JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Joka nel­jäs lap­si asuu krii­si­maas­sa

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
1.2.2017 10.52

Juttua muokattu:

1.1. 11:29
2020010111294120170201105200

YK:n las­ten­jär­jes­tö Uni­ce­fin mu­kaan joka nel­jäs maa­il­man lap­si asuu maas­sa, jos­sa on me­neil­lään jo­kin krii­si. Hä­tä­a­vun tar­ve on tänä vuon­na edel­lis­vuot­ta suu­rem­pi. Yli kol­ma­so­sa avun­tar­pees­ta koh­dis­tuu Syy­ri­an krii­sin hoi­toon. Ku­vas­sa je­me­ni­läi­nen nuo­ri tyt­tö on ha­ke­mas­sa vet­tä pit­kän mat­kan pääs­tä ko­to­aan ve­si­pu­lan vuok­si.

Kaik­ki­aan 48 maa­ta tar­vit­see Uni­ce­fin mu­kaan hä­tä­a­pua lap­sil­leen.

– Krii­sit is­ke­vät ai­na ran­kim­min lap­siin. Suu­rin osa heis­tä voi­daan kui­ten­kin pe­las­taa, jos työ­hön saa­daan tar­peek­si va­ro­ja. Sama työ myös lie­ven­tää krii­sien jäl­ki­seu­rauk­sia huo­mat­ta­vas­ti, Suo­men Uni­ce­fin tie­do­tus­pääl­lik­kö Kir­si Haru sa­noo.

Tär­kein­tä krii­seis­tä kär­si­vien las­ten aut­ta­mi­ses­sa on tur­va­ta pe­ru­sa­si­at: ra­vit­se­mus, puh­das vesi, ro­ko­tuk­set, kou­lun­käyn­ti ja psyyk­kis­ten trau­mo­jen eh­käi­sy ja hoi­to.

Unicefin työntekijä Aishat Abdullahi arvioi seitsemän kuukauden ikäisen Umara Bukarin ravitsemustilaa nigerialaisen pakolaisleirin terveysasemalla.

Unicefin työntekijä Aishat Abdullahi arvioi seitsemän kuukauden ikäisen Umara Bukarin ravitsemustilaa nigerialaisen pakolaisleirin terveysasemalla.

Avun­tar­ve edel­lis­vuot­ta suu­rem­pi

Uni­cef pyy­tää­kin maa­il­man­laa­jui­ses­sa hä­tä­a­pu­ve­too­muk­ses­saan 3,3 mil­jar­dia Yh­dys­val­tain dol­la­ria (noin 3,1 mil­jar­dia eu­roa) maa­il­man las­ten aut­ta­mi­seen. Ve­too­mus on suu­rem­pi kuin edel­lis­vuon­na.

Tar­ve on kas­va­nut, sil­lä pit­kä­ai­kais­ta apua tar­vit­se­via on ai­em­paa enem­män. Myös avun saa­mi­nen tur­val­li­ses­ti pe­ril­le on yhä kal­liim­paa. Hä­tä­a­vun tar­vet­ta sy­ven­tä­vät avun tar­vit­si­joi­den köy­hyys ja usein myös il­mas­ton­muu­tok­sen vai­ku­tuk­set.

Aseel­li­sia selk­kauk­sia ja luon­non­ka­tast­ro­fe­ja

Käyn­nis­sä on use­am­pi pit­kit­ty­nyt aseel­li­nen selk­kaus. Niis­sä hyö­kä­tään myös si­vii­le­jä vas­taan ja tu­ho­taan lap­sil­le tär­ke­ää inf­rast­ruk­tuu­ria, esi­mer­kik­si kou­lu­ja ja ter­vey­sa­se­mia. Pit­kit­ty­nei­tä aseel­li­sia konf­lik­te­ja ovat esi­mer­kik­si Syy­ri­an, Ira­kin, Je­me­nin, Ete­lä-Su­da­nin, Ni­ge­ri­an ja Af­ga­nis­ta­nin konf­lik­tit. Suu­rin ra­hoi­tus­va­je on ol­lut Af­ga­nis­ta­nis­sa: vii­me vuon­na Af­ga­nis­ta­nin lap­set sai­vat vain 11 pro­sent­tia tar­vit­se­mas­taan avus­ta.

Li­säk­si ete­läis­tä Af­rik­kaa ko­et­te­lee jo use­am­man vuo­den kes­tä­nyt kui­vuus, joka on alu­een pa­hin 35 vuo­teen. Ar­vi­ol­ta 7,5 mil­joo­naa las­ta uh­kaa ali­ra­vit­se­mus hä­tä­a­pua tar­vit­se­vis­sa mais­sa. Heis­tä lä­hes puo­li mil­joo­naa asuu Ni­ge­ri­as­sa ja sa­man ver­ran Je­me­nis­sä.

Zein Al-Faraji, 13, tekee kotiläksyjään pakolaisleirillä Itävallassa.

Zein Al-Faraji, 13, tekee kotiläksyjään pakolaisleirillä Itävallassa.

Mil­joo­nia ih­mi­siä au­tet­tu

Ei­len jul­kis­tet­tu Hu­ma­ni­ta­ri­an Ac­ti­on For Child­ren -ra­port­ti lis­taa Uni­ce­fin hä­tä­a­pu­työn tu­lok­set vii­me vuo­del­ta: 13,6 mil­joo­naa ih­mis­tä sai tur­val­lis­ta juo­ma­vet­tä; 9,4 mil­joo­naa las­ta ro­ko­tet­tiin tuh­ka­rok­koa vas­taan; 6,4 mil­joo­naa las­ta sai kou­lua kor­vaa­vaa pe­ru­so­pe­tus­ta; 2,3 mil­joo­naa sai psyyk­kis­ten trau­mo­jen eh­käi­syä ja hoi­toa ja 2,2 mil­joo­naa pe­las­tet­tiin va­ka­val­ta ali­ra­vit­se­muk­sel­ta.

Uni­cef saa kaik­ki va­ran­sa lah­joi­tuk­si­na. Vii­me vuon­na eni­ten hä­tä­a­pu­va­ro­ja lah­joit­ti­vat val­ti­ois­ta Yh­dys­val­lat, Sak­sa ja Bri­tan­nia. Poh­jois­mais­ta Nor­ja ja Ruot­si oli­vat kym­me­nen suu­rim­man hä­tä­a­vun an­ta­jan jou­kos­sa. Myös yk­sit­täis­ten kan­sa­lais­ten ja yri­tys­ten lah­joi­tuk­sil­la on mer­kit­tä­vä roo­li.

Ku­vat: wes­ha­re.uni­cef.org

28.5.2020

Kun To­tuu­den Hen­ki tu­lee, hän joh­taa tei­dät tun­te­maan koko to­tuu­den. Joh. 16:13

Viikon kysymys