JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kir­kon roo­li kes­kus­te­lut­ti kir­kol­lis­ko­kouk­ses­sa: Kirk­ko on elä­män puo­lel­la

Uutiset
6.11.2020 10.30

Juttua muokattu:

6.11. 10:27
2020110610273720201106103000
Kirkolliskokouksen kolme Mattia saman pöydän ympärillä: Tampereen hiippakunnan piispa Matti Repo (vas.), Lapuan hiippakunnan edustaja Matti Salomäki sekä Oulun hiippakunnan edustaja Matti Taskila.

Kirkolliskokouksen kolme Mattia saman pöydän ympärillä: Tampereen hiippakunnan piispa Matti Repo (vas.), Lapuan hiippakunnan edustaja Matti Salomäki sekä Oulun hiippakunnan edustaja Matti Taskila.

Johanna Lumijärvi

Kirkolliskokouksen kolme Mattia saman pöydän ympärillä: Tampereen hiippakunnan piispa Matti Repo (vas.), Lapuan hiippakunnan edustaja Matti Salomäki sekä Oulun hiippakunnan edustaja Matti Taskila.

Kirkolliskokouksen kolme Mattia saman pöydän ympärillä: Tampereen hiippakunnan piispa Matti Repo (vas.), Lapuan hiippakunnan edustaja Matti Salomäki sekä Oulun hiippakunnan edustaja Matti Taskila.

Johanna Lumijärvi

Päi­vä­mies

Kirk­ko ei saa tai­pua maal­lis­tu­van kan­san myö­tä, lin­ja­si SRK:n pu­heen­joh­ta­ja Mat­ti Tas­ki­la täy­sis­tun­nos­sa.

Täl­lä vii­kol­la ko­kous­ta­nut kir­kol­lis­ko­kouksen syy­sis­tun­to päät­tyy tä­nään. Kir­kol­lis­ko­kous kes­kus­te­li vii­kon ai­ka­na muun mu­as­sa kir­kon tuo­rees­ta ne­li­vuo­tis­ker­to­muk­ses­ta sekä kirk­ko­lain ja -jär­jes­tyk­sen uu­dis­ta­mi­ses­ta. Osa edus­ta­jien pu­heen­vuo­rois­ta jat­koi piis­pa Jari Jolk­ko­sen ava­jais­mes­sun pu­heen lin­jaa pal­jas­ta­en huol­ta kir­kon muut­tu­vas­ta mer­ki­tyk­ses­tä kan­sa­lai­sil­le.

Edus­ta­ja Ant­ti Aho­nen puol­si kir­kon säi­lyt­tä­mis­tä pe­rus­kal­li­o­na, joka an­taa kes­tä­vää tur­vaa ja kes­tä­viä vas­tauk­sia hen­ki­ses­sä ja hen­gel­li­ses­sä mie­les­sä et­si­väl­le. Sen vuok­si kir­kon pe­rin­tei­nen ja pe­rim­mäi­nen sa­no­ma oli­si syy­tä säi­lyt­tää.

Piis­pa Mat­ti Repo koki kirk­koon liit­ty­nei­den ih­mis­ten huo­mi­oi­mi­sen jää­neen lii­an vä­häl­le. Sii­nä mis­sä kir­kos­ta ero­taan sen mer­ki­tyk­set­tö­myy­den vuok­si, sii­hen myös lii­ty­tään eri syis­tä.

Ju­ma­lan sana tu­lee säi­lyt­tää kir­kos­sa

Kir­kol­lis­ko­kou­se­dus­ta­ja, SRK:n joh­to­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Mat­ti Tas­ki­la käyt­ti täy­sis­tun­nos­sa ai­hees­ta pu­heen­vuo­ron.

– Eri­tyi­ses­ti elä­mään ja kuo­le­maan liit­ty­väs­sä kes­kus­te­lus­sa kir­kol­la on sel­keä sa­no­ma, kirk­ko toi­mii elä­män puo­lel­la.

Tas­ki­la pu­hui kir­kon hei­ken­nees­tä roo­lis­ta suo­ma­lais­ten elä­mäs­sä. Hän huo­maut­ti, et­tei kirk­ko saa ai­na­kaan tai­pua maal­lis­tu­van kan­san myö­tä.

– Tär­kein­tä on se, et­tei us­kol­li­suus Ju­ma­lan sa­nal­le kos­kaan jäi­si taka-alal­le kir­kon vies­tis­sä ja työs­sä, hän päät­ti pu­heen­vuo­ron­sa.

16.5.2021

Jee­sus ru­koi­li ja sa­noi: "Sen kirk­kau­den, jon­ka sinä olet an­ta­nut mi­nul­le, olen minä an­ta­nut heil­le, jot­ta he oli­si­vat yh­tä, niin kuin me olem­me yh­tä." Joh. 17:22

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies