JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kaa­naa–suo­mi-sa­na­kir­ja esit­tää: Syn­nit ja ylit­se­käy­mi­set

Uutiset
13.4.2021 15.45

Juttua muokattu:

15.4. 16:55
2021041516554720210413154500

Ari-Pek­ka Pa­lo­la

Lä­he­tys­leh­den kuu­kau­sit­tai­nen Kaa­naa–suo­mi-sa­na­kir­ja on se­lit­tä­nyt jo seu­raa­vat van­haan us­kon­nol­li­seen kie­leen kuu­lu­vat kä­sit­teet: kaa­naan­kie­li, lä­he­tys­kir­je sekä syn­nit ja ylit­se­käy­mi­set.

Toi­si­naan pu­hu­ja käyt­tää saar­nas­saan il­mai­sua syn­nit ja ylit­se­käy­mi­set. Sa­na­pa­ri esiin­tyy Bib­li­an teks­tis­sä useis­sa koh­din (esim. Ef. 2:1). Mitä nuo ylit­se­käy­mi­set oi­ke­as­taan ovat?

Uu­den tes­ta­men­tin al­ku­teks­tis­sä krei­kan sa­na­pa­rin sana, joka on suo­men­net­tu syn­nik­si, tar­koit­taa sitä, et­tä ih­mi­nen rik­koo Ju­ma­laa vas­taan jät­tä­mäl­lä te­ke­mät­tä jo­ta­kin, jota hä­nen pi­täi­si teh­dä.

Bib­li­as­sa ylit­se­käy­mi­sek­si suo­men­net­tu sana sen si­jaan tar­koit­taa, et­tä ih­mi­nen te­kee jo­ta­kin, jota hä­nen ei pi­täi­si teh­dä. Uu­dem­mis­sa kään­nök­sis­sä tämä sana on­kin usein suo­men­net­tu rik­ko­muk­sek­si.

Puhe syn­neis­tä ja ylit­se­käy­mi­sis­tä muis­tut­taa mei­tä sii­tä, et­tä sekä us­kon he­del­mää ole­vien te­ko­jen lai­min­lyön­nit et­tä vää­rät teot rik­ko­vat yh­tä lail­la Ju­ma­lan tah­toa vas­taan. Em­me tee syn­tiä pel­käs­tään vää­ril­lä te­oil­lam­me vaan myös lai­min­lyön­neil­läm­me.

Kir­joi­tus on jul­kais­tu Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­den Kaa­naa–suo­mi-pals­tal­la 17.3. Seu­raa­va Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­ti il­mes­tyy 21.4.

16.5.2021

Jee­sus ru­koi­li ja sa­noi: "Sen kirk­kau­den, jon­ka sinä olet an­ta­nut mi­nul­le, olen minä an­ta­nut heil­le, jot­ta he oli­si­vat yh­tä, niin kuin me olem­me yh­tä." Joh. 17:22

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies