JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ju­ma­la voi ava­ta ih­mi­sen sy­dä­men us­ko­maan

Uutiset
30.1.2020 6.45

Juttua muokattu:

30.1. 09:49
2020013009491620200130064500

Elina Viljamaa

Elina Viljamaa

Eli­na Vil­ja­maa

Sun­nun­tai­na tam­mi­kuun 19. päi­vän il­ta­na Hau­ki­pu­taan Jo­ki­ky­län rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä jär­jes­tet­tiin lä­he­tys­työn il­ta. Ti­lai­suus al­koi tu­tus­ti: seu­ra­vä­en yh­tei­sel­lä lau­lul­la, ru­kouk­sel­la ja seu­ra­pu­heel­la.

Ola­vi Voit­to­nen luki Raa­ma­tus­ta teks­tin, jos­sa Paa­va­li ja Ti­mo­teus oli­vat mat­kal­la ny­kyi­sen Tur­kin alu­eel­la (Apt.16:6-). Mies­ten oma suun­ni­tel­ma oli men­nä ker­to­maan evan­ke­liu­min ilo­sa­no­maa Bi­ty­ni­aan, mut­ta suun­ni­tel­ma ei to­teu­tu­nut. Raa­ma­tus­sa sa­no­taan, et­tä Pyhä hen­ki es­ti sen.

Ly­dia us­koi

Yöl­lä Paa­va­li näki unen. Unes­sa ma­ke­do­ni­a­lai­nen mies sa­noi: "Tule me­ren yli tän­ne Ma­ke­do­ni­aan ja au­ta mei­tä." Paa­va­li ja Ti­mo­teus läh­ti­vät Ma­ke­do­ni­aan ja hei­dän mu­kaan­sa liit­tyi vie­lä lää­kä­ri Luu­kas. Ma­ke­do­ni­as­sa he koh­ta­si­vat ih­mi­siä, jot­ka ha­lu­si­vat kuul­la ja us­koa evan­ke­liu­min. Yk­si heis­tä oli Ly­dia-ni­mi­nen nai­nen, am­ma­til­taan purp­pu­ran­myy­jä. Raa­ma­tus­sa sa­no­taan, et­tä ”Her­ra ava­si hä­nen sy­dä­men­sä ot­ta­maan vas­taan sen, mitä Paa­va­li pu­hui”.

Voit­to­sen mu­kaan täs­sä koh­das­sa ker­ro­taan, mi­ten elä­vä us­ko tuli Eu­roop­paan. Kris­ti­nus­kol­la on ol­lut syvä vai­ku­tus mei­hin eu­roop­pa­lai­siin ja kult­tuu­riim­me. Tänä päi­vä­nä tuo­ta kris­til­lis­tä ar­vo­poh­jaa mu­ren­ne­taan voi­mak­kaas­ti. Ju­ma­la te­kee kui­ten­kin edel­leen työ­tään sa­mal­la ta­val­la kuin Paa­va­lin ai­ka­na. Ju­ma­la yk­sin voi ava­ta ih­mis­ten sy­dä­miä us­ko­maan saar­na­tun evan­ke­liu­min. Voit­to­nen muis­tut­ti, et­tä jo­kai­nen us­ko­vai­nen on ”elä­vä lä­he­tys­kir­je”, joka elä­mäl­lään­kin te­kee lä­he­tys­työ­tä eli ker­too Ju­ma­lan lä­het­tä­mä­nä elä­väs­tä us­kos­ta.

Kut­sut­tu­na lä­he­tys­työ­hön

Il­lan toi­ses­sa osuu­des­sa SRK:n lä­he­tys­työn asi­an­tun­ti­ja Mii­ka Kop­pe­roi­nen ker­toi lä­he­tys­työs­tä, jota teh­dään täl­lä het­kel­lä 22 maa­han. Kop­pe­roi­nen ker­toi ih­mis­ten jos­kus ky­se­le­vän, mi­ten maat va­li­koi­tu­vat. Lä­he­tys­työ­tä teh­dään sin­ne, mi­hin kut­su­taan, Ju­ma­lan avaa­min mah­dol­li­suuk­sin, Ju­ma­lan työ­mie­hi­nä.

