JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kirk­koon kuu­luu 71 pro­sent­tia vä­es­tös­tä

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
15.1.2018 13.09

Juttua muokattu:

31.12. 09:34
2019123109340220180115130900

Evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­ses­sa kir­kos­sa oli vuo­den 2017 lo­pus­sa rei­lut 3,9 mil­joo­naa jä­sen­tä, jo­ten kirk­koon kuu­luu 71 pro­sent­tia suo­ma­lai­sis­ta. Kir­kon jä­sen­ten osuus Suo­men vä­es­tös­tä las­ki vuo­den ta­kai­ses­ta yh­den pro­sent­tiyk­si­kön. Vii­me vuon­na kirk­koon liit­tyi hie­man enem­män mie­hiä kuin nai­sia.

Vuo­teen 2016 ver­rat­tu­na ero­a­jien mää­rä kas­voi ja kas­tet­tu­jen mää­rä vä­he­ni. Kaik­ki­aan 52 296 suo­ma­lais­ta ero­si vii­me vuo­den ai­ka­na kir­kon jä­se­nyy­des­tä ja 16 492 liit­tyi kirk­koon. Vuo­den ai­ka­na kas­tet­tiin 33 748 al­le yk­si­vuo­ti­as­ta. Vuon­na 2016 kir­kos­ta ero­si 50 119, ja 36 586 al­le yk­si­vuo­ti­as­ta kas­tet­tiin.

Vuo­den 2017 lo­pus­sa jä­sen­mää­rä oli 3 904 284, ja vas­taa­va luku vuo­den 2016 lo­pus­sa 3 951 785.

– Syn­ty­nei­den las­ten kas­ta­mi­nen kir­kon jä­se­nik­si vä­he­nee nuo­ris­sa per­heis­sä. Kir­kos­ta eron­neis­ta lä­hes kol­ma­so­sa on al­le 30-vuo­ti­ai­ta nuo­ria ai­kui­sia. Toi­saal­ta kirk­koon liit­ty­neis­sä noin kol­me­kymp­pis­ten mies­ten osuus on huo­mat­ta­va, ja vii­me vuon­na kirk­koon liit­ty­neis­tä oli mie­hiä jopa lie­vä enem­mis­tö, ker­too tut­ki­ja Veli-Mat­ti Sal­mi­nen Kir­kon tut­ki­mus­kes­kuk­ses­ta.

Suu­rim­pa­na seu­ra­kun­ta­na jat­kaa Jy­väs­ky­lä

Jy­väs­ky­län seu­ra­kun­ta on edel­leen vä­ki­mää­räl­tään Suo­men suu­rin seu­ra­kun­ta. Sen jä­sen­mää­rä vuo­den 2017 lo­pus­sa oli 95 446. (Vuot­ta ai­em­min vas­taa­va luku oli 95 598.)

Seu­ra­kun­nis­ta pie­nin on Poh­jan­maal­la si­jait­se­va ruot­sin­kie­li­nen saa­ris­to­seu­ra­kun­ta Ber­gö för­sam­ling, jos­sa jä­se­niä oli vuo­den lo­pus­sa 400.

– Muut­to­lii­ke li­sää vä­es­töä kau­pun­geis­sa. Tämä nä­kyy myös suur­ten seu­ra­kun­tien jä­sen­mää­rien kas­vu­na, vaik­ka nii­den alu­eil­la kir­kos­ta ero­a­mi­nen on­kin ylei­sem­pää ja las­ten kas­ta­mi­nen seu­ra­kun­nan jä­se­nik­si har­vi­nai­sem­paa kuin maa­seu­dul­la, Sal­mi­nen to­te­aa.

Tä­män ju­tun tie­dot ovat en­nak­ko­tie­to­ja, lo­pul­li­set tar­kis­te­tut kir­kon jä­sen­ti­las­tot vi­su­a­li­soin­tei­neen jul­kais­taan Kir­kon ti­las­tot -verk­ko­si­vuil­la vii­kol­la 5 (29.1.).

Ku­vi­tus­ku­va Van­taan Py­hän Lau­rin kir­kos­ta: Van­taan seu­ra­kun­nat / Kir­kon ku­va­pank­ki / An­te­ro Har­ju

31.5.2020

Jee­sus sa­noi: "Jos te ra­kas­tat­te mi­nua, te nou­da­tat­te mi­nun käs­ky­jä­ni. Minä kään­nyn Isän puo­leen, ja hän an­taa teil­le toi­sen puo­lus­ta­jan, joka on kans­san­ne ikui­ses­ti. Tämä puo­lus­ta­ja on To­tuu­den Hen­ki." Joh. 14:15-17

Viikon kysymys