JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Jou­lu­kirk­ko­jen myö­tä las­keu­du­taan jou­lun rau­haan

Uutiset
22.12.2015 12.00

KUVA: JARMO MääTTä

Seu­ra­kun­nis­sa vi­rit­täy­dy­tään jou­lun viet­toon ja uu­den vuo­den vas­taa­not­ta­mi­seen. Kau­neim­pia jou­lu­lau­lu­ja lau­le­taan useis­sa kir­kois­sa vie­lä jou­lu­vii­kol­la­kin. Jou­lun tun­nel­maa voi ha­kea myös useis­ta eri jou­lu­kon­ser­teis­ta. Jou­lun­py­hi­nä kir­kois­sa pi­de­tään lu­kui­sia jou­lu­kirk­ko­ja ja -har­tauk­sia.

Jou­lu­aa­ton tee­ma­na on Lu­pauk­set täyt­ty­vät. Sil­loin kir­kois­sa kuul­laan Van­han tes­ta­men­tin pro­fe­ti­oi­ta, jois­sa vuo­si­sa­to­ja en­nen ajan­las­kum­me al­kua en­nus­tet­tiin Mes­si­aan syn­ty­mää. Aat­to­har­tau­des­sa jou­lu­e­van­ke­liu­mia ei vie­lä lu­e­ta ko­ko­nai­suu­des­saan.

Jou­lu­aat­to­na jär­jes­te­tään myös usei­ta jou­lu­yön mes­su­ja. Jou­lu­aa­tos­ta on­kin tul­lut Suo­mes­sa jou­lu­kirk­ko­jen päi­vä. Il­ta­päi­vän aat­to­har­tau­det ko­ko­a­vat eri­tyi­ses­ti lap­si­per­hei­tä. Myös yö­mes­sut ovat kas­vat­ta­neet suo­si­o­taan.

Pääl­lim­mäi­se­nä ilo

Jou­lu­aa­mun ja jou­lu­päi­vän ju­ma­lan­pal­ve­luk­sis­sa on pääl­lim­mäi­se­nä ilo Va­pah­ta­jan syn­ty­mäs­tä. Jou­lu­aa­mun tee­ma­na on Nyt Bet­le­he­miin. Jou­lu­päi­vän ju­ma­lan­pal­ve­lus­ten teks­tit ja vir­ret ovat täyn­nä rie­mua.

Ta­pa­nin­päi­vä­nä tun­nel­ma vaih­tuu. Sil­loin siir­ry­tään sei­men ää­rel­tä al­ku­seu­ra­kun­nan ai­kaan. Kris­tus on nous­sut kuol­leis­ta ja hä­net on otet­tu tai­vaa­seen Isän­sä luo. Hä­nen seu­raa­ji­aan vai­no­taan, ja jot­kut heis­tä saa­vat mak­saa va­kau­muk­ses­taan hen­gel­lään. Päi­vä on saa­nut ni­men­sä en­sim­mäi­ses­tä kris­til­li­ses­tä mart­tyy­ris­ta, Ste­fa­nok­ses­ta.

Läh­de: Kir­kon tie­do­tus­kes­kus

Jou­lun ai­kaan myös ra­di­os­sa ja in­ter­ne­tis­sä on tar­jol­la suo­ria lä­he­tyk­siä kir­kois­ta sekä muu­ta jou­luis­ta oh­jel­maa. Esi­mer­kik­si ou­lu­lais­ten kirk­ko­jen net­ti­ra­di­o­lä­he­tyk­siä voi kuun­nel­la osoit­tees­ta www.ou­lun­seu­ra­kun­nat.fi/verk­ko­kirk­ko.

Osoit­tees­sa www.vir­tu­aa­li­kirk­ko.fi on suo­ra vi­de­o­lä­he­tys Ou­lun­sa­lon kir­kos­ta ja Ou­lun tuo­mi­o­kir­kos­ta joka sun­nun­tai kel­lo 10. Vir­tu­aa­li­kir­kos­ta voi kuun­nel­la myös jou­lui­sia sä­ve­liä.

Pää­kau­pun­ki­seu­dun seu­ra­kun­tien har­tau­det löy­ty­vät jou­lu­si­vus­tol­ta www.jou­lu.fi.

Ou­lus­sa Kar­ja­sil­lan kir­kos­sa on jou­lu­aat­to­na­kin avoi­met ovet al­ka­en kel­lo 15 ai­na kel­lo 23 al­ka­vaan jou­lu­yön mes­suun as­ti. Kirk­koon kut­su­taan eri­tyi­ses­ti yk­si­näi­siä jou­lun viet­tä­jiä sekä mui­ta seu­raa kai­paa­via. Aat­toa vie­te­tään yh­des­sä lep­poi­sas­ti oleil­len, ju­tel­len ja jou­lu­mu­siik­kia kuun­nel­len. Pai­kal­la on myös seu­ra­kun­nan di­a­ko­ni­a­työn­te­ki­jöi­tä ja va­paa­eh­toi­sia.

SirkkaLehto