JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ka­jaa­nin nuor­ten­päi­vien alus­ta­ja: "Ai­kui­sen ei pidä pro­vo­soi­tua nuo­ren kiu­kus­ta"

Myllynen Päivi
Uutiset
21.3.2015 6.41

Juttua muokattu:

1.1. 23:51
2020010123514820150321064100

Ka­jaa­nin rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä jär­jes­tet­tiin nuor­ten­päi­vät 14.–15.3. Tämä pe­rin­tei­nen ta­pah­tu­ma on he­rä­tel­ty hen­kiin uu­del­leen vuon­na 2012. Sun­nun­tain alus­tuk­ses­sa Ee­ro Sa­lin pu­hui ko­din ih­mis­suh­teis­ta. Hän ker­toi, et­tä on tär­ke­ää, et­tä jo­kai­nen voi ko­kea ole­van­sa ko­to­na hy­väk­syt­ty.

Kak­si­päi­väi­seen ta­pah­tu­maan si­säl­tyi kak­si alus­tus­ta ja kes­kus­te­lut nii­den poh­jal­ta sekä py­hä­kou­lu­tuo­kio.

Lau­an­tain alus­tuk­sen ai­hee­na oli seu­rus­te­lu, avi­o­liit­to ja sek­su­aa­li­suus. Alus­tuk­sen piti Ol­li Poh­jo­nen. Alus­tuk­sen kes­kei­sim­pi­nä tee­moi­na nou­si­vat esiin ih­mi­sen kas­va­mi­seen liit­ty­vät ke­hit­ty­mis­teh­tä­vät. Alus­ta­ja to­te­si roh­ke­as­ti, et­tä kai­kil­la kuu­li­joil­la ke­hit­ty­mi­nen on edel­leen kes­ken, mut­ta loh­dut­ti:

– Kes­ke­ne­räi­syys ei ole on­gel­ma, vaan to­si­a­sia. Täl­lä on vai­ku­tuk­sia muun mu­as­sa ha­vait­se­mi­seen, ym­mär­tä­mi­seen, it­sen­sä il­mai­se­mi­seen ja sie­to­ky­kyyn.

Ra­kas­ta­mi­nen mer­kit­see sy­väl­lis­tä yh­teyt­tä

Alus­ta­ja pu­hui asi­ois­ta hy­vin voi­mal­li­ses­ti ja mie­len­kiin­toi­ses­ti. Alus­tuk­sen kes­tä­es­sä vah­vis­tui tun­ne sii­tä, et­tä ”rak­kaus on maa­il­man ko­vin jut­tu”, niin kuin alus­ta­ja to­te­si. Rak­kaus on muun mu­as­sa vas­tuun kan­ta­mis­ta, kuun­te­le­mis­ta, hy­väk­sy­mis­tä, ym­mär­tä­mis­tä ja sy­väl­lis­tä yh­teyt­tä toi­seen ih­mi­seen.

– Ra­kas­ta­mi­sen sy­no­nyy­mi voi­si ol­la huo­leh­ti­mi­nen, alus­ta­ja to­te­si.

Poh­jo­nen to­te­si, et­tä sek­su­aa­li­suus on jo­kai­sen ih­mi­sen omi­nai­suus. Raa­ma­tun mu­kaan su­ku­puo­li­sen yh­tei­se­lä­män muo­dok­si Ju­ma­la on aset­ta­nut mie­hen ja nai­sen vä­li­sen eli­ni­käi­sen avi­o­lii­ton.

Alus­tus­ta seu­ra­si pa­nee­li­kes­kus­te­lu, jo­hon oli pyy­det­ty eri elä­män­ti­lan­teis­sa ole­via eri ikäi­siä osal­lis­tu­jia. Kes­kus­te­lus­sa kä­si­tel­tiin ai­het­ta rik­kaas­ti, alus­tuk­sen tee­maa laa­jen­ta­en.

Py­hä­kou­lus­sa ai­hee­na Ju­ma­lan ar­mo

Sun­nun­tai­päi­vä al­koi koko per­heen yh­tei­sel­lä py­hä­kou­lu­tuo­ki­ol­la, jon­ka piti Ol­li Poh­jo­nen ai­hees­ta Ka­tu­mus ja ar­mo. Tai­vaal­li­sen isän ar­mol­li­suus mei­tä syn­ti­siä ih­mi­siä koh­taan tii­vis­tyi muis­to­lau­seek­si: ”Ju­ma­la on ar­mol­li­nen.”

Mo­nen­lai­sia ih­mis­suh­tei­ta

Sun­nun­tai­päi­vän alus­tuk­sen piti Ee­ro Sa­lin. Ai­hee­na oli Nuo­ri ja ko­din ih­mis­suh­teet. Alus­ta­ja to­te­si, et­tä ko­te­ja on mo­nen­lai­sia ja sen vuok­si myös ko­din ih­mis­suh­teet voi­vat ol­la hy­vin­kin eri­lai­sia. Per­heen si­säl­lä on eri­lai­sia ala­sys­tee­me­jä: las­ten vä­li­set, van­hem­pien ja las­ten vä­li­set suh­teet ja puo­li­so­suh­de. Nämä suh­teet muut­tu­vat iän ja ke­hi­tyk­sen myö­tä.

