JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ke­sä­seu­ra­ra­di­on lä­he­ty­sai­ka kas­vaa – lä­he­tys jat­kuu kel­lon ym­pä­ri

Uutiset
23.5.2017 6.25

Ke­sä­seu­ra­ra­di­on lä­he­ty­sai­ka kas­vaa. Taus­tal­la on Vies­tin­tä­vi­ras­ton lin­jaus, jon­ka mu­kaan pelk­kää hil­jai­suut­ta ei saa lä­het­tää. Näin ol­len Ke­sä­seu­ra­ra­di­os­sa on ol­ta­va jon­kin­lais­ta si­säl­töä toi­mi­lu­van koko ajak­si eli myös öi­sin. Sa­mal­la to­teu­tuu mo­nien kuu­li­joi­den toi­ve sii­tä, et­tä ra­di­on oh­jel­ma-ai­ka kas­vai­si. Kun juon­net­tu lä­he­tys il­lal­la lop­puu, ra­di­os­ta tu­lee Sii­o­nin lau­lu­ja ja vir­siä SRK:n ää­nit­teil­tä sii­hen as­ti, kun juon­net­tu lä­he­tys taas aa­mul­la al­kaa.

Su­vi­seu­rois­sa ja opis­to­seu­rois­sa lä­he­tet­tä­vien oh­jel­mien pää­tee­moi­na on tänä ke­sä­nä us­kon­puh­dis­tuk­sen juh­la­vuo­si ja Suo­men it­se­näi­syy­den sa­ta­vuo­ti­nen his­to­ria.

Us­kon­van­hurs­kau­den tee­ma esil­lä

Lut­her ko­ros­ti oman ai­kan­sa kes­kus­te­lu­jen ja ope­tus­ten kes­kel­lä Roo­ma­lais­kir­jees­sä (1:17) löy­ty­vää Ju­ma­lan Sa­nan ope­tus­ta: Us­kos­ta van­hurs­kas saa elää. Ih­mi­nen kel­paa Ju­ma­lal­le, kun hän us­koo Kris­tuk­sen so­vi­tus­työn omal­le koh­dal­leen.

– Tätä us­kon­van­hurs­kau­den tee­maa kä­si­tel­lään mo­nis­sa oh­jel­mis­sa. Toi­nen Lut­he­ril­le kes­kei­nen asia oli Raa­ma­tun ar­vo­val­ta us­kon ja elä­män tär­keim­pä­nä auk­to­ri­teet­ti­na. Hän pai­not­ti myös Raa­ma­tun lu­ke­mi­sen tär­keyt­tä. Se voi to­teu­tua, kun jo­kai­nen voi lu­kea py­hiä kir­joi­tuk­sia omal­la kie­lel­lään, ker­too tuot­ta­ja Ei­ja-Riit­ta Nii­ni­kos­ki.

Heti Ke­sä­seu­ra­ra­di­on ava­jais­päi­vä­nä lä­he­te­tään pa­rin tun­nin Raa­mat­tu-il­ta, jos­sa lu­e­taan kuu­li­joi­den toi­vo­mia raa­ma­tun­koh­tia. Raa­ma­tun teks­te­jä lu­e­taan ja Raa­ma­tun mer­ki­tys­tä poh­di­taan myös muis­sa oh­jel­mis­sa ke­sän ai­ka­na.

Suo­men his­to­ri­aa luo­taa­vis­sa oh­jel­mis­sa poh­di­taan esi­mer­kik­si hy­vin­voin­tia ja rau­han ra­ken­ta­mis­ta. His­to­ri­aoh­jel­mis­sa käy­dään läpi myös SRK:n ja kris­til­li­syy­tem­me his­to­ri­an kiin­nos­ta­via kään­tei­tä.

Kuu­lu­vuus Sa­ta­kun­nas­sa pa­ra­nee

Lä­he­tys­vir­taa on yh­te­näis­tet­ty niin, et­tä lä­he­tyk­seen on si­säl­ly­tet­ty sa­man­lai­sia oh­jel­ma­for­maat­te­ja sekä Su­vi­seu­ro­jen et­tä opis­to­seu­ro­jen ajak­si. Osa oh­jel­mis­ta on jä­sen­nel­ty sar­joik­si, jot­ka jat­ku­vat koko kuu­kau­den ajan.

Vä­li­päi­vi­nä eli ke­sän iso­jen seu­ro­jen vä­lis­sä ole­vi­na ar­ki­päi­vi­nä Ke­sä­seu­ra­ra­di­os­sa lä­he­te­tään vii­me vuo­sien ta­paan ar­kis­to­saar­no­ja ja ra­dio-oh­jel­mien uu­sin­to­ja. Ar­ki­päi­vien lä­he­tyk­sis­sä uut­ta on tänä ke­sä­nä se, et­tä ne päät­ty­vät il­ta­har­tau­teen.

Ke­sä­seu­ra­ra­di­on kuu­lu­vuus­kart­taan teh­dään muu­tok­sia vuo­sit­tain Su­vi­seu­ro­jen si­jain­ti huo­mi­oi­den. Tänä ke­sä­nä kuu­lu­vuut­ta on­kin pa­ran­net­tu Sa­ta­kun­nan alu­eel­la sekä Po­riin joh­ta­vien suu­rim­pien tei­den var­rel­la.

Teks­ti: Ke­sä­seu­ra­ra­dio

17.2.2020

He­rää, Her­ra! Mik­si nu­kut? Nou­se, älä iäk­si hyl­kää! Nou­se aut­ta­maan mei­tä, lu­nas­ta mei­dät ar­mo­si täh­den! Ps. 44:24,27

Viikon kysymys