JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kir­kon kas­va­tuk­sen päi­vil­lä esil­lä kir­kon ja kun­tien yh­teis­työ

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
12.1.2015 10.00

Juttua muokattu:

1.1. 23:50
2020010123501020150112100000

Kir­kon kas­va­tuk­sen päi­vät jär­jes­te­tään 13.–15. tam­mi­kuu­ta Jy­väs­ky­läs­sä. Ai­em­pi­na vuo­si­na ta­pah­tu­ma on tun­net­tu Kir­kon lap­si- ja nuo­ri­so­työn neu­vot­te­lu­päi­vien ni­mel­lä. ​Päi­vil­lä kä­si­tel­lään kir­kon lap­si- ja nuo­ri­so­työn ajan­koh­tai­sia ai­hei­ta, esi­mer­kik­si kir­kon ja kun­tien kas­va­tus­työn yh­teis­työn mah­dol­li­suuk­sia.

Ti­lai­suu­teen ko­koon­tuu yli 800 kir­kon kas­va­tuk­sen am­mat­ti­lais­ta. Päi­vien ai­he "Oli­pa ker­ran" viit­taa ta­ri­nan­ker­ron­taan.

Päi­vil­lä kä­si­tel­lään kir­kon lap­si- ja nuo­ri­so­työn ajan­koh­tai­sia ai­hei­ta, esi­mer­kik­si kir­kon ja kun­tien kas­va­tus­työn yh­teis­työn mah­dol­li­suuk­sia.

Kun­tien ja seu­ra­kun­tien kas­va­tu­syh­teis­työs­tä kes­kus­te­le­vat muun mu­as­sa kan­sa­ne­dus­ta­ja Ilk­ka Kan­to­la ja piis­pain­ko­kouk­sen pää­sih­tee­ri Jyri Ko­mu­lai­nen. Kes­kus­te­lus­sa poh­di­taan, voi­vat­ko kun­ta ja seu­ra­kun­ta teh­dä yh­teis­työ­tä ja mi­ten us­kon­non­va­paus to­teu­tuu päi­vä­ko­dis­sa ja kou­lus­sa.

Päi­vien oh­jel­maan si­säl­tyy myös ker­to­muk­sia kas­va­tus­työn ar­jes­ta ja juh­las­ta ja poh­din­taa lei­kin mer­ki­tyk­ses­tä. Nuo­ret ovat mu­ka­na kes­kus­te­lus­sa, jos­sa ol­laan vies­tin­tä­kult­tuu­rin il­mi­öi­den ää­rel­lä ja ky­sy­tään, mi­ten työn­te­ki­jä tu­kee hy­vää lap­suut­ta ja nuo­ruut­ta so­me­vii­da­kos­sa.

Esit­te­lys­sä on myös uu­sia 10–14-vuo­ti­ai­den ikä­ryh­mäl­le so­vi­tet­tu­ja työ­ta­po­ja. Täs­sä oh­jel­ma­o­si­os­sa mu­ka­na ovat muun mu­as­sa piis­pa Sep­po Häk­ki­nen ja lap­si­a­si­a­val­tuu­tet­tu Tuo­mas Kurt­ti­la.

Kir­kon kas­va­tuk­sen päi­vien kuu­lu­mi­sia voi seu­ra­ta Fa­ce­boo­kis­sa ja Twit­te­ris­sä tun­nis­teel­la #kkp2015.

Kuva: Ku­van­kaap­paus Kir­kon kas­va­tuk­sen päi­vien esit­te­lys­tä

7.6.2020

Jee­sus sa­noo: "Niin kuin Isä on ra­kas­ta­nut mi­nua, niin olen minä ra­kas­ta­nut tei­tä. Py­sy­kää mi­nun rak­kau­des­sa­ni." Joh. 15:9

Viikon kysymys