JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kirk­ko­hal­li­tus myön­si ra­ken­nu­sa­vus­tuk­sia

Uutiset
4.5.2021 12.00

Juttua muokattu:

4.5. 11:26
2021050411265220210504120000

Pixabay

Pixabay

Päi­vä­mies

Kirk­ko­hal­li­tuk­sen täy­sis­tun­to päät­ti huh­ti­kui­ses­sa ko­kouk­ses­saan yh­teen­sä seit­se­män mil­joo­nan eu­ron ra­ken­nu­sa­vus­tuk­sis­ta vuo­del­le 2021. Avus­tuk­sia haki 42 seu­ra­kun­taa 58 hank­keel­le yh­teen­sä 18 mil­joo­nan eu­ron edes­tä.

Suu­rim­mat avus­tuk­set myön­net­tiin Mul­ti­an kir­kon kor­jauk­seen (noin 1,2 mil­joo­naa eu­roa), Vii­ta­saa­ren kir­kon kor­jauk­seen (noin 0,9 mil­joo­naa eu­roa) sekä Män­ty­har­jun kir­kon ja kel­lo­ta­pu­lin kor­jauk­seen ja res­tau­roin­tiin (noin 0,8 mil­joo­naa eu­roa).

Val­ti­on ra­hoi­tuk­ses­ta ja­et­ta­vaa avus­tus­ta voi­vat ha­kea sel­lai­set seu­ra­kun­nat, joil­la on hoi­det­ta­va­naan suo­jel­tu­ja kir­kol­li­sia ra­ken­nuk­sia. Avus­tus­ta voi käyt­tää myös kaik­kia seu­ra­kun­tia hyö­dyt­tä­viin yh­teis­hank­kei­siin. Tänä vuon­na sel­lai­sia oli­vat kiin­teis­tö­jen ja kult­tuu­ri­pe­rin­nön hal­lin­ta­jär­jes­tel­mä Ba­sis (300 000 eu­roa), Hii­li­neut­raa­li kirk­ko 2030 -han­ke (150 000 eu­roa), hau­taus­mai­den hoi­to­suun­ni­tel­ma (41 000 eu­roa) sekä UNES­COn maa­il­man­pe­rin­tö­koh­de Pe­tä­jä­ve­den kir­kon pe­rus­kun­nos­sa­pi­to ja tur­val­li­suus (30 000 eu­roa).

18.5.2021

Sinä päi­vä­nä Her­ra on ole­va koko maan­pii­rin ku­nin­gas. Hän on ole­va yk­si ja ai­noa Ju­ma­la ja hä­nen ni­men­sä ai­noa, jota avuk­si huu­de­taan. Sak. 14:9

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies