JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ke­sä­seu­ra­ra­dio nuo­ren­si nä­kö­kul­maan­sa

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
14.6.2019 6.35

Juttua muokattu:

1.1. 12:22
2020010112223120190614063500

Kuu­kau­den ver­ran toi­mi­van Ke­sä­seu­ra­ra­di­on pää­teh­tä­vä on vä­lit­tää seu­ra­pu­heet ke­sän suu­ris­ta seu­rois­ta.

– Seu­ro­jen ydin­tä on kai­kil­le kuu­lu­va lu­paus syn­tien an­teek­si­an­ta­mi­ses­ta, sa­noo pää­toi­mit­ta­ja Ju­ha­ni Oja­leh­to.

Ke­sä­seu­ra­ra­di­on suo­riin lä­he­tyk­siin kuu­lu­vat Su­vi­seu­rat sekä opis­to­seu­rat Reis­jär­vel­tä, Jäm­säs­tä ja Ra­nu­al­ta. Oh­jel­ma­si­säl­lön läh­tö­koh­ta­na ovat ol­leet tä­nä­kin vuon­na Su­vi­seu­ro­jen ja opis­to­seu­ro­jen tun­nuk­set sekä SRK:n tä­män vuo­den vies­tin­nän tee­ma Elä­kää va­lon lap­si­na.

– Ke­sä­seu­ra­ra­di­on oh­jel­mat to­teu­te­taan tal­koo­voi­min, ja nii­den si­säl­löt kä­sit­te­le­vät us­koa ja elä­mää eri­lai­sis­ta nä­kö­kul­mis­ta, Oja­leh­to sa­noo.

Nuor­ten ja las­ten oh­jel­mia

– Tänä vuon­na on ai­em­paa enem­män nuor­ten te­ke­miä oh­jel­mia. Las­ten­var­teis­sa on tut­tuun ta­paan pie­niä re­por­taa­se­ja Su­vi­seu­rois­ta ja esi­mer­kik­si lu­en­taa SRK:n las­ten­kir­jois­ta, Oja­leh­to ku­vai­lee.

Suur­ten ke­sä­seu­ro­jen vä­lis­sä ra­dio lä­het­tää il­ta­päi­vi­sin ar­kis­to­saar­nan, oh­jel­mau­u­sin­to­ja sekä Uu­den tes­ta­men­tin lu­en­taa. Il­tai­sin on kuul­ta­vis­sa seu­ra­pu­he tai alus­tus, oh­jel­mia ja il­ta­har­taus. Ar­kis­to­saar­nat ovat osin van­hois­ta Su­vi­seu­rois­ta, osin pai­kal­lis­ten rau­ha­nyh­dis­tys­ten seu­rois­ta.

Su­vi­seu­ro­jen jäl­kei­se­nä vii­kon­lop­pu­na on kan­sain­vä­li­syys­vii­kon­lop­pu, jol­loin lä­he­tys­vir­ras­sa kuul­laan SRK:n si­sar­jär­jes­tö­jen oh­jel­maa Poh­jois-Ame­ri­kas­ta ja Ruot­sis­ta.

Ke­sä­seu­ra­ra­di­on lä­he­tys al­kaa kes­ki­viik­ko­na 26. ke­sä­kuu­ta klo 8 ja päät­tyy maa­nan­tai­na 29. hei­nä­kuu­ta. Oh­jel­ma ja net­ti­ra­dio löy­ty­vät osoit­tees­ta ke­sa­seu­ra­ra­dio.fi.

13.8.2020

Her­ra, sinä olet oi­ke­a­mie­li­nen, oi­ke­at ovat si­nun pää­tök­se­si. Ps. 119:137

Viikon kysymys