhdistyksen tehtävissä, Juha Sivula sanoo.

Päivi Peltoniemi

– Nuoret oppivat työhön ja vastuun kantamiseen erilaisissa rauhanyhdistyksen tehtävissä, Juha Sivula sanoo.

– Nuoret oppivat työhön ja vastuun kantamiseen erilaisissa rauhanyhdistyksen tehtävissä, Juha Sivula sanoo.

Päivi Peltoniemi

Mar­ja-Lii­sa Tas­ki­la

Kan­nus

Tie­dot­ta­mi­nen on tär­keä osa rau­ha­nyh­dis­tys­ten toi­min­taa. Pai­kal­lis­ten rau­ha­nyh­dis­tys­ten jär­jes­tä­miä ti­lai­suuk­sia on hyvä pi­tää esil­lä eri vies­tin­tä­ka­na­vien kaut­ta.

– Tois­tu­va kut­su seu­roi­hin, raa­mat­tu­luok­kaan tai il­ta­ky­lään voi pu­hu­tel­la ja in­nos­taa mu­kaan sel­lais­ta­kin nuor­ta, joka on ar­ka ja yk­si­näi­nen, poh­tii Kan­nuk­sen Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen nuo­ri­so­työ­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Juha Si­vu­la.

Tie­dot­ta­jal­la on suu­ri vas­tuu: Hä­nen on huo­leh­dit­ta­va, et­tä in­for­maa­tio ta­voit­taa kaik­ki ne ih­mi­set, joi­ta asia kos­kee. Oi­kea ja ajan­ta­sai­nen tie­to li­sää luot­ta­mus­ta ja tur­val­li­suu­den tun­net­ta eri­tyi­ses­ti sil­loin, kun ai­em­min il­moi­tet­tu muut­tuu.

Muu­tok­set ovat mah­dol­li­sia

Vii­me päi­vi­nä Kan­nuk­sen Rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä on suun­ni­tel­tu toi­min­nan uu­del­leen käyn­nis­tä­mis­tä. Elo­kuun al­ku­puo­lel­la kan­nus­lai­set ko­koon­tui­vat­kin seu­roi­hin vii­den kuu­kau­den tau­on jäl­keen. Käy­tös­sä oli­vat tur­va­vä­lit ja hy­gie­ni­aoh­jeet. Kah­vi­tus­ta ei jär­jes­tet­ty.

Si­vu­la ker­too, et­tä nuo­ri­so­työ­toi­mi­kun­ta suun­nit­te­li jo in­nok­kaas­ti pe­rin­teis­tä ala­kou­lui­käis­ten elo­kuun lei­riä. Lo­pul­ta lei­ri kui­ten­kin pe­rut­tiin. Ris­kien li­sää­mi­sen vält­tä­mi­sek­si pie­niä kou­lu­lai­sia ei us­kal­let­tu ot­taa lei­ri­o­lo­suh­tei­siin, kun kou­lu­jen al­ka­mi­nen ja lo­ma­kau­den lop­pu­mi­nen saat­ta­vat vai­keut­taa muu­ten­kin ko­ro­na­e­pi­de­mi­a­ti­lan­net­ta.

Nuo­ret­kin kan­ta­vat vas­tuu­ta

Syys-, tal­vi- ja ke­vät­kau­si­na raa­mat­tu­luok­ka ko­koon­tuu per­jan­tai-il­tai­sin – ta­val­li­sim­min jos­sa­kin ko­dis­sa. Toi­si­naan per­jan­tai­sin raa­mat­tu­luo­kan jäl­keen on ylä­kou­lu­lai­sil­le ja sitä van­hem­mil­le nuo­ril­le tar­koi­tet­tu il­ta. Siel­lä on ly­hyt alus­tus ja kes­kus­te­lua sekä pe­le­jä ja leik­ke­jä. Nuo­ret huo­leh­ti­vat tar­joi­lus­ta vas­tuu­ryh­mit­täin. Il­toi­hin osal­lis­tuu alus­ta­jan li­säk­si myös kak­si ai­kuis­ta val­vo­jaa.

Lau­an­tai­sin nuo­ret ko­koon­tu­vat nuor­te­nil­toi­hin tai ko­deis­sa pi­det­tä­viin il­ta­ky­lä­seu­roi­hin. Rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä jär­jes­tet­tä­vis­sä, eri­tyi­ses­ti nuo­ril­le suun­na­tuis­sa kes­kus­te­luil­lois­sa vuo­rot­te­le­vat ai­kui­sis­ta koos­tu­vat kol­mi­hen­ki­set kes­kus­te­lu­ryh­mät.

Toi­mi­kun­ta teki suun­ni­tel­mia ja ja­koi vas­tuu­teh­tä­viä Ju­ma­lal­ta siu­naus­ta ja neu­voa pyy­tä­en. Vain Tai­vaan Isän tie­dos­sa on se, pys­ty­tään­kö nii­tä to­teut­ta­maan – vai tar­vi­taan­ko tie­dot­tei­ta uu­sis­ta suun­ni­tel­man­muu­tok­sis­ta.

Lue koko uu­ti­nen 26.8. il­mes­ty­väs­tä Päi­vä­mie­hes­tä

19.9.2020

Muis­ta­kaa tämä: joka niu­kas­ti kyl­vää, se niu­kas­ti niit­tää, ja joka run­saas­ti kyl­vää, se run­saas­ti niit­tää. 2. Kor. 9:6

Viikon kysymys