Alus­ta­ja kävi sel­ke­äs­ti läpi nuo­ruu­sa­jan ke­hi­tys­tä. Suh­de it­seen ja ym­pä­ris­töön muut­tuu ja muu­tok­set ai­heut­ta­vat usein epä­var­muut­ta. Nuo­ruu­des­sa myös suh­de van­hem­piin muut­tuu. Nuo­ri ha­lu­aa it­se­näi­syyt­tä. It­se­näis­ty­mi­nen ko­dis­ta ja van­hem­mis­ta ta­pah­tuu vä­hi­tel­len.

– Ek­syk­sis­sä olo pur­kau­tuu usein äk­syi­ly­nä. Ai­kui­sen tu­lee näis­sä ti­lan­teis­sa säi­lyt­tää ai­kui­suus ja auk­to­ri­teet­ti, ei pidä pro­vo­soi­tua nuo­ren kiu­kus­ta. Asi­ois­ta on hyvä pa­la­ta kes­kus­te­le­maan sit­ten, kun kiuk­ku on laan­tu­nut, Sa­lin pu­hui.

Em­paat­ti­suus vah­vis­taa myön­teis­tä il­ma­pii­riä

Ko­din ih­mis­suh­teis­sa tär­ke­ää on, et­tä jo­kai­nen voi ko­kea ole­van­sa hy­väk­syt­ty. Il­ma­pii­riin vai­kut­taa myön­tei­ses­ti se, jos ol­laan myö­tä­tun­toi­sia, em­paat­ti­sia ja kiin­nos­tu­nei­ta toi­sis­ta ja tun­tei­ta il­mais­taan ra­ken­ta­vas­ti. Tär­ke­ää on myös se, on­ko ko­dis­sa huu­mo­ria, mil­lai­set yh­tei­set ar­vot ja kä­si­tyk­set val­lit­se­vat.

Epä­suo­tui­sas­ti il­ma­pii­riin vai­kut­ta­vis­ta asi­ois­ta alus­ta­ja mai­nit­si ar­vos­te­lun, kriit­ti­sen suh­tau­tu­mi­sen, yli­suo­je­lun, uh­rau­tu­mi­sen, toi­sen aja­tus­ten ja tun­tei­den tul­kit­se­mi­sen sekä tois­tu­van ve­täy­ty­mi­sen.

Tu­kea Raa­ma­tus­ta, lä­hei­sil­tä ja am­mat­ti­lai­sil­ta

Ih­mis­suh­teet ko­dis­sa ovat vuo­ro­vai­ku­tus­suh­tei­ta. On tär­ke­ää, et­tä us­ko­vai­ses­sa ko­dis­sa vuo­ro­vai­ku­tuk­seen kuu­lu­vat pu­hu­mi­nen, kuun­te­le­mi­nen ja an­teek­si­an­to.

– Raa­ma­tus­ta löy­tyy sel­kei­tä elä­mä­noh­jei­ta, esi­mer­kik­si Paa­va­lin kir­jeis­sä efe­so­lai­sil­le sekä ko­los­sa­lai­sil­le.

Alus­ta­ja roh­kai­si pyy­tä­mään apua ko­din ih­mis­suh­de­vai­keuk­siin ys­tä­vil­tä ja am­mat­ti­aut­ta­jil­ta.

Alus­tuk­sen jäl­kei­ses­sä kes­kus­te­lus­sa poh­dit­tiin ko­din ih­mis­suh­de­ver­kos­ton mer­ki­tys­tä. Evan­ke­liu­min mer­ki­tys ko­din ih­mis­suh­tei­den yl­lä­pi­dos­sa näh­tiin hy­vin suu­rek­si. Se luo ko­tei­him­me tur­val­li­suut­ta. Yk­si pu­heen­vuo­ron pi­tä­jä to­te­si­kin:

– Osaam­me­ko ol­la kii­tol­li­sia tur­val­li­ses­ta ko­dis­ta?

Nuor­ten­päi­vis­tä jäi ko­ke­mus, et­tä saim­me ol­la kes­keis­ten, ar­jes­sam­me nä­ky­vien ai­hei­den ää­rel­lä. Ja tun­sin, et­tä Ju­ma­la oli kans­sam­me.

Ku­vat: Saa­ra Rim­pi­läi­nen, Päi­vi Myl­ly­nen

5.6.2020

Ar­mo­lah­jo­ja on mo­nen­lai­sia, mut­ta Hen­ki on sama. Myös pal­ve­lu­teh­tä­viä on mo­nen­lai­sia, mut­ta Her­ra on sama. 1 Kor. 12:4-5

Viikon kysymys