JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ju­ma­la pi­tää luo­duis­taan huo­len

Uutiset
9.10.2020 11.40

Juttua muokattu:

9.10. 12:38
2020100912380720201009114000
Rauhanyhdistyksen kirkkopyhää vietettiin Evijärven kirkossa, jossa turvavälit säilyivät hyvin.

Rauhanyhdistyksen kirkkopyhää vietettiin Evijärven kirkossa, jossa turvavälit säilyivät hyvin.

Hilja Elgbacka

Rauhanyhdistyksen kirkkopyhää vietettiin Evijärven kirkossa, jossa turvavälit säilyivät hyvin.

Rauhanyhdistyksen kirkkopyhää vietettiin Evijärven kirkossa, jossa turvavälit säilyivät hyvin.

Hilja Elgbacka

Hil­ja Elg­bac­ka

Evi­jär­ve­läi­set ko­koon­tui­vat rau­ha­nyh­dis­tyk­sen kirk­ko­py­hään Evi­jär­ven kirk­koon sun­nun­tai­na 20. syys­kuu­ta. Pu­hu­maan oli­vat saa­pu­neet Ee­ro Nuo­li­o­ja ja Rai­mo Hau­ta­mä­ki. Mo­lem­mat pu­hu­jat viit­ta­si­vat pu­heis­saan ny­ky­tek­niik­kaan, joka on an­ta­nut mah­dol­li­suu­den pi­tää yh­teyt­tä toi­siin us­ko­vai­siin myös poik­keus­ti­lan­teen ai­ka­na. Ju­ma­la on näin pi­tä­nyt huol­ta omis­taan tie­do­tus­vä­li­nei­den kaut­ta.

Vain yk­si on tär­keä

Nuo­li­o­jan saar­nan ai­hee­na oli kah­den si­sa­ruk­sen, Mar­tan ja Ma­ri­an, va­lit­sem at eri­lai­set osat (Luuk. 10:38–42). Teks­tis­sä kiin­ni­te­tään huo­mio Ma­ri­an va­lit­se­maan hen­gel­li­seen hy­vään osaan. Ma­ria is­tui Jee­suk­sen jal­ko­jen juu­res­sa kuun­nel­len hä­nen pu­hei­taan, kun taas Mart­ta toi­mit­ti ko­ti­as­ka­rei­ta.

Mart­ta pyy­si Jee­sus­ta sa­no­maan si­sa­rel­leen, et­tä tämä aut­tai­si hän­tä as­ka­reis­saan. Jee­sus kui­ten­kin muis­tut­ti Mart­taa, et­tä vain yk­si asia on tär­keä: “Ma­ria on hy­vän osan va­lin­nut, joka ei pidä hä­nel­tä otet­ta­man pois” (Luuk. 10:42).

Vas­taus­mu­siik­ki­na kir­kos­sa kuul­tiin ai­hee­seen so­pi­va Ju­ma­lan huo­len­pi­dos­ta ker­to­va Sii­o­nin lau­lu Oi, kat­se­le lin­tua ok­sal­la puun. Mä­ki­sen lap­set lau­loi­vat lau­lun ur­ku­par­vel­ta kant­to­ri Kai­sa Kan­gas­tu­van sä­es­tä­mä­nä.

Elä­vä us­ko

Ju­ma­lan val­ta­kun­nan löy­tä­mi­nen oli Hau­ta­mä­en pi­tä­män pu­heen ai­hee­na. Hän luki pu­heen­sa joh­dan­nok­si teks­tin, jos­sa ku­va­taan et­si­jän iloa hä­nen löy­tä­es­sään elä­vän us­kon. Teks­tis­sä ver­ra­taan Ju­ma­lan val­ta­kun­nan löy­tä­mis­tä pel­toon kät­ket­tyyn aar­tee­seen, jon­ka löy­det­ty­ään et­si­jä myi kai­ken omis­ta­man­sa ja os­ti pel­lon (Matt. 13:44).

Hau­ta­mä­ki se­lit­ti, et­tä ih­mi­sen on mah­do­ton­ta kel­va­ta Ju­ma­lal­le il­man elä­vää us­koa. Jo­kai­sel­la on kui­ten­kin mah­dol­li­suus us­koa ar­mos­ta kaik­ki syn­nit an­teek­si.

23.10.2020

Hän an­toi Is­ra­e­lil­le la­kin­sa ja käs­ki mei­dän isi­äm­me opet­ta­maan ne lap­sil­leen,

jot­ta tu­le­va­kin pol­vi ne tun­ti­si, jot­ta vas­te­des syn­ty­vät­kin ne op­pi­si­vat ja ker­toi­si­vat omil­le lap­sil­leen. Ps. 78:5–6

Viikon kysymys