JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kir­kol­lis­ko­kous pyr­ki kun­ni­oit­ta­vaan kes­kus­te­luun ja koh­taa­mi­seen

Uutiset
14.8.2020 14.05

Juttua muokattu:

14.8. 14:04
2020081414042220200814140500
Kirkolliskokous siirtyi koronapandemian vuoksi toukokuulta elokuulle. Turun kristilliselle  opistolle saapuivat 10.-14. elokuuta paikan päälle vain edustajat sekä henkilöt, joiden läsnäolo oli välttämätöntä. Maskit ja turvavälit olivat käytössä.

Kirkolliskokous siirtyi koronapandemian vuoksi toukokuulta elokuulle. Turun kristilliselle opistolle saapuivat 10.-14. elokuuta paikan päälle vain edustajat sekä henkilöt, joiden läsnäolo oli välttämätöntä. Maskit ja turvavälit olivat käytössä.

Johanna Lumijärvi

Kirkolliskokous siirtyi koronapandemian vuoksi toukokuulta elokuulle. Turun kristilliselle  opistolle saapuivat 10.-14. elokuuta paikan päälle vain edustajat sekä henkilöt, joiden läsnäolo oli välttämätöntä. Maskit ja turvavälit olivat käytössä.

Kirkolliskokous siirtyi koronapandemian vuoksi toukokuulta elokuulle. Turun kristilliselle opistolle saapuivat 10.-14. elokuuta paikan päälle vain edustajat sekä henkilöt, joiden läsnäolo oli välttämätöntä. Maskit ja turvavälit olivat käytössä.

Johanna Lumijärvi

Päi­vi Mar­ti­kai­nen

Päi­vä­mies

Pyr­ki­mys yh­tei­sym­mär­ryk­seen oli use­aan ot­tee­seen esil­lä kir­kol­lis­ko­kouk­ses­sa, jos­sa il­me­ni toi­sis­taan poik­ke­a­via nä­ke­myk­siä isois­ta asi­ois­ta.

Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon kir­kol­lis­ko­kous ko­koon­tui Tu­rus­sa 10.–14. elo­kuu­ta. Ko­kous oli uu­sien edus­ta­jien en­sim­mäi­nen. Pu­heen­joh­ta­ja­na toi­mii ark­ki­piis­pa Ta­pio Luo­ma. En­sim­mäi­sek­si va­ra­pu­heen­joh­ta­jak­si ko­kous va­lit­si Sei­ja Kui­kan ja toi­sek­si Pert­ti Ra­ja­lan.

Ava­jais­mes­sus­sa saar­nan­nut La­pu­an piis­pa Simo Peu­ra toi­voi kir­kol­lis­ko­kouk­sen toi­min­taan pyr­ki­mys­tä yh­tei­sym­mär­ryk­seen. Täl­lä hän viit­ta­si avi­o­liit­to­nä­ke­myk­seen sekä seu­ra­kun­ta­työn tur­vaa­mi­seen ko­ro­na­pan­de­mi­an kes­kel­lä. Kir­kol­lis­ko­kous päät­ti li­sä­tä Kir­kon kes­kus­ra­has­ton tä­män vuo­den ta­lou­sar­vi­oon kol­me mil­joo­naa eu­roa seu­ra­kun­tien ja mil­joo­nan kir­kol­lis­ten jär­jes­tö­jen tu­ke­mi­seen.

Edus­ta­ja Ei­no Nis­si­nen La­pu­an hiip­pa­kun­nas­ta ku­vai­li kir­kol­lis­ko­kous­vii­kon ol­leen työn­täy­tei­nen.

– Kä­sit­te­lys­sä on ol­lut mie­len­kiin­toi­sia, mut­ta myös hen­ki­ses­ti ras­kai­ta asi­oi­ta. Olen iloin­nut myös vai­keis­ta kes­kus­te­luis­ta, joi­ta olen käy­nyt eri ta­voin ajat­te­le­vien edus­ta­ja­to­ve­rien kans­sa. Olen pyy­tä­nyt Ju­ma­lal­ta ym­mär­rys­tä, et­tä osai­sin toi­mia Ju­ma­lan tah­don mu­kai­ses­ti.

Va­paam­pi eh­tool­lis­jär­jes­te­ly kes­kus­te­lus­sa

Ko­kou­se­dus­ta­jia kes­kus­te­lut­ti esi­mer­kik­si edus­ta­ja Han­nu Ki­pon aloi­te, jon­ka mu­kaan eh­tool­lis­ju­ma­lan­pal­ve­luk­sen viet­tä­mi­seen ei vaa­dit­tai­si kirk­ko­her­ran lu­paa ei­kä tuo­mi­o­ka­pi­tu­lien tar­vit­si­si vah­vis­taa eh­tool­li­sen viet­to­paik­kaa.

