JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ker­ho-opas saa jat­ko-osan

Uutiset
4.8.2020 6.15

Juttua muokattu:

4.8. 09:32
2020080409322920200804061500

Kai­sa Iko­nen

SRK

SRK jul­kai­see Yh­des­sä – Ker­ho­työn tu­ek­si -opas­sar­jaan toi­sen osan. Mo­ni­puo­li­sen opas­sar­jan val­mis­te­lu­työ­tä on teh­ty jo vuo­sia, ja sitä on työs­tet­ty ja ke­hi­tet­ty käyt­tä­jien pa­laut­teen poh­jal­ta.

– Yh­des­sä-opas­sar­ja tu­kee lap­sen us­ko­ne­lä­mää ja luo toi­von nä­ky­miä evääk­si elä­mää var­ten, muo­toi­le­vat ker­ho-opas­työ­ryh­män jä­se­net Ii­ris Er­vas­ti, An­ne Hon­ko­nen, Kai­sa Iko­nen, An­na Il­li­kai­nen, Lot­ta Kum­pu­la, Juha Luok­ka­la, Mar­ja Nie­me­lä, Mar­jaa­na Typ­pö, Tui­re Töl­li ja Eli­na Vil­ja­maa.

– Op­paan ta­voit­tee­na on li­sä­tä osal­li­suu­den ja yh­teen­kuu­lu­vuu­den ko­ke­muk­sia omas­sa ko­ti­sii­o­nis­sa ja muu­al­la us­ko­vais­ten jou­kos­sa.

Opas­sar­jan toi­nen osa on suun­nat­tu toi­sel­le ker­ho­vuo­del­le. Se tar­jo­aa ko­ko­nai­sen run­gon ja pie­nem­piä so­vel­let­ta­via vink­ke­jä niin yk­sit­täi­siin ker­ho­tuo­ki­oi­hin kuin koko ker­ho­vuo­den ope­tus­si­säl­tö­jen suun­nit­te­luun.

– Tuo­ki­os­ta toi­seen tois­tu­va yh­te­näi­nen run­ko pa­ran­taa lap­sen mah­dol­li­suuk­sia en­na­koi­da ker­ho­tuo­ki­on ete­ne­mis­tä. Sa­mal­la se li­sää py­sy­vyy­den ja tur­val­li­suu­den ko­ke­muk­sia, työ­ryh­mä ker­too.

Raa­mat­tu ja an­teek­si­an­ta­mus nou­se­vat esiin

Opas koos­tuu a- ja b-osas­ta. Mu­ka­na on us­kon­to-, ka­ve­ri­tai­to- ja tee­ma­tuo­ki­oi­ta, as­kar­te­luoh­jei­ta ja -kaa­vo­ja, vä­ri­tys­ku­via sekä eh­do­tus toi­sen ker­ho­vuo­den vuo­si­suun­ni­tel­mak­si. Op­paan ai­he­pii­rien va­lin­nas­sa on huo­mi­oi­tu lap­sen ikä­ta­so, ajan­koh­tai­suus sekä per­hei­tä – ja sitä kaut­ta lap­si­a­kin – kos­ke­vat vaih­tu­vat elä­män­ti­lan­teet.

– Us­kon­to­tuo­ki­ois­sa käy­dään läpi kirk­ko­vuo­den ta­pah­tu­mia sekä us­ko­vai­se­na elä­mis­tä. Raa­ma­tun lu­ke­mi­sen ar­vo sekä an­teek­si­an­ta­muk­sen mer­ki­tys osa­na us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mis­ta on nos­tet­tu eri­tyi­ses­ti esiin, työ­ryh­mä avaa.

– Us­kon­to­tuo­ki­oi­den ru­kouk­set on kir­joit­ta­nut Jen­ni Töl­li, ja ak­va­rel­li­ku­vi­tuk­sen on to­teut­ta­nut Kai­sa Ron­kai­nen.

Tee­mat kos­ket­ta­vat ar­kea

Ka­ve­ri­tai­to­tuo­ki­ot tu­ke­vat lap­sen myön­teis­tä mi­nä­ku­vaa ja it­se­ar­vos­tus­ta sekä har­joi­tut­ta­vat il­mai­su­tai­to­ja ja so­si­aa­li­sia tai­to­ja. Tee­ma­tuo­ki­ois­sa käy­dään läpi las­ten ar­kiym­pä­ris­töä ja -elä­mää kos­ke­via tee­mo­ja syk­syn sa­dos­ta ja ko­tie­läi­mis­tä tur­va­tai­toi­hin sekä ter­veel­li­siin elä­män­ta­poi­hin.

– Tee­ma­tuo­ki­ot ra­ken­tu­vat pie­nis­tä tie­tois­kuis­ta, vä­rik­kääs­tä ku­vi­tuk­ses­ta sekä kes­kus­te­lu­tee­mois­ta, lei­keis­tä ja lau­luis­ta. Mu­ka­na on myös ul­ko­maan lä­he­tys­työ­koh­tei­ta esit­te­le­viä vi­de­ok­lip­pe­jä, joi­hin lap­set pää­se­vät tu­tus­tu­maan oh­jaa­jan joh­dol­la QR-koo­dien kaut­ta, työ­ryh­mä vink­kaa.

Opas si­säl­tää as­kar­te­luoh­jeet ja -kaa­vat toi­sel­le ja kol­man­nel­le ker­ho­vuo­del­le. As­kar­te­lu­jen ai­heet tu­ke­vat us­kon­to­tuo­ki­oi­den si­säl­tö­jä.

Osal­lis­tu­mi­nen luo muis­to­ja

Työ­ryh­mä toi­voo, et­tä opas pal­ve­li­si kris­til­li­syy­den mo­nis­sa työ­muo­dois­sa: päi­vä- ja ka­ve­ri­ker­hois­sa, per­he­ker­hois­sa, lei­reil­lä ja myy­jäis­ten las­ten­nurk­kauk­sis­sa. Te­ki­jät vink­kaa­vat, et­tä opas on so­vel­let­ta­vis­sa mo­nen­lai­siin ker­ho­ti­loi­hin si­säl­lä ja ul­ko­na.

Työ­ryh­mä muis­tut­taa, et­tä on tär­ke­ää edis­tää las­ten osal­lis­tu­mis­ta tuo­ki­oi­den to­teu­tuk­seen.

– Kun lap­set saa­vat osal­lis­tua ja teh­dä it­se asi­oi­ta, heil­le jää muis­to­ja myös ker­ho­tuo­ki­oi­den tär­keim­mäs­tä sa­no­mas­ta.

19.9.2020

Muis­ta­kaa tämä: joka niu­kas­ti kyl­vää, se niu­kas­ti niit­tää, ja joka run­saas­ti kyl­vää, se run­saas­ti niit­tää. 2. Kor. 9:6

Viikon kysymys