JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kii­tol­li­suus sä­vyt­ti it­se­näi­syys­päi­vän pa­raa­tia Ka­jaa­nis­sa

Kotimäki Sanna
Uutiset
9.12.2016 10.29

Juttua muokattu:

1.1. 23:41
2020010123413320161209102900

Isän­maal­li­suus ja kii­tol­li­suus sä­vyt­ti­vät puo­lus­tus­voi­mien jär­jes­tä­mää it­se­näi­syys­päi­vän pa­raa­tia ja sii­hen liit­ty­vää oh­jel­maa Ka­jaa­nis­sa. Juh­la­päi­vä al­koi sep­pe­leen las­kul­la san­ka­ri­hau­doil­le, jon­ka jäl­keen vie­tet­tiin juh­la­ju­ma­lan­pal­ve­lus­ta Ka­jaa­nin kir­kos­sa.

Juh­la­ju­ma­lan­pal­ve­luk­sen Ka­jaa­nin kir­kos­sa toi­mit­ti­vat kirk­ko­her­ra Mar­ko Miet­ti­nen ja kent­tä­ro­vas­ti Pen­na Par­vi­ai­nen, kent­tä­ro­vas­ti Vesa Aurén piti saar­nan. Saar­nas­saan Aurén poh­ti vii­den­nen Moo­sek­sen kir­jan teks­tin poh­jal­ta sitä, mi­ten ajas­sam­me oli­si hyvä suh­tau­tua maa­il­man­ti­lan­teen uh­ka­ku­viin.

– Nyt jos kos­kaan tar­vi­taan tu­le­vai­suu­den us­koa ja luot­ta­mus­ta Ju­ma­lan joh­da­tuk­seen. Is­ra­e­lin kan­sa kuun­te­li lu­va­tun maan tie­dus­te­li­joi­den kah­den­lais­ta sa­no­maa: kym­me­nen heis­tä oli sitä miel­tä, et­tä edes­sä on voit­ta­mat­to­mia vai­keuk­sia. Suu­ri jouk­ko oli val­mii­na nou­se­maan ka­pi­naan kan­san­joh­ta­jia vas­taan, ja vain kak­si lä­het­ti­läs­tä us­koi Ju­ma­lan an­ta­miin lu­pauk­siin. He luot­ti­vat, et­tä Ju­ma­la ei ole tur­haan var­jel­lut kan­saan­sa erä­maas­sa, he ke­hot­ti­vat kaik­kia tur­vaa­maan Ju­ma­laan, hän sa­noi.

Aurén pu­hui oma­koh­tai­sis­ta ko­ke­muk­sis­taan elä­män vai­keis­sa ti­lan­teis­sa ja nii­den koh­da­tes­sa nou­se­vis­ta pe­lois­ta. Hän roh­kai­si py­sy­mään rau­hal­li­sel­la mie­lel­lä ja ra­ken­ta­maan rau­haa ja yh­tei­sym­mär­rys­tä maa­il­man kes­kel­le.

Kent­tä­har­tau­des­sa pu­hut­tiin isän­maan­rak­kau­des­ta

Pa­raa­ti­kat­sel­muk­sen kent­tä­har­tau­des­sa Aurén roh­kai­si tur­vaa­maan Ju­ma­laan kaik­ki­na ai­koi­na.

– Her­ra var­je­lee si­nun läh­te­mi­se­si ja tu­le­mi­se­si, nyt ja ai­na. Psal­mi ei to­sin tar­koi­ta vain mat­kaa il­ta­hä­mä­ris­sä, vaan ih­mi­sen koko elä­mää.

Hän pu­hui tu­hat­päi­sel­le ylei­söl­le maa­puo­lus­tuk­sen tär­key­des­tä ja kiit­ti Ka­jaa­nin kau­pun­kia hy­väs­tä yh­teis­työs­tä puo­lus­tus­voi­mien kans­sa.

– Isän­maan­rak­kaus on suur­ta lä­him­mäi­sen rak­kaut­ta, hän to­te­si.

Aurén myös nos­ti esil­le erään ko­tiu­tu­neen va­rus­mie­hen kom­men­tin, jos­sa tämä oli ki­teyt­tä­nyt ar­mei­jas­ta saa­man­sa elä­mä­ne­väät vii­teen sa­naan: "Ka­ve­ria ei jä­te­tä, hei­kom­pia au­te­taan."

Juh­la­vas­sa ti­lai­suu­des­sa mu­ka­na kai­ke­ni­käi­siä

Kent­tä­har­tau­den jäl­keen jouk­ko-osas­tot jär­jes­täy­tyi­vät pa­raa­ti­kat­sel­mus­ta var­ten.

Paraatia vastaanottamassa Maavoimien komentaja kenraaliluutnantti Seppo Toivonen, veteraani Heikki Mäntymaa, kaupunginjohtaja Jari Tolonen sekä lottien edustaja Aune Lea Huotari.

Paraatia vastaanottamassa Maavoimien komentaja kenraaliluutnantti Seppo Toivonen, veteraani Heikki Mäntymaa, kaupunginjohtaja Jari Tolonen sekä lottien edustaja Aune Lea Huotari.

So­ti­las­ko­ti­si­sa­ret oli­vat jär­jes­tä­neet her­ne­keit­to­tar­joi­lua sekä kuu­lui­sia Sot­kun munk­ke­ja ja kah­via eri puo­lil­le kau­pun­kia.

– Ei palele, sää on varustelukysymys. Louna-Kaisa Kotimäki ja Anniina Rönkkö olivat pukeutuneet lämpimästi.

– Ei palele, sää on varustelukysymys. Louna-Kaisa Kotimäki ja Anniina Rönkkö olivat pukeutuneet lämpimästi.

Ka­jaa­nin po­lii­sin ar­vi­on mu­kaan ta­pah­tu­miin osal­lis­tui noin 7000 hen­keä. Ta­pah­tu­ma on­nis­tui ko­vas­ta pak­ka­ses­ta huo­li­mat­ta hy­vin. Pai­kal­la oli kai­ke­ni­käis­tä kan­saa pie­nis­tä lap­sis­ta sa­ta­vuo­ti­ai­siin ve­te­raa­nei­hin. Tun­nel­ma oli juh­la­va ja kii­tol­li­suu­den sä­vyt­tä­mä.

Pa­raa­tin tee­ma­na oli Maa­voi­mat osa­na Suo­men puo­lus­tus­jär­jes­tel­mää. Pa­raa­tiin osal­lis­tui jouk­ko­ja kai­kis­ta puo­lus­tus­haa­rois­ta, Maan­puo­lus­tus­kor­ke­a­kou­lus­ta ja Ra­ja­var­ti­o­lai­tok­ses­ta sekä ve­te­raa­ni- ja maan­puo­lus­tus­jär­jes­töis­tä, yh­teen­sä noin 1300 hen­ki­löä. Pa­raa­tin jär­jes­te­lyis­tä vas­ta­si Kai­nuun pri­kaa­ti.

Ku­vat: San­na Ko­ti­mä­ki ja Pek­ka Peu­ra­nie­mi

4.8.2020

Kar­me­lin­vuo­rel­la Elia kään­tyi kan­san puo­leen ja sa­noi: "Kuin­ka kau­an te hor­jut­te puo­lel­ta toi­sel­le? Jos Her­ra on Ju­ma­la, seu­rat­kaa hän­tä, jos taas Baal, seu­rat­kaa sit­ten hän­tä!" 1 Kun. 18:21

Viikon kysymys