JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ka­pi­noi­va nuo­ri kai­paa kuul­la sa­nat: sinä olet mi­nul­le ra­kas

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
13.7.2018 22.35

Juttua muokattu:

31.12. 09:28
2019123109280520180713223500

Ky­sy­mys ko­et­te­le­muk­sis­ta, syn­tiin lan­ke­a­mi­ses­ta sekä näi­den edes­sä vai­keil­ta tun­tu­vat ra­kas­ta­mi­nen ja an­teek­si­an­to oli­vat esil­lä Ar­to Töl­lin (ku­vas­sa oik.) pu­heen­vuo­ros­sa.

Kris­ti­tyn elä­mäs­sä on ko­et­te­le­muk­sia ja kiu­sauk­sia, to­te­si Ar­to Töl­li pu­heen­vuo­ros­saan Reis­jär­ven opis­to­seu­rois­sa.

Näi­tä ko­ke­va ih­mi­nen, tai sel­lai­nen, joka on uu­pu­nut us­kos­saan tai har­ha-as­ke­lil­le jou­tu­nut, ei vält­tä­mät­tä ole in­hi­mil­li­ses­ti aja­tel­tu­na kaik­kein mu­ka­vin­ta ja iloi­sin­ta seu­raa, Töl­li to­te­si. Ni­me­no­maan sil­loin oli­si tär­ke­ää lä­hes­tyä hän­tä ja osoit­taa rak­kaut­ta, hän huo­maut­ti.

– Maa­il­man myrs­ky­tuu­len kes­kel­lä ha­pui­le­va ja sii­pi­ään ko­kei­le­va nuo­ri et­sii paik­kaan­sa elä­mäs­sä, jos­kus jopa ka­pi­noi­den. Juu­ri täl­lai­sel­la het­kel­lä nuo­ri kai­paa kuul­la sa­nat: sinä olet mi­nul­le ra­kas.

It­sek­kyys joh­taa käyt­tä­mään va­paut­ta vää­rin

Us­ko­vai­sen elä­mään kuu­luu va­paus, Töl­li lin­ja­si. Hän huo­maut­ti, et­tä ny­ky­a­jan ih­mi­sen va­pau­den ta­voit­te­lu ja it­sek­kyys joh­ta­vat jos­kus käyt­tä­mään sitä vää­rin.

– Sie­lun­vi­hol­li­nen tu­lee sa­no­maan, et­tä älä sinä tule neu­vo­maan mi­nul­le, mi­ten pi­täi­si us­koa. Ih­mi­nen ajat­te­lee, et­tä us­ko on hen­ki­lö­koh­tai­nen ja sik­si voi it­se va­paas­ti mää­rit­tää mikä on oi­kein ja vää­rin.

Töl­li ot­ti esi­mer­kin: sie­lun­vi­hol­li­nen voi hou­ku­tel­la sel­lai­sen mu­sii­kin ää­rel­le, joka ei ole so­pi­vaa.

– Tu­lee mie­leen, et­tä se oli vain ihan pik­ku jut­tu, ei se hait­taa. Minä vain ihan lä­päl­lä ko­kei­lin.

Sa­mal­la sie­lun­vi­hol­li­nen kuis­kut­te­lee, et­tä noin va­paas­ti se tuo­kin elää, mu­ka­na kul­kee ja us­koa tun­nus­taa.

– Se tuo meil­le epäi­lyk­siä us­kos­tam­me.

– Tun­nol­le ker­tyy lo­pul­ta niin pal­jon kuor­maa, et­tä ei enää jak­sa us­koa.

Vi­haa ja rii­taa tu­lee, mut­ta ha­lu­am­me kor­ja­ta ne

Ju­ma­lan val­ta­kun­ta on an­teek­si­an­ta­muk­sen val­ta­kun­ta, jos­sa on ilo, rau­ha ja rak­kaus – ei viha, ka­teus ja rii­ta, Ar­to Töl­li muis­tut­ti.

– Kyl­lä me vi­haa, ka­teut­ta ja rii­to­ja ko­em­me, mut­ta ha­lu­am­me kor­ja­ta ne evan­ke­liu­mil­la.

– Us­ko­mi­nen on iloi­nen asia, ja tuo ilo syn­tyy sii­tä, kun saa us­koa syn­nit an­teek­si.

Kun on syn­nit an­teek­si ja saa ol­la va­paa, syn­tyy myös rak­kaus Ju­ma­lan val­ta­kun­taa ja sen asuk­kai­ta koh­taan.

– Jo­kai­nen meis­tä tar­vit­see rin­nal­la kul­ki­jaa, saat­to­mies­tä niin ajal­lis­ten asi­oi­den kuin us­kon asi­oi­den ää­rel­lä.

Ko­et­te­le­muk­set lä­hen­tä­vät Ju­ma­laan

Mik­si Ju­ma­la sal­lii ko­et­te­le­muk­set, Ar­to Töl­li ky­syi.

– Ajat­te­len si­nua nuo­ri tai van­hem­pi Ju­ma­lan lap­si, joka elät suur­ten ko­et­te­le­mus­ten kes­kel­lä. Elät va­ka­van sai­rau­den ää­rel­lä, olet juu­ri me­net­tä­nyt lä­hei­sen tai mie­tit, mikä on paik­ka­ni täs­sä elä­mäs­sä.

– Ko­et­te­le­muk­set ei­vät ole syn­tiä, mut­ta nii­den­kin kes­kel­lä sie­lun­vi­hol­li­nen pii­rit­tää ja kiu­saa.

Töl­li se­lit­ti, et­tä ko­et­te­le­mus­ten kaut­ta Ju­ma­la ra­kas­taa ih­mis­tä ja ve­tää hän­tä puo­leen­sa.

– Ko­et­te­le­muk­siin liit­tyy siu­naus, jon­ka Ju­ma­la meil­le avaa ai­ka­naan.

4.7.2020

"Minä ope­tan si­nua", sa­noo Her­ra, "minä osoi­tan si­nul­le oi­ke­an tien. Minä neu­von si­nua, kat­see­ni seu­raa as­ke­lei­ta­si." Ps. 32:8

Viikon kysymys