JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ju­ma­lan val­ta­kun­ta on kuin lin­nun­pe­sä

Olli Outi
Uutiset
10.5.2016 10.50

Juttua muokattu:

1.1. 23:31
2020010123312220160510105000

Tam­pe­reen rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä vie­tet­tiin äi­tien­päi­vä­nä ke­vät­juh­laa. Pe­rin­tei­nen py­hä­kou­lu­lais­ten yh­teis­lau­lu ko­ko­si su­loi­sen lap­si­jou­kon lau­la­maan Oi kat­so­han lin­tua ok­sal­la puun. Mo­nil­le tämä esiin­ty­mi­nen tai­si ol­la elä­män en­sim­mäi­nen. Sa­lin edes­sä näh­tiin kau­nii­ta hy­my­jä, vei­kei­tä vir­nis­tyk­siä ja to­ti­sia tum­mia sil­miä. Nii­tä kat­sel­les­sa ja al­kuun pon­te­vaa, mut­ta lop­pua koh­ti hil­je­ne­vää lau­lua kuun­nel­les­sa kos­tui yh­den jos toi­sen­kin juh­la­vie­raan sil­mä­kul­ma.

Juh­la­vä­ki täyt­ti sa­lia pik­ku­lin­tu­jen li­ver­rys­tä kuun­nel­len ja kau­nis­ta luon­to­ku­vaa val­ko­kan­kaal­ta ihail­len. Pen­keis­sä vi­rin­nyt pu­heen­so­ri­na kat­ke­si juh­la­viin Kar­ja­lan kun­nail­la -lau­lun soin­tui­hin, jot­ka pa­suu­na soit­ti pi­a­non sä­es­tyk­sel­lä. Tä­män jäl­keen juh­la­vä­ki vei­sa­si ke­väi­nen mie­li rin­nas­saan Ah, kuin­ka ke­vät hoh­taa.

"Sil­lä lin­tu on huo­neen­sa löy­tä­nyt ja pääs­ky­nen pe­sän­sä”, aloit­ti Pek­ka Syr­jä­nie­mi al­ku­har­tau­ten­sa psal­min sa­noin. Psal­mi ker­too, kuin­ka Ju­ma­lan val­ta­kun­ta on tai­vaas­ta an­net­tu meil­le pe­säk­si. Mei­dän ei tar­vit­se sitä it­se ra­ken­taa, kun­han vain löy­däm­me sen.

Lin­nun­pe­sä on hyvä Ju­ma­lan val­ta­kun­nan ver­taus­ku­va. Syr­jä­nie­mi ker­toi lap­se­na kur­kis­ta­neen­sa pääs­ky­sen pe­sään ja ihail­leen­sa, kuin­ka emo oli mu­ni­nut mu­nat kau­niis­ti pe­sän kes­kel­le. Yk­si­kään muna ei ol­lut pe­sän ul­ko­puo­lel­la. Sa­mal­la ta­val­la jo­kai­nen ih­mi­nen syn­tyy Ju­ma­lan lap­sek­si hä­nen val­ta­kun­taan­sa. Ja ai­van kuin lin­tu­e­mo ruok­kii kaik­ki suun­sa avaa­vat poi­ka­sen­sa, Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­sa­kin an­ne­taan kai­kil­le ha­lu­a­vil­le syn­nit an­teek­si.

Oh­jel­mal­li­nen osuus al­koi hert­tai­sen rän­tä­mum­mon hip­su­tel­les­sa sa­liin. El­sa Bes­ko­win Ol­lin hiih­to­ret­ki -sa­dus­ta tut­tu mum­mo päi­vit­te­li vä­sy­mys­tään ja toi­voi töi­den­sä jo lop­pu­van ja ke­vään saa­pu­van. Hä­nen rin­nal­leen kiep­sah­ti­kin Nei­ti Ke­vät kau­nii­ne ke­vät­ru­noi­neen. Rän­tä­mum­mo pois­tui sa­lis­ta täs­tä ilah­tu­nee­na ja ja­koi men­nes­sään ruu­su­ja muu­ta­mil­le juh­la­vie­rail­le.

Ed­vard Grie­gin Aa­mu­tun­nel­man soi­des­sa sa­lin eteen ke­rään­tyi lap­sia mu­ka­naan jou­si­soit­ti­met, nok­ka­hui­lut ja tri­an­ge­lit. Pirk­ka­lan py­hä­kou­lu­lai­set esit­ti­vät ja lau­loi­vat hei­dän kans­saan tu­tun lau­lun Pie­ni ty­tön tyl­le­röi­nen. Esi­tys­tä oli­vat ku­vit­ta­mas­sa val­ko­kan­kaal­ta hei­jas­te­tut kau­niit ku­vat El­sa Bes­ko­win Au­rin­gon­mu­na-kir­jas­ta.

He­leä lap­si­kuo­ro lau­loi ja soi­tin­ryh­mä sä­es­ti An­na Stina Ny­ma­nin joh­dol­la kau­nii­ta ke­väi­siä lau­lu­ja.

Ke­vät­juh­la­pe­rin­tei­si­siin kuu­luu myös vir­si­kir­jo­jen ja­ka­mi­nen. En­si syk­sy­nä kou­lu­tien­sä aloit­ta­vat sai­vat iki­o­man vir­si­kir­jan. Rau­hal­li­ses­ti ete­ne­vien lau­lu­jen sa­noi­hin on mu­ka­va yh­tyä jo oras­ta­val­la­kin lu­ku­tai­dol­la.

Juh­lan kruu­nuk­si juh­la­vä­ki vei­sa­si su­vi­vir­ren. Sen sa­nat hei­jas­tui­vat val­ko­kan­kaal­le kau­nii­den ke­sä­kuk­kien kera.

Lo­puk­si kai­ke­ni­käi­set juh­la­vie­raat naut­ti­vat lei­vos­tar­joi­lus­ta me­hu­jen ja kah­vien kera. Ke­vät on tul­lut!

Ku­vat: Mik­ko Väy­ry­nen

6.6.2020

Kris­tus on niin kuin ih­mis­ruu­mis, joka on yk­si ko­ko­nai­suus mut­ta jos­sa on mon­ta jä­sen­tä; vaik­ka jä­se­niä on mon­ta, ne kaik­ki yh­des­sä muo­dos­ta­vat yh­den ruu­miin. 1 Kor. 12:12

Viikon kysymys