JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kirk­ko­hal­li­tus: Avi­o­lii­ton alai­kä­ra­jan tu­li­si ol­la 18 vuot­ta

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
25.8.2018 15.52

Juttua muokattu:

31.12. 09:28
2019123109281620180825155200

Kirk­ko­hal­li­tus an­toi is­tun­nos­saan 22. elo­kuu­ta oi­keus­mi­nis­te­ri­öl­le lau­sun­non, jos­sa se esit­tää, et­tä poik­keus­lu­pa­me­net­te­lys­tä tu­li­si luo­pua ja avi­o­lii­ton sol­mi­mi­sen ikä­ra­jan tu­li­si jat­kos­sa ol­la 18 vuot­ta.

Kirk­ko­hal­li­tus kat­soo, et­tä lain­sää­dän­nön teh­tä­vä­nä tu­li­si en­si­si­jai­ses­ti en­nal­ta­eh­käis­tä lap­si­a­vi­o­liit­to­jen syn­ty­mis­tä ja lap­sen edun tur­vaa­mi­sek­si avi­o­lii­ton sol­mi­mi­sen ikä­ra­jan tu­li­si ol­la 18 vuot­ta il­man mah­dol­li­suut­ta saa­da poik­keus­lu­paa. Oi­keus­mi­nis­te­riö voi ny­kyi­sin ha­ke­muk­ses­ta myön­tää poik­keus­lu­van alai­käis­ten avi­o­lii­tol­le, jos sil­le löy­tyy pe­rus­tel­tu syy. Yleen­sä täl­lai­nen syy on ol­lut ras­kaus, us­kon­nol­li­nen va­kau­mus tai kult­tuu­ri­nen syy.

Lau­sun­nos­sa to­de­taan, et­tä avi­o­lii­ton sol­mi­mi­sen ikä­ra­jan aset­ta­mi­nen 18 vuo­teen oli­si joh­don­mu­kai­nen rat­kai­su, sil­lä Suo­men oi­keus­jär­jes­tel­mäs­sä kat­so­taan hen­ki­lön saa­vut­ta­van täy­den it­se­mää­rää­mi­soi­keu­den ja oi­keus­toi­mi­kel­poi­suu­den 18-vuo­ti­aa­na. Avi­o­lii­ton sol­mi­mi­sen ikä­ra­jan aset­ta­mi­nen sa­maan ikään on kei­no suo­jel­la alai­käis­tä ja osal­taan var­mis­taa lap­sen oi­keut­ta lap­suu­teen­sa.

Kirk­ko­hal­li­tus kat­soo, et­tä jos val­mis­te­lus­sa kui­ten­kin pää­dyt­täi­siin säi­lyt­tä­mään poik­keus­lu­pa­me­net­te­ly, lais­sa tu­li­si sää­tää lu­van myön­tä­mi­sel­le eh­do­ton alai­kä­ra­ja. Alai­kä­ra­jan tu­lee ol­la vä­hin­tään 16 vuot­ta, joka on jo voi­mas­sa ole­vas­sa ri­kos­lais­sa sää­det­ty suo­jai­kä­ra­jak­si. Li­säk­si tu­lee kiin­nit­tää huo­mi­o­ta alai­käi­sen kuu­le­mis­me­net­te­lyyn lu­paa myön­net­tä­es­sä.

Kirk­ko­hal­li­tus to­te­aa lau­sun­nos­saan, et­tä lap­si­a­vi­o­liit­to­jen eh­käi­se­mi­sek­si myös ul­ko­mail­la sol­mit­tu­jen avi­o­liit­to­jen tun­nus­ta­mi­sen edel­ly­tyk­se­nä tu­li­si läh­tö­koh­tai­ses­ti ol­la se, et­tä avi­o­liit­to on sol­mit­tu 18-vuo­ti­aa­na, ja et­tä alai­käis­ten ul­ko­mail­la sol­mi­mien avi­o­liit­to­jen tun­nus­ta­mi­sel­le ase­te­taan sama eh­do­ton alai­kä­ra­ja, joka on Suo­men oi­keus­jär­jes­tel­mäs­sä hy­väk­syt­ty lap­sen suo­jai­kä­ra­ja eli 16 vuot­ta. Tätä nuo­rem­pa­na sol­mit­tu avi­o­liit­toa pi­det­täi­siin mi­tät­tö­mä­nä.

Avi­o­liit­to­jen tun­nus­ta­mi­ses­sa tu­lee käyt­tää ta­paus­koh­tais­ta har­kin­taa ja var­mis­taa, et­tä haa­voit­tu­vas­sa ase­mas­sa ole­van ase­ma ja etu voi­daan tur­va­ta. Täl­löin­kin on tär­ke­ää sel­vit­tää alai­käi­se­nä avi­o­lii­ton sol­mi­neen oma tah­to­ti­la, Kirk­ko­hal­li­tuk­sen tie­dot­tees­sa to­de­taan.

11.8.2020

Joka heik­koa sor­taa, her­jaa hä­nen Luo­jaan­sa, joka Luo­jaa kun­ni­oit­taa, ar­mah­taa köy­hää. Sa­nanl. 14:31

Viikon kysymys