JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ke­sä­seu­ra­ra­di­on uu­tuu­te­na kuu­li­joi­den toi­ve­oh­jel­mat

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
27.6.2014 7.00

Juttua muokattu:

1.1. 23:43
2020010123430920140627070000

SRK:n Ke­sä­seu­ra­ra­dio lä­het­tää hei­nä­kuun lop­puun as­ti oh­jel­maa Py­hä­jo­en su­vi­seu­rois­ta, Reis­jär­ven-, Jäm­sän- ja Ra­nu­an opis­to­seu­rois­ta. Kuul­ta­va­na on myös ar­kis­to­saar­no­ja ja lu­ki­joi­den toi­vo­mia oh­jel­mau­u­sin­to­ja.

– Tär­kein oh­jel­ma on seu­rat, joi­ta Ke­sä­seu­ra­ra­di­os­ta tu­lee joka päi­vä; joko suo­ra­na lä­he­tyk­se­nä tai ar­kis­tos­ta. Li­säk­si on kes­kus­te­lu-, haas­tat­te­lu-, ajan­koh­tais- ja mui­ta oh­jel­mia, ker­too SRK:n ra­di­o­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja San­na Iso­pah­ka­la.

Oh­jel­ma­sar­jois­sa ko­ros­tuu SRK:n tä­män vuo­den tee­ma, joka on va­paus.

Tänä ke­sä­nä Ke­sä­seu­ra­ra­di­os­sa lä­he­te­tään en­sim­mäis­tä ker­taa Ruot­sis­sa tou­ko­kuus­sa jär­jes­tet­ty­jen Taa­lain­maan su­vi­seu­ro­jen oh­jel­maa, toi­ve­oh­jel­mia men­neil­tä vuo­sil­ta sekä Sii­o­nin lau­lu­jen il­ta, joka päät­tää Ke­sä­seu­ra­ra­di­on lä­he­tyk­sen hei­nä­kuun lo­pul­la.

Ke­sä­seu­ra­ra­di­on kuu­li­jat saa­vat esit­tää lau­lu­toi­vei­taan Sii­o­nin lau­lu­jen il­lan lä­he­tyk­seen. Lau­lu­toi­vei­ta pe­rus­te­lui­neen voi lä­het­tää 14. hei­nä­kuu­ta saak­ka säh­kö­pos­tit­se osoit­tee­seen ra­dio(at)srk.fi.

Radiotyössä on mukana kaikkiaan yli 100 henkilöä.

Radiotyössä on mukana kaikkiaan yli 100 henkilöä.

Ke­sä­seu­ra­ra­di­on oh­jel­ma­ko­ko­nai­suuk­sis­ta vas­taa SRK:n ra­di­o­ryh­mä, jo­hon kuu­luu SRK:n ni­me­ä­mät jä­se­net sekä suur­ten seu­ro­jen ra­di­o­lä­he­tys­ten vas­taa­vat toi­mit­ta­jat. Ra­di­o­työs­sä on ol­lut mu­ka­na kaik­ki­aan yli 100 hen­ki­löä, jot­ka ovat toi­mit­ta­neet oh­jel­mia sekä val­mis­tel­leet ra­di­on lä­he­tys­tek­niik­kaa. Ke­sä­seu­ra­ra­di­ol­la on en­sim­mäis­tä ker­taa myös pal­kat­tu ke­sä­toi­mit­ta­ja.

– Ai­em­min on ol­lut su­vi­seu­ra­ra­dio ja kol­me opis­to­ra­di­oa, jot­ka ovat toi­mi­neet ir­ral­li­si­na, mut­ta vii­me ke­sä­nä ko­kei­lim­me en­sim­mäis­tä ker­taa kuu­kau­den mit­tais­ta yh­te­näis­tä Ke­sä­seu­ra­ra­di­oa, ja kos­ka pa­lau­te oli niin hy­vää, koim­me et­tä Ke­sä­seu­ra­ra­di­ol­le on paik­kan­sa myös tänä ke­sä­nä, San­na Iso­pah­ka­la taus­toit­taa.

Ke­sä­seu­ra­ra­di­on oh­jel­maan ja taa­juus­kart­taan voi tu­tus­tua SRK:n verk­ko­si­vuil­la.

Ke­sä­seu­ra­ra­di­on oh­jel­ma ly­hy­es­ti:

- lä­he­tys al­kaa Py­hä­jo­en su­vi­seu­rois­ta 25.6. kel­lo 13

- suo­ra lä­he­tys ke­sän suu­ris­ta seu­rois­ta; Py­hä­jo­el­ta, Reis­jär­vel­tä, Jäm­säs­tä ja Ra­nu­al­ta

- suur­ten seu­ro­jen vä­li­viik­koi­na ar­kis­to­saar­no­ja ja toi­ve­oh­jel­mia kel­lo 12 ja 20 al­ka­vis­sa lä­he­tyk­sis­sä

- SFC:n su­vi­seu­rat Taa­lain­maal­ta 6.7. kel­lo 12–18

- Sii­o­nin lau­lu­jen il­ta 28.7. kel­lo 20–21.30

28.5.2020

Kun To­tuu­den Hen­ki tu­lee, hän joh­taa tei­dät tun­te­maan koko to­tuu­den. Joh. 16:13

Viikon kysymys