JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Hymy saa kuu­lua ää­nes­sä – kou­lu­tuk­ses­ta vink­ke­jä ää­ni­leh­den lu­ke­mi­seen

Säkkinen Heli
Uutiset
11.4.2017 6.31

Juttua muokattu:

1.1. 11:13
2020010111133420170411063100

Päi­vä­mies il­mes­tyy pa­pe­ri-, verk­ko- ja di­gi­leh­tien li­säk­si myös ää­ni­leh­te­nä. ää­ni­leh­den lu­ki­joil­le jär­jes­tet­tiin per­jan­tai­na 7. huh­ti­kuu­ta kou­lu­tus, jos­sa pa­neu­dut­tiin ää­nen­käyt­töön. SRK:n toi­mis­tol­la jär­jes­te­tys­sä il­las­sa kou­lut­ta­ja­na toi­mi­nut toi­mit­ta­ja Saa­ra Hir­vo­nen to­te­si, et­tä ää­ni­leh­den lu­ki­jan teh­tä­vä on kul­jet­taa kuu­li­jan­sa leh­den mu­ka­na alus­ta lop­puun as­ti.

Kou­lut­ta­ja muis­tut­ti, et­tä puhe on vain pie­ni osa vies­tin­tää. ää­ni­leh­teä lu­et­ta­es­sa il­meet ja eleet jää­vät nä­ke­mät­tä, jo­ten ää­ni on ai­noa sa­nat­to­man vies­tin­nän kei­no.

Hir­vo­nen to­te­si ää­nen ker­to­van pal­jon. Pait­si et­tä ää­ni pal­jas­taa pu­hu­jan vi­reys­ti­lan, kiin­nos­tuk­sen ja tun­ne­ti­lan, se omal­ta osal­taan hou­kut­te­lee kuu­li­jaa kuun­te­le­maan.

– Ilois­ta jut­tua lu­kies­sa hymy saa kuu­lua ää­nes­sä, kou­lut­ta­ja roh­kai­si.

Oman haas­teen­sa ää­ni­leh­den lu­ke­mi­seen tuo se, et­tä leh­den teks­ti on alun pe­rin kir­joi­tet­tu lu­et­ta­vaan, ei kuun­nel­ta­vaan muo­toon. Virk­keet voi­vat ol­la pit­kiä, jo­ten hen­gi­tys ja ää­nen­pai­no tu­lee osa­ta jak­sot­taa oi­kein. Hir­vo­nen ke­hot­ti ää­ni­leh­den lu­ki­joi­ta kiin­nit­tä­mään huo­mi­o­ta sä­vel­ku­lun, pai­no­tuk­sen ja tau­ko­jen li­säk­si lu­ku­tem­poon.

– Jos asi­al­le ha­lu­taan suu­rem­pi pai­no­ar­vo, pi­de­tään vä­hän pi­dem­pi tau­ko. Sa­moin esi­mer­kik­si kun lu­e­taan su­rul­li­nen asia, pi­dem­pi tau­ko an­taa asi­al­le ti­laa.

Kun­kin ää­ni­leh­den lu­ke­mi­seen osal­lis­tuu kol­me va­paa­eh­tois­lu­ki­jaa. Yh­teen­sä Päi­vä­mie­hen lu­ki­joi­ta on pa­ri­sen­kym­men­tä. Jo­kai­sel­la on omat ta­pan­sa ää­ni­tys­ti­lan­tees­sa: toi­nen tyk­kää pi­tää lu­kies­saan leh­teä kä­sis­sään, kun taas toi­nen pi­tää leh­den pöy­däl­lä.

Mik­ro­fo­nin käy­tös­sä on hyvä huo­mi­oi­da se, et­tä pa­pe­rin ra­pi­na kuu­luu val­miis­sa ää­ni­leh­des­sä sel­väs­ti, Hir­vo­nen huo­maut­ti. Myös oma hen­gi­tys ja joi­den­kin kir­jain­ten ään­tä­mi­nen voi­vat kuu­lua.

– Kan­nat­taa kuun­nel­la, pauk­kuu­ko p ja su­hi­see­ko s lii­kaa, kun pu­hut mik­ro­fo­niin.

Vaik­ka SRK pa­nos­taa jul­kai­se­mien­sa tuot­tei­den laa­tuun, Päi­vä­mie­hen pää­toi­mit­ta­ja Pek­ka Ait­ta­kum­mun mu­kaan ää­ni­leh­ti saa säi­lyä lu­ki­joit­ten­sa kuu­loi­se­na leh­te­nä.

– Ri­maa ei tar­vit­se aset­taa lii­an kor­ke­al­le, vaan lu­ke­mi­ses­sa saa kuu­lua se ta­val­li­sen ih­mi­sen ää­ni.

30.11.2020

Her­ra, osoi­ta mi­nul­le tie­si, ope­ta mi­nua kul­ke­maan pol­ku­ja­si. Oh­jaa mi­nut to­tuu­tee­si ja ope­ta mi­nua, sinä Ju­ma­la­ni, aut­ta­ja­ni! Si­nuun minä luo­tan ai­na. Ps. 25:4–5

Viikon kysymys