JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kent­tä­piis­pa: Puo­lus­tus­voi­mis­sa ym­mär­re­tään so­ti­las­pap­pien mer­ki­tys

Uutiset
4.6.2015 17.00

Puo­lus­tus­voi­main lip­pu­juh­lan päi­vän val­ta­kun­nal­li­nen pa­raa­ti jär­jes­tet­tiin tä­nään Ou­lus­sa tee­mal­la ”Puo­lus­tus­voi­mat – val­miut­ta ja puo­lus­tus­ky­kyä koko Suo­mes­sa”. Pa­raa­tis­sa kent­tä­har­tau­den pi­tä­nyt kent­tä­piis­pa Pek­ka Sär­kiö ker­too, et­tä puo­lus­tus­voi­mis­sa suh­tau­du­taan erit­täin myön­tei­ses­ti evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon työ­hön.

Juh­la­päi­vän pa­raa­tiin osal­lis­tui noin 1 200 hen­ki­löä ja 90 ajo­neu­voa. Jouk­ko­ja oli kai­kis­ta puo­lus­tus­haa­rois­ta, Maan­puo­lus­tus­kor­ke­a­kou­lus­ta sekä ve­te­raa­ni- ja maan­puo­lus­tus­jär­jes­töis­tä.

Moot­to­roi­dut osat mars­si­vat en­sim­mäis­tä ker­taa niin sa­no­tus­sa tais­te­luo­sas­to­ko­koon­pa­nos­sa. Pa­raa­tin vas­taa­not­ti ken­raa­li­luut­nant­ti Sa­ka­ri Hon­ka­maa.

– Lip­pu­juh­lan päi­vä on eri­no­mai­nen mah­dol­li­suus kiit­tää myös ve­te­raa­ni­su­ku­pol­vea, joka tur­va­si maam­me va­pau­den ja loi yh­teis­kun­tam­me hy­vin­voin­nin pe­rus­tan. Ve­te­raa­ni­su­ku­pol­vi on näyt­tä­nyt maa­il­mal­le, mi­hin yk­si­tuu­mai­nen kan­sa pys­tyy, jos se luot­taa it­seen­sä, Hon­ka­maa sa­noi pu­hees­saan pa­raa­ti­kat­sel­muk­ses­sa.

Pa­raa­ti­päi­vä­nä saat­toi tu­tus­tua oh­jus­ve­nee­seen ja ka­lus­to­näyt­te­lyyn sekä seu­ra­ta tai­to­len­to- ja toi­min­ta­näy­tök­siä. Ou­lus­sa näh­tiin myös uu­si Le­o­pard 2A6 -tais­te­lu­pans­sa­ri­vau­nu, joi­ta on os­tet­tu Hol­lan­nis­ta.

Kent­tä­piis­pa joh­taa hen­gel­lis­tä työ­tä

Puo­lus­tus­voi­mis­sa suh­tau­du­taan erit­täin myön­tei­ses­ti evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon työ­hön, ker­too kent­tä­piis­pa Pek­ka Sär­kiö, joka piti lip­pu­juh­lan päi­vän pa­raa­tis­sa kent­tä­har­tau­den.

– Yleen­sä so­ti­laat ovat pe­rin­teis­ten ar­vo­jen kan­nat­ta­jia ja ym­mär­tä­vät so­ti­las­pap­pien työn mer­ki­tyk­sen, Sär­kiö jat­kaa.

Kent­tä­piis­pa joh­taa puo­lus­tus­voi­mien hen­gel­lis­tä työ­tä. Sär­kiö on toi­mi­nut teh­tä­väs­sä vuo­des­ta 2012.

Va­rus­mie­het­kin suh­tau­tu­vat myön­tei­ses­ti

Va­rus­mie­his­tä 85 pro­sent­tia kuu­luu evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­seen kirk­koon, kun luku koko vä­es­tön osal­ta on noin 74 pro­sent­tia.

– Va­rus­mie­het ovat yleen­sä neut­raa­lin avoi­mes­ti tai po­si­tii­vi­ses­ti kirk­koon suh­tau­tu­via. Pal­jon riip­puu so­ti­las­pa­pin per­soo­nas­ta ja ta­vas­ta ot­taa nuor­ten ky­sy­myk­set ja per­soo­na huo­mi­oon, Sär­kiö ker­too.

So­ti­las­pap­pien pi­tä­mät op­pi­tun­nit ei­vät si­säl­lä ju­lis­tus­ta. Sen si­jaan so­ti­las­ju­ma­lan­pal­ve­luk­set ja har­tau­det ovat si­säl­löl­tään kris­til­li­siä.

– Huh­ti­kuus­sa an­ne­tut uu­det oh­jeet so­ti­las­pap­pien op­pi­tun­neis­ta ja har­tauk­sis­ta ei­vät tuo suu­ria muu­tok­sia; tär­kein ero en­ti­seen on, et­tei ke­tään voi vel­voit­taa oman­tun­ton­sa vas­tai­ses­ti us­kon­non har­joit­ta­mi­seen, Sär­kiö ker­too.

Uu­dis­tuk­sen vuok­si ju­ma­lan­pal­ve­luk­sil­le jär­jes­te­tään vaih­to­eh­toi­nen ti­lai­suus il­man us­kon­non­har­joi­tus­ta.

Lue lip­pu­juh­lan päi­vän ta­pah­tu­mis­ta ja kent­tä­piis­pan aja­tuk­sis­ta li­sää en­si vii­kon Päi­vä­mie­hes­tä.

Ku­vat: Puo­lus­tus­voi­mat

27.2.2020

Jee­sus sa­noo: "Kun paas­to­at­te, äl­kää ol­ko syn­kän nä­köi­siä niin kuin te­ko­py­hät. He muut­ta­vat muo­ton­sa sur­ke­ak­si, jot­ta kaik­ki var­mas­ti huo­mai­si­vat hei­dän paas­to­a­van." Matt. 6:16

Viikon kysymys