JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Jul­kis­ta­mis­ti­lai­suus vi­de­ol­la: La­jin­sa en­sim­mäi­nen, po­lii­si kon­sult­ti­na ja olym­pi­a­ta­son sä­vel­tä­jä

Päivämies
Uutiset
26.11.2019 16.25

Juttua muokattu:

2.1. 11:02
2020010211024720191126162500

https://www.yo­u­tu­be.com/em­bed/j94Gatf3Pyw

SRK teki mo­nel­la ta­val­la his­to­ri­aa jul­kis­ta­mis­ti­lai­suu­des­sa Jy­väs­ky­läs­sä. Ly­hyt vi­deo näyt­tää ta­pah­tu­man yk­si­tyis­koh­tia.

Kris­til­li­syy­den kir­ja- ja mu­siik­ki­tuo­tan­non ai­ka­ja­nal­le il­mes­tyi uu­sia virs­tan­pyl­väi­tä kah­den uu­den kir­jan ja yh­den ää­nit­teen myö­tä. Tois­sa vii­kol­la Jy­väs­ky­läs­sä pi­de­tyn jul­kis­ta­mis­ti­lai­suu­den vi­deo va­lai­see teh­ty­jen tuot­tei­den ar­voa.

Eri­tyis­lap­sis­ta ja eri­tyis­piir­teis­tä ker­to­va Eri­tyi­sen lä­hei­se­nä -kir­ja on la­jis­saan en­sim­mäi­nen Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tyk­sen kus­tan­ta­ma­na.

Mu­siik­ki­a­lan vai­kut­ta­jan Jaak­ko Lin­ja­man puo­les­ta SRK teki kult­tuu­ri­työ­tä kir­joit­ta­mal­la puh­taak­si hä­nen sä­vel­lys­luon­nok­si­aan ja le­vyt­tä­mäl­lä nii­tä en­si ker­taa. Lin­ja­ma tuli suu­ren ylei­sön tie­toi­suu­teen voit­ta­mal­la vuo­den 1952 Hel­sin­gin Olym­pi­a­lais­ten olym­pi­a­hym­ni­kil­pai­lun.

– Sä­vel­tä­jä­mes­ta­ri Jean Si­be­lius on­nit­te­li Lin­ja­maa tuo­reel­taan, sa­noi toi­mi­tus­neu­vos­ton pu­heen­joh­ta­ja Mark­ku Sep­pä­nen ti­lai­suu­des­sa.

Lap­sia ja var­hais­nuo­ria SRK muis­ti ge­o­kät­köi­lyyn pe­rus­tu­val­la seik­kai­lu­kir­jal­la. Kir­jan kir­joit­ta­ja Sal­la Si­vu­la ker­toi säh­kö­pos­ti­vies­tin vä­li­tyk­sel­lä saa­neen­sa ins­pi­raa­ti­on ju­tel­tu­aan ri­kos­ko­mi­sa­ri­on kans­sa. Kir­jan tee­ma­na ovat di­gi­a­jan vies­tin­nän mo­net muo­dot ja nii­hin liit­ty­vät vaa­rat.

28.5.2020

Kun To­tuu­den Hen­ki tu­lee, hän joh­taa tei­dät tun­te­maan koko to­tuu­den. Joh. 16:13

Viikon kysymys