– Asia on mer­ki­tyk­sel­li­nen eri­tyi­ses­ti niil­le he­rä­tys­liik­keil­le, jot­ka ha­lu­ai­si­vat viet­tää eh­tool­lis­ta sään­nöl­li­ses­ti omis­sa ti­lois­saan. Näh­däk­se­ni asi­al­la ei ole suur­ta vai­ku­tus­ta van­hoil­lis­les­ta­di­o­lais­ten ny­kyi­seen toi­min­taan, kos­ka osal­lis­tum­me mes­sui­hin pää­sään­töi­ses­ti kir­kois­sa, Nis­si­nen täs­men­si.

Aloi­te mah­dol­lis­tai­si eh­tool­li­sen ja­ka­mi­sen esi­mer­kik­si sai­ras­vuo­teen ää­rel­lä myös muil­le läs­nä­o­li­joil­le ei­kä vain sai­raal­le. Asia tu­lee va­li­o­kun­ta­kä­sit­te­lyn jäl­keen uu­del­leen täy­sis­tun­toon.

Ai­he kir­voit­ti eri­lai­sia mie­li­pi­tei­tä ja mai­nin­nan ”kir­kon ki­pu­koh­das­ta”.

– Sil­lä tar­koi­te­taan täs­sä ti­lan­net­ta, jos­sa osa kir­kon jä­se­nis­tä ei kat­so voi­van­sa osal­lis­tua sa­mal­le eh­tool­li­sel­le nais­pa­pin kans­sa. Sik­si osa ko­kee, et­tä heil­lä ei ole paik­kaa, jos­sa voi­si­vat viet­tää eh­tool­lis­ta va­kau­muk­sen­sa mu­kai­ses­ti. Kes­kus­te­lun laa­juus ker­too sii­tä, et­tä vir­ka­ky­sy­mys on edel­leen ki­peä ai­he kir­kon si­säl­lä, Nis­si­nen ku­vai­li.

Avi­o­liit­to­kä­si­tys ja­koi mie­li­pi­tei­tä

Edel­li­nen kir­kol­lis­ko­kous pyy­si piis­pain­ko­kous­ta edis­tä­mään kun­ni­oit­ta­vaa kes­kus­te­lua ja sel­vit­tä­mään vaih­to­eh­to­ja avi­o­liit­to­kä­si­tyk­ses­tä val­lit­se­van eri­mie­li­syy­den rat­kai­se­mi­sek­si. Piis­pat esit­ti­vät vas­tauk­ses­saan vaih­to­eh­toi­sia toi­min­ta­mal­le­ja.

– Vai­kut­taa sil­tä, et­tä eri nä­ke­myk­set ei­vät piis­po­jen kan­na­no­ton seu­rauk­se­na ole ai­na­kaan lä­hen­ty­neet toi­si­aan: pu­heen­vuo­rois­sa kan­na­tet­tiin mo­lem­pia ää­ri­päi­tä vih­ki­mi­sen vaih­to­eh­to­na, Mat­ti Tas­ki­la ana­ly­soi ai­hees­ta käy­tyä kes­kus­te­lua.

Osa edus­ta­jis­ta kai­pa­si Ju­ma­lan sa­nan auk­to­ri­teet­tia, osa ve­to­si syr­ji­mät­tö­myy­teen.

Poh­jim­mil­taan opil­li­nen ky­sy­mys

Tas­ki­la kan­nat­ti pu­heen­vuo­ros­saan yh­den lin­jan nä­ke­mys­tä: kirk­ko voi vih­kiä ai­no­as­taan mie­hen ja nai­sen avi­o­liit­toon.

– Mi­nul­le tämä ei ole tasa-ar­vo- tai ih­mi­sar­vo­ky­sy­mys. Ky­sy­mys on us­kol­li­suu­des­ta Ju­ma­lan sa­nal­le. Ky­sy­mys on myös kir­kon op­piin pe­rus­tu­vas­ta asi­as­ta, jon­ka muut­ta­mi­seen vaa­di­taan kir­kol­lis­ko­kouk­ses­sa kol­men nel­jä­so­san mää­rä­e­nem­mis­tö. Sana opet­taa meil­le sel­ke­äs­ti, et­tä luo­des­saan ih­mi­sen mie­hek­si ja nai­sek­si Ju­ma­la sää­ti mie­hen ja nai­sen vä­lil­le avi­o­lii­ton (Matt. 19:5).

Myös Pau­li Nie­me­lä pai­not­ti, et­tä kir­kon oli­si syy­tä py­syä pe­rin­tei­ses­sä avi­o­liit­to­kä­si­tyk­ses­sä.

– Mi­nul­le kä­si­tys avi­o­lii­tos­ta pe­rus­tuu luo­mis­ker­to­muk­ses­sa il­mais­tuun mie­hen ja nai­sen liit­toon. Täs­tä mi­nun on mah­do­ton­ta luo­pua tai teh­dä sii­tä komp­ro­mis­sia.

19.9.2020

Muis­ta­kaa tämä: joka niu­kas­ti kyl­vää, se niu­kas­ti niit­tää, ja joka run­saas­ti kyl­vää, se run­saas­ti niit­tää. 2. Kor. 9:6

Viikon kysymys