JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kak­ku­re­sep­tien vaih­toa ja trak­to­ri­a­je­lua tyt­tö­jen ja nais­ten il­las­sa Py­hän­näl­lä

Uutiset
17.5.2019 12.05

Py­hän­nän rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä jär­jes­te­tyn tyt­tö­jen ja nais­ten toi­min­nal­li­sen il­lan osal­lis­tu­ja­mää­rä ylit­ti kaik­ki odo­tuk­set, kun yli 400 tyt­töä ja nais­ta ko­koon­tui mu­ka­van te­ke­mi­sen ää­rel­le.

Osal­lis­tu­jia saa­pui äi­tien­päi­vää edel­tä­vä­nä lau­an­tai­na naa­pu­ri­kun­tien li­säk­si muun mu­as­sa Ka­jaa­nis­ta, Ii­sal­mes­ta, La­pin­lah­del­ta, Reis­jär­vel­tä, Ou­lus­ta ja jopa Jy­väs­ky­läs­tä saak­ka.

Syk­syl­lä toi­min­nal­li­nen il­ta suun­nat­tiin po­jil­le ja mie­hil­le, ja nyt jär­jes­tet­ty ti­lai­suus osoit­ti, et­tä myös tyt­tö­jen ja nais­ten toi­min­tail­ta on oi­va tapa ke­rä­tä ra­haa vii­me vuon­na laa­jen­ne­tun rau­ha­nyh­dis­tyk­sen kas­saan.

Il­lan ai­ka­na sai va­paas­ti oman mie­len­kiin­non mu­kaan kier­rel­lä eri­lai­sia toi­min­ta­pis­tei­tä tai vaih­to­eh­toi­ses­ti viet­tää il­taa ju­tel­len ja läm­pi­mäs­tä tun­nel­mas­ta naut­tien. Tar­jol­la oli myös mait­ta­va il­ta­pa­la ja kak­ku­buf­fet. Lo­puk­si hil­jen­nyt­tiin mu­siik­kie­si­tys­ten joh­dol­la il­ta­har­tau­teen.

Il­ta­pa­lak­si oli ma­ri­noi­tua broi­le­rin­pais­tia ja eri­lai­sia sa­laat­te­ja sekä mo­nen­lai­sia it­se lei­vot­tu­ja lei­piä. Ruo­ka oli niin hy­vää, et­tä sitä kan­nat­ti jo­not­taa!

Kak­ku­buf­fe­tis­ta löy­tyi kak­ku­ja jo­kai­sen ma­kuun. Lei­po­mus­ten re­sep­tit oli näh­tä­vil­lä, jot­ta herk­ku­ja voi lei­poa it­sel­leen ja pää­see naut­ti­maan suus­sa su­la­vis­ta ka­kuis­ta myö­hem­min­kin.

Ren­tou­tus­pis­teel­lä pää­si het­kek­si le­väh­tä­mään ja naut­ti­maan rau­hal­li­ses­ta tun­nel­mas­ta. Il­las­sa oli tar­jol­la oli myös jal­ka­hoi­to­ja ja no­peim­mil­le nis­ka­har­ti­a­hie­ron­taa.

As­kar­te­lu­pis­teel­lä pää­si tai­tei­le­maan oh­ja­tus­ti kort­te­ja vaik­ka­pa äi­tien­päi­väk­si. As­kar­te­li­joi­ta riit­ti vä­lil­lä ruuh­kak­si as­ti.

Myös ul­ko­na oli tar­jol­la mo­nen­lais­ta te­ke­mis­tä. Kar­si­nas­ta sai va­li­ta it­sel­leen mie­lui­sen he­vo­sen, jol­la pää­si rat­sas­ta­maan es­te­ra­dal­le.

Trak­to­rin kär­ryn kyy­dis­sä oli niin mu­ka­vaa, et­tä jo­noa riit­ti koko il­lak­si. La­val­la pää­si myös te­ke­mään jät­ti­saip­pu­a­kup­lia van­hoil­la sul­ka­pal­lo­mai­loil­la.

Ur­ku- ja pi­a­no­mu­sii­kin li­säk­si pää­si kuun­te­le­maan tyt­tö­kuo­ron kau­nis­ta ja voi­ma­kas­ta lau­lua.

Il­lan lo­puk­si il­ta­har­tau­den piti Mik­ko Tah­ko­la. Har­tau­des­saan hän muis­tut­ti, et­tä voim­me tur­va­ta Ju­ma­laan kai­kis­sa elä­mäm­me vai­heis­sa: "Tai­vaas­sa mi­nul­la on si­nut, sinä olet ai­noa tur­va­ni maan pääl­lä." (Ps. 73:22)

Teks­ti: Pau­lii­na Kar­hu­maa

Ku­vat: Lii­sa Kos­ke­lo