JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

“Ju­ma­la on lu­van­nut pi­tää meis­tä huol­ta” – lap­set ja van­hem­mat py­hä­kou­lus­sa

Uutiset
10.10.2021 12.00

Juttua muokattu:

8.10. 16:40
2021100816405320211010120000
– Tänäänkin voimme luottaa siihen, että Jumala on armollinen, Pattijoen pyhäkoulun osallistujat kuulivat.

– Tänäänkin voimme luottaa siihen, että Jumala on armollinen, Pattijoen pyhäkoulun osallistujat kuulivat.

Saara Holappa

– Tänäänkin voimme luottaa siihen, että Jumala on armollinen, Pattijoen pyhäkoulun osallistujat kuulivat.

– Tänäänkin voimme luottaa siihen, että Jumala on armollinen, Pattijoen pyhäkoulun osallistujat kuulivat.

Saara Holappa

Saa­ra Ho­lap­pa

Raa­he

Pat­ti­jo­en py­hä­kou­lun osal­lis­tu­jat muis­te­li­vat Is­ra­e­lin kan­san erä­maa­va­el­lus­ta. Ju­ma­la piti kan­sas­taan huol­ta, ja hän on lu­van­nut pi­tää huo­len myös tä­män ajan ih­mi­sis­tä.

Pat­ti­jo­en rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­le ko­koon­tui syys­kui­sen au­rin­koi­se­na sun­nun­tai­aa­mu­na kol­men py­hä­kou­lu­pii­rin lap­set van­hem­pi­neen syk­syn nel­jän­teen py­hä­kou­luun.

– Tul­kaa vain tän­ne ai­van eteen, niin voin nähä tei­ät vä­hän pa­rem­min, toi­vot­te­li py­hä­kou­lun opet­ta­ja Sai­ja Aho­nen lap­sia ja ai­kui­sia ter­ve­tul­leik­si sa­lin etuo­saan.

– Me ol­laan jo tai­et­tu tot­tua sii­hen, et­tä py­hä­kou­lut ovat tääl­lä ry:llä.

Ta­pah­tui Ju­ma­lan ih­me

Py­hä­kou­lun aluk­si yk­si lap­sis­ta sai sy­tyt­tää kynt­ti­län. Yh­des­sä lau­le­tun tu­tun Sii­o­nin lau­lun jäl­keen osal­lis­tu­jat lait­toi­vat kä­det ris­tiin al­ku­ru­kouk­sen ajak­si. Sen jäl­keen he kat­soi­vat edel­li­sen ker­ran py­hä­kou­lu­ku­vi­tus­ta ja muis­te­li­vat ai­em­man py­hä­kou­lu­ker­ran ai­het­ta.

Mel­kein kaik­ki lap­set nos­ti­vat kä­ten­sä, kun opet­ta­ja ky­syi, ke­nel­lä on muis­tis­sa, mis­tä py­hä­kou­lus­sa vii­mek­si pu­hut­tiin. Kak­si­vuo­ti­as eh­dot­ti ku­vas­sa nä­ky­vän mie­hen ni­mek­si Jee­sus­ta.

– Se on ihan lä­hel­lä, mel­kein sa­man­lai­nen mie­hen nimi, kiit­te­li opet­ta­ja, kun­nes joku isom­mis­ta muis­ti mie­hen ole­van Moo­ses.

Ai­em­mal­la ker­ral­la ai­hee­na oli ol­lut erä­maa­va­el­luk­ses­ta koh­ta, jos­sa ja­noon nään­ty­vä kan­sa oli pe­las­tu­nut Ju­ma­lan ih­meen kaut­ta. Moo­ses oli ru­koil­lut Ju­ma­lal­ta apua ja saa­nut oh­jeek­si lyö­dä sau­val­la kal­li­oon, jos­ta al­koi pul­pu­ta vet­tä.

– Ju­ma­la on lu­van­nut pi­tää meis­tä huol­ta, opet­ta­ja tii­vis­ti ih­meen yti­men.

Tär­kein asia to­teu­tui

Uu­te­na raa­ma­tun­koh­ta­na py­hä­kou­lu­lai­set tu­tus­tui­vat seu­raa­vaan erä­maa­va­el­luk­sen ker­to­muk­seen. Sii­nä Ju­ma­la an­toi toi­sen ker­ran lain­tau­lut Moo­sek­sel­le ja Is­ra­e­lin kan­sal­le. Opet­ta­ja ei unoh­ta­nut py­hä­kou­lun tär­kein­tä asi­aa, vaan kaik­ki sai­vat osan­sa evan­ke­liu­mis­ta.

Kun py­hä­kou­lu al­koi kaar­tua lop­puun, oli ai­ka lait­taa kä­det taas ris­tiin ja ru­koil­la lop­pu­ru­kous. Lo­puk­si py­hä­kou­lu­lai­set lau­loi­vat ta­pah­tu­man alus­sa lau­le­tus­ta lau­lus­ta jäl­jel­lä ole­vat sä­keis­töt. Pie­nim­piä al­koi sii­nä vai­hees­sa vä­hän jo vä­syt­tää. Opet­ta­ja huo­ma­si sen ja an­toi lap­sil­le tun­nus­tus­ta:

– Te kyl­lä jak­soit­te tosi hie­nos­ti kuun­nel­la. Meil­lä on mo­nen­lai­sia omia ta­po­ja, jot­ka aut­taa mei­tä kes­kit­ty­mään. Jol­la­kin saat­taa vä­hän kä­det hei­lua, toi­sel­la ja­lat vis­pa­ta.

Lue en­si vii­kon pa­pe­ri­leh­des­tä py­hä­kou­lu­lais­ten aja­tuk­sia ta­pah­tu­mas­ta.

25.10.2021

Ku­nin­kait­ten­kin edes­sä ker­ron ar­kai­le­mat­ta si­nun lii­tos­ta­si. Ps. 119:46

Viikon kysymys