JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ke­sä­seu­ra­ra­di­on lä­he­tys jat­kuu – uu­tuu­te­na il­ta­har­tau­det, twaar­nat ja ym­pä­ri vuo­ro­kau­den jat­ku­va lä­he­tys

Uutiset
3.7.2017 16.30

Vaik­ka Su­vi­seu­rat ovat päät­ty­neet, Ke­sä­seu­ra­ra­di­on lä­he­tys jat­kuu tau­ot­ta vie­lä nel­jä viik­koa. Ke­sä­seu­ra­ra­di­on lä­he­tys­kaa­vio on yk­sin­ker­tai­nen: vii­kon­lop­pui­sin iso­ja seu­ro­ja, ar­ki­sin ar­kis­to­saar­no­ja, ar­kis­to-oh­jel­mia ja tä­män ke­sän uu­tuu­te­na il­ta­har­taus. Myös joi­ta­kin uu­sia oh­jel­mia on ar­ki-il­toi­hin teh­ty.

Juon­ne­tut lä­he­tyk­set al­ka­vat joka päi­vä kel­lo 12 lu­kuun ot­ta­mat­ta opis­to­seu­ro­ja, jois­sa juon­net­tu lä­he­tys al­kaa kel­lo 8.30. Vä­li­päi­vi­nä rei­lun tun­nin mit­tai­sin lä­he­tyk­sen jäl­keen vuo­ros­sa on lau­lu­ja sii­hen as­ti, kun juon­net­tu lä­he­tys al­kaa taas il­lal­la kel­lo 20.

Ny­kyis­ten pu­hu­jien har­tauk­sia

Uut­ta on, et­tä vä­li­päi­vi­nä juon­net­tu il­ta­lä­he­tys päät­tyy il­ta­har­tau­teen noin kel­lo 20.40 al­ka­en. En­sim­mäi­nen niis­tä tu­lee huo­men­na 4.7. Ke­sä­seu­ra­ra­dio lä­het­tää yh­teen­sä 18 har­taut­ta, jot­ka on tal­ti­oi­tu ku­lu­nee­na ke­vää­nä ja al­ku­ke­sä­nä – en­sim­mäi­sen ja vii­mei­sen lä­he­tys­päi­vän har­tau­det lä­he­te­tään suo­ri­na. Vii­mei­sen lä­he­ty­sil­lan har­taus kuul­laan toi­ve­lau­luil­lan päät­teek­si.

Pu­hu­ji­na ovat Is­mo An­ti­la, Mik­ko Kin­nu­nen, Ur­po Luok­ka­la, Ari Nis­ka­la, Val­de Pa­lo­la, Pen­na Par­vi­ai­nen, Ol­li Ran­ta­la, Mik­ko Sa­la­ka­ri ja Pent­ti Sau­lio. Jo­kai­nen heis­tä pi­tää kak­si har­taut­ta.

Twaar­no­ja ja seu­ra­lä­he­tyk­siä

Uu­tuu­te­na Ke­sä­seu­ra­ra­di­os­sa on myös iso­jen seu­ro­jen sun­nun­tai­sin lä­he­tet­tä­vä ly­hyt oh­jel­ma, jos­sa lu­e­taan päi­vän evan­ke­liu­mi­teks­ti ja tä­män jäl­keen kuul­laan Alek­si Päk­ki­län muo­toi­le­ma twaar­na eli twiit­ti­saar­na, jos­sa evan­ke­liu­mi­teks­tin sa­no­ma on tii­vis­tet­ty 140 merk­kiin.

En­si vii­kon­lop­pu­na Ke­sä­seu­ra­ra­dio lä­het­tää oh­jel­maa Ruot­sis­ta ja Poh­jois-Ame­ri­kas­ta. Seu­raa­va­na vii­kon­lop­pu­na on vuo­ros­sa Reis­jär­ven opis­to­seu­rat. Hei­nä­kuun kol­man­te­na vii­kon­lop­pu­na lä­he­tys tu­lee Jäm­sän opis­to­seu­rois­ta ja kuun vii­mei­se­nä vii­kon­lop­pu­na Ra­nu­al­ta. Kai­kis­sa opis­to­seu­roi­sas lä­he­tys­tä tu­lee koko seu­ro­jen ajan.

Jat­ku­va lä­he­tys

Ra­dio voi ol­la au­ki Ke­sä­seu­ra­ra­di­on ka­na­val­la vaik­ka koko lop­pu­kuu­kau­den, sil­lä juon­ne­tun lä­he­tyk­sen ul­ko­puo­lel­la ra­di­os­sa soi Sii­o­nin lau­lu­ja ja vir­siä. Näin on myös öi­sin. Lau­lu­jen va­lin­nas­sa on huo­mi­oi­tu kris­til­li­syy­den mo­ni­puo­li­sen ja rak­kaan lau­lu­pe­rin­teen esil­lä pi­tä­mi­nen.

Ke­sä­seu­ra­ra­di­os­ta voi lä­het­tää pa­lau­tet­ta osoit­tee­seen ra­dio@srk.fi. Sa­maan osoit­tee­seen voi lä­het­tää myös muis­to­ja ja aja­tuk­sia Ke­sä­seu­ra­ra­di­os­ta. Nii­tä koo­taan tal­teen myö­hem­min jul­kais­ta­vaa kir­jaa var­ten.

Teks­ti: Ke­sä­seu­ra­ra­dio

Ku­vi­tus­ku­va: Ma­ti­as Haa­ra­nie­mi