Näim­me ku­via ja vi­de­oi­ta muun mu­as­sa Ke­ni­as­ta, Ecu­a­do­ris­ta, Rans­kas­ta, ju­ma­lan­pal­ve­luk­ses­ta Ru­an­das­ta ja uu­den toi­mi­ta­lon ava­jai­sis­ta Pa­kis­ta­nis­ta. Kuu­lim­me myös Ila­ri Kin­nu­sen ja pa­kis­ta­ni­lais­ten vel­jien kes­kus­te­le­van us­kon ky­sy­myk­sis­tä Skype-yh­tey­den avul­la. Pa­kis­ta­ni­lai­set ha­lu­si­vat var­mis­taa, et­tä on­han tär­ke­ää pait­si va­roit­taa syn­nis­tä, myös pu­hua Ju­ma­lan ar­mos­ta ja an­teek­si­an­ta­muk­ses­ta.

Il­lan päät­teek­si Mii­ka ot­ti Skype-yh­tey­den To­goon. Ni­co­las Deh ter­veh­ti mei­tä tu­tul­la us­ko­vais­ten ter­veh­dyk­sel­lä, ”God’s pe­a­ce”. Ni­co­las ker­toi myös, et­tä tun­tuu hy­väl­tä saa­da ol­la yh­tey­des­sä Suo­men us­ko­vai­siin. ”Olem­me kau­ka­na toi­sis­tam­me, mut­ta sil­ti olem­me yh­tä Jee­suk­ses­sa Kris­tuk­ses­sa. Sa­maa evan­ke­liu­mia, jota saar­nat­tiin Raa­ma­tun ai­ka­na, saar­na­taan tänä päi­vä­nä­kin. Tei­dän kaut­tan­ne se on le­vin­nyt Af­rik­kaan ja tän­ne To­goon”, hän sa­noi. Kuu­lim­me il­lan päät­teek­si myös il­ta­har­tau­den Ni­co­lak­sen pi­tä­mä­nä.

Osal­lis­tu­jien kom­ment­te­ja ti­lai­suu­des­ta:

- Häm­mäs­tyt­tä­vää, mi­ten tek­nii­kan avul­la voi­daan ol­la yh­tä per­he­vä­keä ym­pä­ri maa­il­man, näh­dä ja kes­kus­tel­la tois­tem­me kans­sa.

- Kos­ket­ta­vaa oli kuul­la il­ta­har­taus To­gos­ta ja kuul­la mi­ten siel­lä us­ko­taan sa­mal­la ta­val­la kuin tääl­lä. Ai­van tu­tun kuu­lois­ta saar­naa!

- Oli pu­hut­te­le­vaa kuul­la saar­nan lo­puk­si syn­tien an­teek­si­an­ta­muk­sen evan­ke­liu­mi.

- Oli yl­lät­tä­vää kuul­la, mi­ten pal­jon us­ko­vai­sia on esi­mer­kik­si Af­ri­kan mais­sa.

- Pu­hut­te­le­vaa, et­tä Pa­kis­ta­niin on syn­ty­nyt iso seu­ra­kun­ta ly­hy­es­sä ajas­sa, vai­kei­siin oloi­hin.

- Tuli ru­kouk­sen mie­li sen puo­les­ta, et­tä lä­he­tys­työ sai­si edel­leen me­nes­tyä ja laa­je­ta.

- Työs­sä on haas­tei­ta kie­li­a­si­as­sa. Oli­si hyvä, et­tä mah­dol­li­sim­man moni ta­voi­tet­tai­siin omal­la tai jol­la­kin it­sel­leen lä­hei­sel­lä kie­lel­lä. Työ on Her­ran ja saam­me pal­vel­la sii­nä omil­la lah­joil­lam­me.

19.9.2020

Muis­ta­kaa tämä: joka niu­kas­ti kyl­vää, se niu­kas­ti niit­tää, ja joka run­saas­ti kyl­vää, se run­saas­ti niit­tää. 2. Kor. 9:6

Viikon kysymys