JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kent­tä kai­kuu koh­ta Kuu­les­sa

Uutiset
9.11.2021 15.00

Juttua muokattu:

9.11. 15:00
2021110915002520211109150000
Miesten yhteislauluillan teemana on kodin ja perheen Siionin laulut ja virret.

Miesten yhteislauluillan teemana on kodin ja perheen Siionin laulut ja virret.

SRK:n kuva-arkisto

Miesten yhteislauluillan teemana on kodin ja perheen Siionin laulut ja virret.

Miesten yhteislauluillan teemana on kodin ja perheen Siionin laulut ja virret.

SRK:n kuva-arkisto

Päi­vä­mies

Raa­hes­sa jär­jes­tet­tä­vä mies­ten lau­luil­ta aloit­taa alu­eel­li­sen mu­siik­ki­tuo­tan­non ko­kei­lun.

SRK:n mu­siik­ki­työn stra­te­gia Kuu­le, kuin­ka kent­tä kai­kuu otet­tiin käyt­töön tänä vuon­na. Stra­te­gi­as­sa siir­ry­tään CD-jul­kai­se­mi­ses­ta koh­ti mu­siik­ki­pal­ve­lun tuot­ta­mis­ta Kuu­le-so­vel­luk­ses­sa ja myös muis­sa suo­ra­tois­to­pal­ve­luis­sa. Suun­ni­tel­mas­sa ta­voi­tel­laan sitä, et­tä pai­kal­li­nen ää­ni kuu­lui­si SRK:n Kuu­les­sa jul­kai­se­mas­sa mu­sii­kis­sa pa­rem­min.

SRK:n mu­sii­kin ja mark­ki­noin­nin asi­an­tun­ti­ja Sasu Har­ti­kai­nen ker­too, et­tä SRK:n mu­siik­ki­työ­ryh­män rin­nal­le on pe­rus­tet­tu alu­eel­li­nen työ­ryh­mä, joka koor­di­noi mu­siik­kip­ro­jek­te­ja ta­voit­tee­na pel­käs­tään Kuu­le-jul­kai­sut.

– Alu­e­tuo­tan­not tar­koit­ta­vat ket­te­räm­piä ja ly­hy­em­piä pro­jek­te­ja, jois­sa jul­kai­sun kes­to voi ol­la myös ly­hy­em­pi kuin CD-le­vyl­lä.

Ko­kei­lus­ta va­kiin­tu­nee­seen toi­min­taan?

Alu­e­tuo­tan­to­jen ta­voit­tee­na on mo­ni­puo­lis­taa ja ri­kas­taa jul­kai­su­ko­ko­nai­suut­ta. Ne py­ri­tään­kin pi­tä­mään sen ver­ran yk­sin­ker­tai­si­na, et­tä ää­ni­tyk­seen riit­täi­si har­ras­ta­ja­ta­so ja ke­vy­em­pi ää­ni­tys­ka­lus­to.

Alu­e­tuo­tan­toa pi­lo­toi­daan vuon­na 2021–22 tii­mil­lä, joka jäl­jit­te­lee SRK:n alu­eel­li­sen yh­teis­työ­toi­mi­kun­nan kes­kis­tä alu­et­ta.

– Mi­kä­li hy­väk­si näh­dään, ale­taan alu­e­tuo­tan­non toi­min­taa va­kiin­nut­taa pi­lo­toin­nin jäl­keen. Tämä tar­koit­taa myös mui­den alu­ei­den mu­kaan tu­loa ja toi­min­nan vie­mis­tä SRK:n alu­eel­li­sen yh­teis­työ­toi­mi­kun­nan al­le, sel­ven­tää Har­ti­kai­nen suun­ni­tel­mia.

Mie­het lau­la­vat Raa­hes­sa

Raa­hes­sa jär­jes­te­tään isän­päi­vän aat­to­na 13. mar­ras­kuu­ta kes­ki­sen alu­een mies­ten yh­teis­lau­luil­ta. Lau­lut ää­ni­te­tään, ja ne on tar­koi­tus jul­kais­ta Kuu­les­sa en­si ke­vää­nä.

– Tämä on en­sim­mäi­nen esi­merk­ki sii­tä, mitä SRK:n alu­eel­li­nen mu­siik­ki­työ ja alu­e­tuo­tan­to voi­si ol­la, to­te­aa Har­ti­kai­nen.

Alu­eel­li­seen työ­ryh­mään kuu­lu­va kant­to­ri Jou­ni Pie­ti­läi­nen ker­too saa­neen­sa pal­jon toi­vei­ta mies­ten lau­la­mis­ta ää­nit­teis­tä. Idea mies­ten lau­luil­las­ta tuli kui­ten­kin Raa­hen Rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­tä. Pi­lot­ti­hank­keen työ­ryh­mä näyt­ti eh­do­tuk­sel­le vih­re­ää va­loa, ja ti­lai­suut­ta pääs­tiin suun­nit­te­le­maan.

Ta­pah­tu­mas­sa lau­le­taan Sii­o­nin lau­lu­ja ja vir­siä ko­din, per­heen ja avi­o­lii­ton ai­he­pii­ris­tä. Esi­lau­lu­ryh­mä­nä toi­mii re­ser­vi­läis­kuo­ro, ja Jari Ra­sin­kan­gas esit­tää yk­sin­lau­lu­ja. Raa­hen rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä on lau­lu­het­ken jäl­keen yh­tei­nen il­ta­pa­la sekä pu­heen­vuo­ro ai­hees­ta Luot­ta­mus.

– Toi­vom­me mah­dol­li­sim­man suur­ta osal­lis­tu­ja­jouk­koa. Kaik­ki alu­een mie­het ovat ter­ve­tul­lei­ta ti­lai­suu­teen, toi­vot­taa Pie­ti­läi­nen.

28.11.2021

– Hoo­si­an­na! Siu­nat­tu ol­koon hän, joka tu­lee Her­ran ni­mes­sä! Siu­nat­tu isäm­me Daa­vi­din val­ta­kun­ta, joka nyt tu­lee! Hoo­si­an­na kor­keuk­sis­sa! Mark. 11:9–10

Viikon kysymys