JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ikäih­mi­set pel­kää­vät so­si­aa­lis­ta kuo­le­maa

Uutiset
7.7.2020 7.05

Juttua muokattu:

6.7. 16:46
2020070616461620200707070500

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Päi­vä­mies

Vart­tu­neet ovat tut­ki­muk­sen mu­kaan vaa­ras­sa lui­sua so­si­aa­li­seen kuo­le­maan. Tämä tar­koit­taa sitä, et­tä ih­mi­nen liu­kuu vuo­ro­vai­ku­tuk­sen ul­ko­puo­lel­le.

Sel­keä esi­merk­ki Hel­sin­gin yli­o­pis­ton te­ke­mäs­sä tut­ki­muk­ses­sa on va­ka­vas­ti muis­ti­sai­ras van­hus, jota ei usein muis­te­ta koh­da­ta yk­si­löl­li­ses­ti. Hä­nen aja­tel­laan ole­van jo kom­mu­ni­kaa­ti­on ulot­tu­mat­to­mis­sa, ker­too tut­ki­ja­toh­to­ri Jari Pir­ho­nen.

Ikäih­mi­set pel­kää­vät oman so­si­aa­li­sen kuo­le­man­sa ta­pah­tu­van tu­le­vai­suu­des­sa sii­nä vai­hees­sa, kun avun­tar­ve li­sään­tyy toi­min­ta­ky­vyn hei­ke­tes­sä.

– Joku ajat­te­li muut­tu­van­sa tois­ten sil­mis­sä yh­den­te­ke­väk­si, Pir­ho­nen ku­vaa.

Pa­him­mil­laan vas­taa­ja pu­hui huu­to­lai­suu­des­ta, kun ajat­te­li, et­tä ny­kyi­sin van­hat myy­dään hoi­det­ta­vak­si sil­le, joka hei­dät hal­vim­mal­la hoi­taa.

Kaik­kien kuu­le­mi­nen aut­taa

Tut­ki­muk­seen osal­lis­tu­neet nä­ki­vät yh­teis­kun­nan nuo­rem­pien eh­doil­la toi­mi­va­na sys­tee­mi­nä, jos­sa van­hat jää­vät pää­tök­sen­te­on ul­ko­puo­lel­le.

– Aja­tel­tiin, et­tä van­ho­jen tar­peet kyl­lä tie­de­tään, mut­ta nii­hin ei ha­lu­ta käyt­tää yh­teis­kun­nan va­ro­ja, Pir­ho­nen sel­ven­tää.

Hän tar­jo­aa rat­kai­suk­si on­gel­maan kaik­kiin yh­teis­kun­nan hal­lin­no­na­loi­hin ulot­tu­vaa oh­jel­maa su­ku­pol­vi­so­li­daa­ri­suu­den li­sää­mi­sek­si.

– Kaik­kien kuu­le­mi­nen ja oi­keu­den­mu­kai­suus­pe­ri­aat­teen nou­dat­ta­mi­nen riit­tä­vät mai­ni­os­ti.

Tut­ki­muk­seen haas­ta­tel­tiin 36 elä­kei­käis­tä ih­mis­tä Pir­kan­maal­la vuo­si­na 2018–2019.

– Jos haas­tat­te­lut teh­täi­siin nyt, kuva voi­si ol­la vie­lä loh­dut­to­mam­pi, Pir­ho­nen ar­vi­oi, kos­ka ko­ro­na­ra­joi­tuk­set koh­dis­tui­vat ko­vim­min ikäih­mi­siin.

4.8.2020

Kar­me­lin­vuo­rel­la Elia kään­tyi kan­san puo­leen ja sa­noi: "Kuin­ka kau­an te hor­jut­te puo­lel­ta toi­sel­le? Jos Her­ra on Ju­ma­la, seu­rat­kaa hän­tä, jos taas Baal, seu­rat­kaa sit­ten hän­tä!" 1 Kun. 18:21

Viikon kysymys