JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ka­jaa­nin seu­ra­se­mi­naa­ris­sa ide­oi­tiin tu­le­vaa toi­min­taa

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
29.4.2014 10.00

Juttua muokattu:

1.1. 23:34
2020010123341420140429100000

Ka­jaa­nin Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen seu­ra­toi­mi­kun­ta kut­suu ke­väi­sin eri toi­mi­kun­tien jä­se­net yh­del­le kool­le päi­vit­tä­mään ja suun­nit­te­le­maan tu­le­vaa oh­jel­maa. Vuon­na 2013 he­rä­si aja­tus tie­dus­tel­la ko­ke­muk­sia toi­min­nas­ta laa­jem­min­kin.

Ku­lu­nee­na ke­vää­nä rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä on ol­lut ja­os­sa ky­sy­mys­lo­mak­kei­ta, joi­den avul­la kaik­ki ha­luk­kaat ovat voi­neet ker­toa mie­li­pi­teen­sä toi­min­nas­ta. Näi­tä ky­sy­mys­lo­mak­kei­den vas­tauk­sia ko­koon­nut­tiin pur­ka­maan 26. huh­ti­kuu­ta ti­lai­suu­teen, joka oli ni­met­ty seu­ra­se­mi­naa­rik­si.

Ky­sy­mys­lo­mak­keel­la oli muun mu­as­sa ky­sy­myk­siä seu­ro­jen mää­räs­tä, sun­nun­tai­seu­ro­jen al­ka­mi­sa­jas­ta, per­jan­tai-il­lan ta­pah­tu­mis­ta, päi­vä­ker­hos­ta, raa­mat­tu­luo­kis­ta ja py­hä­kou­luis­ta sekä nuo­ril­le et­tä kai­ke­ni­käi­sil­le suun­na­tus­ta toi­min­nas­ta. Lo­mak­keel­la oli myös mah­dol­li­suus an­taa va­paa­ta pa­lau­tet­ta joh­to­kun­nal­le ja toi­mi­kun­nil­le.

Isla Kangas on päässyt jo monesti pyhäkouluun.

Isla Kangas on päässyt jo monesti pyhäkouluun.

Seu­ra­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Sa­mu­li Heik­ki­lä oli koon­nut pa­laut­teet ja ker­toi esil­le nous­seis­ta asi­ois­ta. Vas­tauk­sis­sa oli mo­nen­lai­sia mie­li­pi­tei­tä. Tär­keim­mik­si kes­kus­te­lun ai­heik­si osoit­tau­tui­vat sun­nun­tain seu­ro­jen al­ka­mi­sa­jan­koh­dan ai­kais­ta­mi­nen, nuor­ten oh­ja­tun toi­min­nan li­sää­mi­nen ja ko­ti­seu­ro­jen jär­jes­tä­mi­nen lau­an­taik­si.

– On hyvä, et­tä meil­lä on huo­li lap­sis­ta ja nuo­ris­ta. Jos kes­ki­vii­kon ja lau­an­tain seu­ro­ja vä­hen­ne­tään, mis­sä ovat sil­loin nuo­rem­me? Tär­kein asia on us­ko ja rau­ha­nyh­dis­tyk­sen tär­kein toi­min­ta­muo­to on seu­rat, to­te­si Pek­ka Kois­ti­nen.

– Ei ole tar­vet­ta li­sä­tä toi­min­taa. On mie­tit­tä­vä, mi­ten toi­min­ta ta­voit­tai­si mah­dol­li­sim­man mo­nia. On saa­tu tär­keä pa­lau­te sii­tä, et­tä nuo­ret kai­paa­vat ai­kui­sen tu­kea. Kaik­keen toi­min­taan tar­vi­taan vas­tuun­kan­ta­jia ja myös ajal­li­sia va­ro­ja, Pek­ka Töl­li sa­noi ja toi­voi, et­tä kaik­ki ko­ki­si­vat toi­min­nan omak­si ja yh­tei­sek­si.

– Onko joka tilaisuudessa oltava tupa täysi? Seurat ovat tärkeät pienellekin kuulijakunnalle. Tärkeää on se, että joka toiminnalle on sopiva aika. Nuoret haluaisivat käydä kodeissa iltakylässä. Yhdessä laulaminen ja keskustelu on koettu turvalliseksi. Vanhusten seurakyydityksestä meidän tulisi huolehtia. Kyydin tarjonnutkin saa siitä hyvän mielen, Jouko Säily pohti ja toi näin esille monen muunkin ajatukset.

– Onko joka tilaisuudessa oltava tupa täysi? Seurat ovat tärkeät pienellekin kuulijakunnalle. Tärkeää on se, että joka toiminnalle on sopiva aika. Nuoret haluaisivat käydä kodeissa iltakylässä. Yhdessä laulaminen ja keskustelu on koettu turvalliseksi. Vanhusten seurakyydityksestä meidän tulisi huolehtia. Kyydin tarjonnutkin saa siitä hyvän mielen, Jouko Säily pohti ja toi näin esille monen muunkin ajatukset.

Juu­so Kop­pe­roi­nen muis­tut­ti il­ta­har­tau­des­sa kuu­li­joi­ta Ju­ma­lan an­ta­mas­ta pal­ve­lus­teh­tä­väs­tä, joka on evan­ke­liu­min ilo­sa­no­man vie­mi­nen. Tämä teh­tä­vä ei ole kiin­ni ka­len­te­rin mer­kin­nöis­tä.

Seu­ra­se­mi­naa­ris­ta seu­ra­toi­mi­kun­ta sai eväs­tyk­siä tu­le­van seu­ra­oh­jel­man suun­nit­te­lu­työ­hön.

Teks­ti: Ai­li Pa­sa­nen

Ku­vat: Jo­han Myl­ly­nen

2.7.2020

Minä kuu­lun si­nul­le. Pe­las­ta mi­nut! Si­nun sää­dös­te­si mu­kaan minä tah­don elää. Minä olen kuin ek­sy­nyt lam­mas. Et­si mi­nut! Si­nun käs­ky­jä­si minä en unoh­da. Ps. 119:94,176

Viikon kysymys