JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ju­ma­lan rak­kaut­ta ja lau­la­mi­sen iloa

Uutiset
10.1.2020 15.00

Juttua muokattu:

13.1. 11:30
2020011311305520200110150000
Loppiaispäivillä vieraili sunnuntai-iltana noin 1200 vierasta.

Loppiaispäivillä vieraili sunnuntai-iltana noin 1200 vierasta.

Lauri Katainen

Loppiaispäivillä vieraili sunnuntai-iltana noin 1200 vierasta.

Loppiaispäivillä vieraili sunnuntai-iltana noin 1200 vierasta.

Lauri Katainen

Sil­via Yli­kärp­pä ja Roo­sa Ron­kai­nen

Reis­jär­vi

Us­kon ja ys­tä­vien mer­ki­tys ko­ros­tus­tui­vat yh­des­sä­o­los­sa ja käy­dyis­sä kes­kus­te­luis­sa.

Reis­jär­ven opis­to täyt­tyi pu­heen­so­ri­nas­ta ja iloi­sis­ta jäl­leen­nä­ke­mi­sis­tä sun­nun­tai­na 5. tam­mi­kuu­ta, kun 15 lin­ja-au­tol­lis­ta nuo­ria saa­pui viet­tä­mään sin­ne lop­pi­ais­päi­viä. Lop­pi­ais­päi­vät ovat ol­leet jo vuo­sien ajan pe­rin­ne opis­tol­la, ja sil­loin opis­tol­le saa­puu mo­nen ikäis­tä vä­keä eri puo­lil­ta Suo­mea.

Päi­vä aloi­tet­tiin toi­min­ta­pis­teil­lä ja suur­kuo­rol­la. Il­ta­päi­väs­tä seu­ra­vie­raat hil­jen­tyi­vät kuun­te­le­maan eng­lan­nin­kie­lis­tä har­taut­ta Hy­väs­tä Pai­me­nes­ta. Har­tau­den piti Nat­han Mu­ho­nen Yh­dys­val­lois­ta. Oh­jel­mas­sa oli myös lau­lu­tuo­ki­oi­ta.

Us­ko on elä­män poh­ja

Lop­pi­ais­päi­vil­le saa­pui pu­hu­ja myös Ruot­sis­ta, Timo Löp­pö­nen. Hän piti sun­nun­tai-il­ta­na alus­tuk­sen, jon­ka ai­hee­na oli Us­kon he­del­mät.

”Hen­gen he­del­mää taas ovat rak­kaus, ilo, rau­ha, kär­si­väl­li­syys, ys­tä­väl­li­syys, hy­vyys, us­kol­li­suus, lem­peys ja it­se­hil­lin­tä” (Gal. 5:22–23). Hen­gen he­del­mät ovat seu­raus­ta pa­ran­nuk­ses­ta, ja ar­mon vai­ku­tus nä­kyy niis­sä.

– Vaik­ka he­del­mä­ko­ri oli­si kuk­ku­roil­laan he­del­miä, se ei vie mei­tä tai­vaa­seen, vaan sin­ne vie mei­dät ai­no­as­taan Jee­suk­sen Kris­tuk­sen so­vi­tus­työ, jon­ka ar­mos­ta saa omis­taa, to­te­si Löp­pö­nen.

Alus­tuk­sen jäl­keen käy­tiin kes­kus­te­lua ai­hees­ta. Kes­kus­te­lus­sa nou­si esil­le us­ko elä­män poh­ja­na ja tur­va­na, evan­ke­liu­min voi­ma ja us­ko­vais­ten ys­tä­vien mer­ki­tys.

Rak­kaus yh­dis­tää

Lop­pi­a­saa­mu­na pi­det­tiin Reis­jär­ven kir­kos­sa mes­su ja opis­tol­le tul­ta­es­sa per­he­py­hä­kou­lu.

Sun­nun­tai-il­lan kes­kus­te­lun ai­heet nou­si­vat esil­le myös Ant­ti Rah­ko­lan pi­tä­mäs­sä lop­pi­ais­päi­vän alus­tuk­ses­sa Suu­rin on rak­kaus. Alus­tuk­ses­sa Rah­ko­la to­te­si, et­tä syn­ti vie­rot­taa mei­tä Ju­ma­las­ta, mut­ta rak­kaus yh­dis­tää mei­dät Ju­ma­laan.

Maa­nan­tain kes­kus­te­lus­sa kuul­tiin muun mu­as­sa aja­tuk­sia ih­mis­ten kes­ki­näi­ses­tä rak­kau­des­ta ja Ju­ma­lan rak­kau­des­ta ih­mi­siin.

19.9.2020

Muis­ta­kaa tämä: joka niu­kas­ti kyl­vää, se niu­kas­ti niit­tää, ja joka run­saas­ti kyl­vää, se run­saas­ti niit­tää. 2. Kor. 9:6

Viikon kysymys