JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kah­dek­sal­la kie­lel­lä Jäm­säs­sä

Uutiset
13.10.2015 7.07

SRK jär­jes­ti Jäm­sän kris­til­li­ses­sä kan­sa­no­pis­tos­sa vii­kon­lop­pu­kurs­sin kään­tä­jil­le, seu­ra­tul­keil­le ja vie­raal­la kie­lel­lä saar­naa­vil­le pu­hu­jil­le. Lä­he­tys­työn ydin on se, et­tä ih­mi­set kuu­le­vat Ju­ma­lan sa­naa omal­la kie­lel­lään. SRK on or­ga­ni­soi­nut kie­li­kurs­se­ja, jot­ta us­ko­vais­ten kie­li­tai­toa voi­daan hyö­dyn­tää Ju­ma­lan val­ta­kun­nan työs­sä.

Kurs­sil­le oli kut­sut­tu viit­to­ma­kie­len, eng­lan­nin, ruot­sin, ve­nä­jän, vi­ron, rans­kan, es­pan­jan ja un­ka­rin osaa­jia. Li­säk­si opis­tos­sa oli sa­ma­nai­kai­ses­ti eng­lan­nin kie­len ja ku­va­tai­teen kurs­sit.

Var­si­nai­nen työ kurs­sien vä­lil­lä

SRK:n lä­he­tys­työn asi­an­tun­ti­ja Juha Alan­ko ker­toi, et­tä tä­män­ker­tai­nen kie­li­kou­lu­tus kes­tää kol­me ja puo­li vuot­ta. Sen ai­ka­na pi­de­tään vuo­sit­tain kak­si kurs­sia. Kurs­si­lai­set to­te­si­vat, et­tä var­si­nai­nen työ teh­dään kurs­sien vä­lil­lä, kun kiel­tä opis­kel­laan omin päin ja pie­nis­sä ryh­mis­sä. Osa­na har­joit­te­lua kurs­si­lai­set myös kään­tä­vät esi­mer­kik­si ar­tik­ke­lei­ta lä­he­tys­työn tar­pei­siin.

SRK tar­vit­see vie­raal­la kie­lel­lä saar­naa­via pu­hu­jia ja tulk­ke­ja eri­tyi­ses­ti ul­ko­maan lä­he­tys­mat­koil­la ja su­vi­seu­rois­sa. Su­vi­seu­rois­sa saar­no­ja tul­ka­taan yh­dek­säl­le kie­lel­le ra­dio- ja net­ti­ka­na­vien avul­la.

Or­ga­ni­soi­dun tulk­kauk­sen li­säk­si muil­le kuin suo­men­kie­li­sil­le seu­ra­vie­rail­le tul­ka­taan niin ta­val­li­sis­sa seu­rois­sa kuin su­vi­seu­rois­sa­kin pe­rin­tei­sel­lä ta­val­la: kun joku ha­lu­aa ym­mär­tää saar­naa, se, joka vä­hän­kin osaa kuu­li­jan kiel­tä, is­tuu vie­reen ja tulk­kaa sen, mitä osaa. Sa­nan­näl­käi­sel­le va­ja­vai­nen­kin tulk­kaus on pa­rem­pi kuin ei tulk­kaus­ta lain­kaan.

Tulk­kaus on tai­to

Kie­li­ryh­mät har­joit­te­li­vat omien opet­ta­jien­sa joh­dol­la kiel­tä ja tulk­kaa­mis­ta. Noin sa­dal­le kurs­si­lai­sel­le yh­teis­tä oh­jel­maa oli­vat osa har­tauk­sis­ta ja sun­nun­tain mo­ni­kie­li­nen ju­ma­lan­pal­ve­lus sekä suo­men kie­len pro­fes­so­ri (emer.) He­le­na Sul­ka­lan lu­en­to tulk­kauk­sen te­o­ri­as­ta.

Sul­ka­la ker­toi, et­tä tulk­kaus on tai­to, joka tul­kil­la pi­tää ol­la kie­li­tai­don li­säk­si. Hyvä kie­li­tai­to ei au­to­maat­ti­ses­ti tar­koi­ta, et­tä ih­mi­nen osai­si tul­ka­ta.

Tulk­kauk­sen kak­si pää­la­jia ovat si­mul­taa­ni- ja kon­se­ku­tii­vi­tulk­kaus. Si­mul­taa­ni­tul­kin pi­tää sa­ma­nai­kai­ses­ti ym­mär­tää yh­tä kiel­tä ja tuot­taa sama pu­heen si­säl­tö toi­sel­le kie­lel­le ym­mär­ret­tä­vi­nä lau­sei­na.

Kon­se­ku­tii­vi­tulk­kauk­ses­sa taas pu­hu­ja ja tulk­ki vuo­rot­te­le­vat: pu­hu­ja pu­huu ly­hy­eh­kön ko­ko­nai­suu­den ja tulk­ki tulk­kaa sen jäl­keen. He­le­na Sul­ka­la to­te­si, et­tä yleen­sä tul­kil­ta su­juu jom­pi­kum­pi tulk­kaus­ta­vois­ta hel­pom­min kuin toi­nen.

Sy­dä­men halu teh­dä työ­tä

Kurs­sin osal­lis­tu­jien kie­li­tai­to vaih­te­lee riip­pu­en sii­tä, kuin­ka pal­jon ar­kie­lä­mäs­sä on mah­dol­li­suus käyt­tää kiel­tä. Eri­tyi­ses­ti viit­to­ma­kie­len ryh­mäs­sä on mu­ka­na am­mat­ti­tulk­ke­ja, mut­ta mui­den kurs­si­lais­ten enem­mis­tö te­kee työk­seen ihan mui­ta asi­oi­ta.

Kaik­kia kurs­si­lai­sia kui­ten­kin yh­dis­tää in­to ke­hit­tää tai­to­aan ja sy­dä­men halu ol­la mu­ka­na Ju­ma­lan val­ta­kun­nan työs­sä – vaik­ka tun­tui­si­kin sil­tä, et­tei oma kie­li­tai­to ole niin hyvä kuin ha­lu­ai­si.

Jämsän kristillisen kansanopiston rehtori Jukka Palola toimitti monikielisen jumalanpalveluksen.

Jämsän kristillisen kansanopiston rehtori Jukka Palola toimitti monikielisen jumalanpalveluksen.

18.2.2020

Kyl­vä­kää oi­keu­den­mu­kai­suut­ta, kor­jat­kaa us­kol­li­suut­ta! Rai­vat­kaa it­sel­len­ne uu­dis­pel­to! Nyt on ai­ka et­siä mi­nua, Her­raa, minä tu­len var­mas­ti ja an­nan teil­le siu­nauk­sen sa­teen. Hoos. 10:12

Viikon kysymys