JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ju­ma­la loi ih­mi­sen mie­hek­si ja nai­sek­si

Uutiset
21.3.2021 14.20

Juttua muokattu:

19.3. 16:14
2021031916140920210321142000
– Onko niin, että ihminen ei tyydy siihen, mitä on Luojan luomana, vaan haluaa olla oman elämänsä valtias ja muuttaa itsensä oman tahtonsa mukaan? pohdiskelee taivalkoskelainen Niilo Keränen.

– Onko niin, että ihminen ei tyydy siihen, mitä on Luojan luomana, vaan haluaa olla oman elämänsä valtias ja muuttaa itsensä oman tahtonsa mukaan? pohdiskelee taivalkoskelainen Niilo Keränen.

Tiina-Liisa Lohi

– Onko niin, että ihminen ei tyydy siihen, mitä on Luojan luomana, vaan haluaa olla oman elämänsä valtias ja muuttaa itsensä oman tahtonsa mukaan? pohdiskelee taivalkoskelainen Niilo Keränen.

– Onko niin, että ihminen ei tyydy siihen, mitä on Luojan luomana, vaan haluaa olla oman elämänsä valtias ja muuttaa itsensä oman tahtonsa mukaan? pohdiskelee taivalkoskelainen Niilo Keränen.

Tiina-Liisa Lohi

Tii­na-Lii­sa Lohi

Nii­lo Ke­rä­nen on tai­val­kos­ke­lai­nen lää­kä­ri, joka on vai­kut­ta­nut kak­si kaut­ta edus­kun­nas­sa. Suu­ren per­heen isä­nä, isoi­sä­nä ja isoi­soi­sä­nä hän kat­soo asi­oi­ta per­hei­den hy­vin­voin­nin nä­kö­kul­mas­ta.

– Eläm­me ai­kaa, jos­sa ky­see­na­lais­te­taan ”van­ho­ja to­tuuk­sia”, ku­ten pe­rin­tei­set su­ku­puo­li­roo­lit, Nii­lo Ke­rä­nen poh­tii.

– On sii­nä hy­vää­kin. Puo­li­soi­den työn­ja­ko on men­nyt mo­nes­sa per­hees­sä uu­sik­si, kun nai­set ovat läh­te­neet per­heen kes­kel­tä työ­e­lä­mään. Se on ra­vis­tel­lut van­haa käy­tän­töä ja­kaa teh­tä­vät mies­ten ja nais­ten töik­si.

Nyt kes­kus­tel­laan myös van­hem­pain­va­paan ta­sai­sem­mas­ta ja­os­ta, jot­ta isät pys­tyi­si­vät osal­lis­tu­maan pa­rem­min las­ten hoi­toon.

– Mut­ta yh­teen mie­het ei­vät pys­ty, ni­mit­täin syn­nyt­tä­mään ja imet­tä­mään, Ke­rä­nen nau­rah­taa.

Mo­nel­le on var­mas­ti häm­men­tä­vää lu­kea tie­do­tus­vä­li­neis­tä la­ki­a­loit­teis­ta, jot­ka saat­ta­vat osal­taan hä­mär­tää su­ku­puo­li­ra­jo­ja.

– Hal­li­tuk­sen eh­do­tus so­si­aa­li­tur­va­tun­nuk­sen uu­dis­ta­mi­ses­ta, joka pois­tai­si tie­don hen­ki­lön su­ku­puo­les­ta, on yk­si täl­lai­nen. Uu­dis­tus kaa­tui tai ai­na­kin lyk­kään­tyi sen kal­leu­den vuok­si, Ke­rä­nen ker­too.

– So­si­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­ri­ön työ­ryh­mä on teh­nyt myös sel­vi­tyk­sen trans­lain uu­dis­ta­mis­tar­peis­ta. Sii­nä esi­te­tään it­se­mää­rää­mi­soi­keu­teen pe­rus­tu­en mah­dol­li­suut­ta su­ku­puo­len oi­keu­del­li­seen vah­vis­ta­mi­seen 15-vuo­ti­aas­ta al­ka­en, Ke­rä­nen jat­kaa.

Tämä tar­koit­tai­si käy­tän­nös­sä, et­tä jo vii­si­tois­ta­vuo­ti­as voi­si vaih­taa su­ku­puo­len­sa toi­sek­si, ja su­ku­puo­li­mer­kin­tä muu­tet­tai­siin hen­ki­lö­tie­toi­hin. Päät­tä­jät jou­tu­vat ot­ta­maan kan­taa mo­ni­mut­kai­siin asi­oi­hin, jois­sa tu­lee esil­le ih­mi­sen bi­o­lo­gi­suus ja tun­ne­puo­li.

– Mi­ten voi­daan mi­ta­ta tun­net­ta, olen­ko minä oi­ke­as­sa ke­hos­sa, Ke­rä­nen miet­tii.

– On vaa­ra, et­tä nuo­ret te­ke­vät hä­täi­siä joh­to­pää­tök­siä iden­ti­tee­tis­tään ja läh­te­vät ke­vein pe­rus­tein vuo­sia kes­tä­vään su­ku­puo­len­kor­jausp­ro­ses­siin. Ja voi­ko ol­la joku muu iden­ti­teet­ti kuin mies tai nai­nen? Ke­rä­nen ky­syy.

Jois­sa­kin mais­sa lain­sää­dän­tö tun­nis­taa muun­su­ku­puo­li­set eli ih­mi­set, joil­la on sekä mie­hen et­tä nai­sen omi­nai­suuk­sia, ei­vät­kä he tun­ne iden­ti­teet­ti­ään kum­mak­si­kaan. Sil­loin hen­ki­lö­tie­toi­hin mer­ki­tään su­ku­puo­len koh­dal­le ”muu su­ku­puo­li”.

Luo­mis­ker­to­muk­ses­sa Ju­ma­la loi kui­ten­kin ih­mi­sen mie­hek­si ja nai­sek­si (1. Moos. 1:27).

– Su­ku­puo­li­ra­jo­jen­kin mur­ta­mi­nen nou­see hy­vin li­be­raa­lis­ta ajat­te­lus­ta, jos­sa pe­rin­tei­siä ar­vo­ja ha­lu­taan muut­taa pie­nen vä­hem­mis­tön tar­pei­ta vas­taa­vik­si, Ke­rä­nen sa­noo.

– Var­maan yk­si­löl­li­syy­den yli­ko­ros­ta­mi­sel­la on täs­sä osuu­ten­sa. Kun täl­lai­sia asi­oi­ta tois­te­taan jul­ki­suu­des­sa, suu­ri enem­mis­tö­kin al­kaa aja­tel­la, et­tä tuo on var­maan­kin mo­der­nia ja oi­kein.

Su­ku­puo­li­sen­si­tii­vi­ses­sä kas­va­tuk­ses­sa las­ta kan­nus­te­taan te­ke­mään va­lin­to­ja il­man su­ku­puo­leen liit­ty­viä ste­re­o­tyyp­pi­siä roo­le­ja ja en­nak­ko-odo­tuk­sia.

– On hyvä, et­tä ty­töt ja po­jat saa­vat va­li­ta leik­kin­sä miel­ty­mys­ten­sä mu­kaan, ei­kä tyt­tö­jä oh­ja­ta au­to­maat­ti­ses­ti nuk­ke­leik­kien ja poi­kia au­to­leik­kien pa­riin. Mi­nä­kin ai­koi­naan tar­tuin tuo­ree­na avi­o­mie­he­nä virk­kuu­kouk­kuun, ja virk­ka­sim­me yh­des­sä Ei­la-vai­mo­ni kans­sa sän­gyn­peit­teen, Ke­rä­nen hy­myi­lee.

Pi­sim­mäl­le vie­ty­nä su­ku­puo­li­sen­si­tii­vi­nen kas­va­tus on sitä, et­tä las­ta kas­va­te­taan su­ku­puo­let­to­ma­na ja an­ne­taan hä­nen it­sen­sä va­li­ta su­ku­puo­li, kun hän on riit­tä­vän van­ha. Ke­rä­nen poh­tii, et­tä tämä voi häm­men­tää las­ta sy­väs­ti.

– On­ko niin, et­tä ih­mi­nen ei tyy­dy sii­hen, mitä on Luo­jan luo­ma­na, vaan ha­lu­aa ol­la oman elä­män­sä val­ti­as ja muut­taa it­sen­sä oman tah­ton­sa mu­kaan?

Jos­kus lap­sel­la voi ol­la syn­ty­mäs­tä as­ti mo­lem­pien su­ku­puo­lien tun­nus­merk­ke­jä, ja kro­mo­so­mi­löy­dös voi ol­la ris­ti­rii­tai­nen ul­koi­siin omi­nai­suuk­siin näh­den. Täl­lai­sia ih­mi­siä kut­su­taan in­ter­su­ku­puo­li­sik­si.

– Ju­ma­lan luo­mis­työ on mo­ni­nai­nen ja ih­mi­sym­mär­ryk­sel­tä sa­lat­tu, Ke­rä­nen miet­tii.

Suo­mes­sa on ol­lut vuo­des­ta 2017 voi­mas­sa tasa-ar­voi­nen avi­o­liit­to­la­ki. Se mah­dol­lis­taa kah­den sa­maa su­ku­puol­ta ole­van avi­o­lii­ton. Raa­ma­tun ope­tuk­sen mu­kaan avi­o­liit­to on kui­ten­kin mie­hen ja nai­sen vä­li­nen liit­to.

Raa­mat­tu oh­jaa suh­tau­tu­maan kaik­kiin ih­mi­siin kun­ni­oit­ta­vas­ti ja tasa-ar­voi­ses­ti hei­dän sek­su­aa­li­ses­ta suun­tau­tu­mi­ses­taan tai iden­ti­tee­tis­tään riip­pu­mat­ta.

– Ha­lu­am­me kut­sua rak­kau­del­la Ju­ma­lan val­ta­kun­taan jo­kais­ta, Ke­rä­nen päät­tää.

14.4.2021

Me ju­lis­tam­me teil­le ilo­sa­no­man: Min­kä Ju­ma­la lu­pa­si mei­dän isil­lem­me, sen hän on täyt­tä­nyt meil­le, hei­dän lap­sil­leen. Hän on he­rät­tä­nyt Jee­suk­sen kuol­leis­ta. Ap. t. 13:32–33

Viikon kysymys