JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kir­kon py­syt­tä­vä tun­nus­tus­kir­jo­jen ope­tuk­ses­sa

Uutiset
1.7.2017 14.00

SRK:n vuo­si­ko­kouk­sen tä­nään Po­rin ur­hei­lu­ta­lol­la avan­nut ro­vas­ti Vil­jo Jun­tu­nen sa­noi, et­tä kir­kon ei ole va­raa poi­ke­ta raa­ma­tul­li­ses­ta opis­ta, joka on il­mais­tu lu­te­ri­lai­sis­sa tun­nus­tus­kir­jois­sa.

Jun­tu­nen to­te­si, et­tä Su­vi­seu­rois­sa on tänä vuon­na eri­tyi­ses­ti esil­lä lu­te­ri­lais­ta kirk­koa ja van­hoil­lis­les­ta­di­o­lais­ta kris­til­li­syyt­tä kos­ket­ta­va us­kon­puh­dis­tuk­sen 500-vuo­tis­juh­la­vuo­si.

– Se muis­tut­taa mei­tä Ju­ma­lan sa­nas­ta, joka on opin ja elä­män ylin oh­je, sekä sii­tä, et­tä tu­lem­me au­tu­aik­si yk­sin us­kos­ta, yk­sin ar­mos­ta, yk­sin Kris­tuk­sen an­si­on täh­den.

Vil­jo Jun­tu­nen ava­si vuo­si­ko­kouk­sen vii­mei­sen ker­ran. Tä­nään SRK:n joh­to­kun­ta va­lit­see kes­kuu­des­taan uu­den pu­heen­joh­ta­jan.

Jun­tu­sen mu­kaan Suo­men 178 rau­ha­nyh­dis­tyk­ses­sä toi­min­ta on jat­ku­nut vilk­kaa­na.

– Pe­rus­työ­tä ovat ai­na seu­rat, jot­ka ko­ko­a­vat kai­ke­ni­käi­set Ju­ma­lan lap­set yh­te­nä ju­ma­lan per­hee­nä Ju­ma­lan sa­nan kuu­loon.

Joh­to­kun­taan kak­si uut­ta jä­sen­tä

SRK:n joh­to­kun­nan jä­se­nis­tä ero­vuo­ros­sa oli­vat Al­po Iso­ta­lus, Vil­jo Jun­tu­nen, Han­nu Kal­lun­ki, Kim­mo Puo­li­tai­val, Il­po Sauk­ko­nen ja Rei­jo Peu­ra. Heis­tä Al­po Iso­ta­lus ja Vil­jo Jun­tu­nen käyt­ti­vät ero­vuo­roi­suu­ten­sa ja Han­nu Kal­lun­ki, Kim­mo Puo­li­tai­val, Il­po Sauk­ko­nen ja Rei­jo Peu­ra va­lit­tiin uu­del­leen. Uu­si­na jä­se­ni­nä joh­to­kun­taan va­lit­tiin Aa­po Mä­en­pää Ke­min­maas­ta ja Mat­ti Nie­me­lä Ou­lus­ta.

Vil­jo Jun­tu­sen jää­tyä pois SRK:n joh­to­kun­nan pu­heen­joh­ta­jan teh­tä­väs­tä, joh­to­kun­ta ko­koon­tuu myö­hem­min tä­nään va­lit­se­maan kes­kuu­des­taan pu­heen­joh­ta­jan ja va­ra­pu­heen­joh­ta­jat.

Jul­kai­su­jen toi­mi­tus­neu­vos­tos­sa ero­vuo­ros­sa ol­leet Kirs­ti Nurk­ka­la ja Erk­ki Piri va­lit­tiin jat­ka­maan teh­tä­väs­sään.

Toi­min­nan va­kiin­nut­ta­mi­sen ai­kaa

Vuo­si­ko­kous hy­väk­syi SRK:n vuo­den 2016 toi­min­ta­ker­to­muk­sen, ti­lin­pää­tök­sen ja ti­lin­tar­kas­tus­ker­to­muk­sen sekä vuo­den 2018 toi­min­ta­suun­ni­tel­man.

Vuon­na 2016 iso­ja muu­tok­sia SRK:n toi­min­nas­sa oli­vat uu­den alu­eel­li­sen yh­teis­työn toi­min­ta­mal­lin käyt­töö­not­to ja Sii­o­nin lau­lut -kir­jan uu­dis­ta­mi­nen, to­te­si SRK:n pää­sih­tee­ri Juha Kaa­ri­vaa­ra esi­tel­les­sään toi­min­ta­ker­to­muk­sen. Lä­he­tys­työs­sä SRK pe­rus­ti hu­ma­ni­taa­ri­sen avun toi­mi­kun­nan, joka suun­nit­te­lee ja koor­di­noi ta­lou­del­lis­ta apua mai­hin, jois­sa SRK te­kee lä­he­tys­työ­tä.

Kaa­ri­vaa­ra to­te­si, et­tä toi­min­ta­suun­ni­tel­man mu­kaan vuo­si 2018 tu­lee ole­maan toi­min­nan va­kiin­nut­ta­mi­sen ai­kaa. Suu­ria hank­kei­ta ei ole suun­ni­tel­mis­sa.

– Edel­leen pe­rus­teh­tä­vä­nä on he­rät­tää ja el­vyt­tää kris­til­lis­tä us­ko­ne­lä­mää. Vuo­den 2018 vies­tin­nän tee­ma ”Minä an­nan teil­le le­von” roh­kai­see luot­ta­maan Ju­ma­lan joh­da­tuk­seen.

Vuo­si­ko­kous päät­ti su­vi­seu­ro­jen jär­jes­tä­mis­vuo­rot seu­raa­vil­le rau­ha­nyh­dis­tyk­sil­le: ää­ne­kos­ki vuon­na 2018, Ou­lu vuon­na 2019, Haa­pa­jär­vi vuon­na 2020 ja Van­taa vuon­na 2021.

Vuo­si­ko­kous lau­loi vir­ren 618 pois nuk­ku­nei­den sa­nan­pal­ve­li­oi­den muis­tol­le.

Ku­vat: Su­vi­seu­ro­jen ku­va­pal­ve­lu

28.2.2020

Sy­vyy­des­tä minä huu­dan si­nua, Her­ra. Her­ra, kuu­le mi­nun ää­ne­ni. Ps. 130:1-2

Viikon kysymys