JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kir­kon per­he­neu­von­ta: Apua kan­nat­taa ha­kea mah­dol­li­sim­man ai­kai­sin

Päivämies
Uutiset
27.11.2014 6.00

Juttua muokattu:

1.1. 23:48
2020010123484520141127060000

Per­he­neu­von­nas­ta kan­nat­taa ha­kea apua, jos toi­nen puo­li­sois­ta on tyy­ty­mä­tön ti­lan­tee­seen, ke­ho­te­taan kir­kon per­he­neu­von­nas­ta, joka täyt­ti 70 vuot­ta kes­ki­viik­ko­na 19. mar­ras­kuu­ta. Ku­vas­sa ovat Ou­lun per­he­a­si­ain neu­vot­te­lu­kes­kuk­sen per­he­neu­vo­jat.

Per­he­neu­vo­ja Vuok­ko Lau­ri­la Ou­lun per­he­a­si­an neu­vot­te­lu­kes­kuk­ses­ta ker­too, et­tä pa­ri­te­ra­pi­aan tul­laan usein vuo­sia lii­an myö­hään.

– Ha­lu­an ko­ros­taa sitä, et­tä riit­tää, et­tä toi­nen puo­li­sois­ta on tyy­ty­mä­tön ti­lan­tee­seen. Jo sil­loin pi­täi­si läh­teä tut­ki­maan pa­ri­suh­teen ti­lan­net­ta, Lau­ri­la sa­noo.

Kir­kon per­he­neu­von­nan 70-vuo­tis­juh­laa vie­te­tiin Ou­lus­sa 18. mar­ras­kuu­ta. Ou­lun joh­ta­va per­he­neu­vo­ja Mar­ja Sii­vo­la ker­too, et­tä per­he­neu­von­nan ky­syn­tä on kas­va­nut 70 vuo­den ai­ka­na sekä Ou­lus­sa et­tä muu­al­la Suo­mes­sa.

– Myös mie­het ovat löy­tä­neet per­he­neu­von­nan pal­ve­lut, sil­lä en­tis­tä suu­rem­pi osa ajois­ta on mies­ten va­raa­mia. Täl­lä het­kel­lä en­sim­mäi­sen ajan saa 2–3 vii­kon si­säl­lä yh­tey­de­no­tos­ta ja va­ka­vis­sa krii­si­ti­lan­teis­sa ai­em­min­kin.

Eri­lai­sia nä­ke­myk­siä per­he-elä­mäs­tä

Per­he­neu­von­ta­työ­tä it­se­kin teh­nyt ja ai­hees­ta väi­tel­lyt Ou­lun hii­pa­kun­ta­de­kaa­ni Kari Ruot­sa­lai­nen kä­sit­te­li juh­la-alus­tuk­ses­saan ai­het­ta “Ihan­teet ja ar­ki”. Hän to­te­si, et­tä ih­mi­sel­le on omi­nais­ta luo­da ihan­tei­ta niin per­hee­seen kuin muu­hun elä­mään liit­ty­en.

– En­nen nuo ihan­teet mää­rit­te­li mel­kein yk­si­no­maan kirk­ko, mut­ta nyt ti­lan­ne on pal­jon ha­ja­nai­sem­pi. Kir­kon li­säk­si ja si­jas­ta sekä tie­do­tus­vä­li­neet, tut­ki­mus­tie­to et­tä eri­lai­set vir­tauk­set luo­vat vi­rik­kei­tä täs­sä asi­as­sa. Ne luo­vat ihan­tei­ta suh­tees­sa sekä pa­ri­suh­tee­seen et­tä lap­siin ja hei­dän kas­vat­ta­mi­seen­sa.

Ruot­sa­lai­sen mu­kaan eri­lai­set nä­ke­myk­set avi­o­lii­tos­ta ja per­he-elä­mäs­tä luo­vat jän­nit­tei­tä, jot­ka hei­jas­tu­vat myös kir­kon per­he­neu­von­taan. Per­he­neu­von­ta jou­tuu ta­sa­pai­noi­le­maan kir­kon va­kiin­tu­neen per­he­kä­si­tyk­sen ja muun yh­teis­kun­nan mo­ni­ar­voi­sen kä­si­tyk­sen vä­lil­lä.

Ar­mol­li­suus aut­taa jak­sa­maan

Ruot­sa­lai­nen ar­vi­oi, et­tä yh­teis­kun­nas­sam­me elä­mäs­tä teh­dään hel­pos­ti suo­rit­ta­mis­ta.

– Ih­mi­set tar­vit­se­vat myös ar­moa ja ar­mol­li­suut­ta sil­loin, kun ar­jen pai­neis­sa ihan­teet jää­vät saa­vut­ta­mat­ta. Kir­kon tu­li­si tar­jo­ta mah­dol­li­suus ko­kea ar­moa ja luot­ta­mus­ta sii­hen, et­tä kel­paam­me sel­lai­se­naan.

Alus­tuk­sen­sa jäl­keen Kari Ruot­sa­lai­nen to­te­aa, et­tä ihan­tei­den ja ar­jen vä­li­sen so­pu­soin­nun voi löy­tyä ar­mol­li­suu­den kaut­ta.

– En­nen us­kal­let­tiin jät­tää enem­män asi­oi­ta Ju­ma­lan va­raan. Nyt ajat­te­lu­ta­pa on muut­tu­nut: ih­mi­sen pi­tää it­se sel­vi­tä kai­kes­ta elä­mäs­sään.

Tie­toa kir­kon per­he­neu­von­nas­ta

– työ al­koi 19. mar­ras­kuu­ta 1944 Tam­pe­reel­la

– tar­jo­aa am­ma­til­lis­ta kes­kus­te­lu­a­pua pa­ri­suh­teen ja per­heen ky­sy­myk­sis­sä sekä elä­män krii­si­ti­lan­teis­sa

– on asi­ak­kail­le mak­su­ton­ta

– kes­kus­te­le­maan voi tul­la myös yk­sin

– per­he­a­si­an neu­vot­te­lu­kes­kuk­sia 41 paik­ka­kun­nal­la

Teks­ti: Pek­ka Ait­ta­kum­pu ja Vesa Jur­mu

Ku­vat: Vesa Jur­mu

28.5.2020

Kun To­tuu­den Hen­ki tu­lee, hän joh­taa tei­dät tun­te­maan koko to­tuu­den. Joh. 16:13

Viikon kysymys