JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kir­kon per­he­neu­von­nan ky­syn­tä on kas­va­nut ko­ro­nan myö­tä

Uutiset
11.9.2020 8.45

Juttua muokattu:

11.9. 08:42
2020091108425420200911084500

Juha Humalajoki

Juha Humalajoki

Päi­vä­mies

Kaik­ki ha­luk­kaat ei­vät saa tar­vit­se­maan­sa apua, vaik­ka per­he­neu­von­ta on etäyh­tey­den kaut­ta ta­voit­ta­nut uu­sia asi­a­kas­ryh­miä.

Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon per­he­neu­von­nan ky­syn­tä on li­sään­ty­nyt ke­säl­lä, Kir­kon vies­tin­tä ker­too. Toi­min­nan joh­ta­jil­le teh­dyn ky­se­lyn mu­kaan yli 60 pro­sent­tia kes­kuk­sis­ta pys­tyy ot­ta­maan asi­ak­kaik­si kaik­ki tar­vit­se­vat. Pää­kau­pun­ki­seu­dul­la ti­lan­ne on haas­ta­vam­pi: kaik­ki ha­luk­kaat ei­vät pää­se mu­kaan.

Etäyh­teys käyt­töön

Ko­ro­na­pan­de­mia ei py­säyt­tä­nyt toi­min­taa. Se siir­tyi maa­lis­kuun puo­li­vä­lis­sä etäyh­teyk­sin ta­pah­tu­vak­si.

Ke­sä­kuun alus­ta al­ka­en ta­paa­mi­set ovat to­teu­tu­neet myös kas­vok­kain, jos alu­eel­li­nen tau­ti­ti­lan­ne on sen sal­li­nut. Osa kes­kuk­sis­ta on jat­ka­nut per­he­neu­von­taa pel­käs­tään vi­de­on vä­li­tyk­sel­lä.

Asi­ak­kaat ovat ol­leet tyy­ty­väi­siä etäyh­tey­den mah­dol­li­suu­teen, jol­loin ai­ko­ja ei ole tar­vin­nut siir­tää. Osa on ko­ke­nut etäyh­teyk­sin ta­pah­tu­van per­he­neu­von­nan vie­raak­si ja jää­nyt odot­ta­maan kas­vok­kain ta­pah­tu­via koh­taa­mi­sia. Per­he­neu­von­ta on myös ta­voit­ta­nut uu­sia asi­a­kas­ryh­miä, joil­le etäyh­teyk­sil­lä asi­oin­ti on mie­lui­saa ja luon­te­vaa.

Ko­ro­na kuor­mit­taa

Ko­ro­na­pan­de­mi­aa ra­joit­ta­vat toi­met ovat kuor­mit­ta­neet per­hei­tä. Tämä on nä­ky­nyt eri­tyi­ses­ti van­hem­muu­teen liit­ty­vä­nä huo­le­na sekä ero­ky­sy­mys­ten li­sään­ty­mi­se­nä. Myös ta­lou­del­li­set huo­let ovat pu­hee­nai­hee­na en­tis­tä use­am­min.

Tut­ki­mus­ten mu­kaan van­hem­pien vä­li­nen suh­de vai­kut­taa lap­sen hy­vin­voin­tiin. Van­hem­pien suh­teen tun­neil­ma­pii­ri siir­tyy koko per­hee­seen. Kir­kon per­he­neu­von­ta tu­kee van­hem­pien pa­ri­suh­det­ta niin, et­tä se voi­si tar­jo­ta par­haan mah­dol­li­sen poh­jan las­ten kas­vul­le ja ke­hi­tyk­sel­le. Apua saa myös oman elä­män sol­mu­koh­tiin.

Apua yk­sin tai yh­des­sä

Per­he­neu­von­nan asi­ak­kaat ovat erit­täin tyy­ty­väi­siä saa­maan­sa pal­ve­luun. Asi­a­kas­pa­laut­tee­seen vas­tan­neis­ta yli 95 pro­sent­tia koki tul­leen­sa kuul­luk­si ja ym­mär­re­tyk­si.

Asi­ak­kaak­si voi tul­la yk­sin tai yh­des­sä puo­li­son tai muun lä­hei­sen kans­sa. Toi­min­ta on mak­su­ton­ta ei­kä vaa­di kir­kon jä­se­nyyt­tä.

Val­ta­o­sa asi­ak­kais­ta on työ­i­käi­siä lap­si­per­hei­den van­hem­pia, mie­hiä yli 40 pro­sent­tia. Vii­me vuo­den ai­ka­na kir­kon per­he­neu­von­nas­sa kävi noin 18 500 asi­a­kas­ta, yh­teen­sä yli 90 000 ker­taa.

Kir­kon per­he­a­si­ain neu­vot­te­lu­kes­kuk­sia on 41 ja niis­sä työs­ken­te­lee yli 180 työn­te­ki­jää. Noin puo­lel­la kes­kuk­sis­ta on os­to­pal­ve­lu­so­pi­mus kun­nan tai kun­ta­yh­ty­män kans­sa.

19.9.2020

Muis­ta­kaa tämä: joka niu­kas­ti kyl­vää, se niu­kas­ti niit­tää, ja joka run­saas­ti kyl­vää, se run­saas­ti niit­tää. 2. Kor. 9:6

Viikon kysymys