JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kir­kon tu­le­vai­suus­ko­mi­tea: Työn­te­ki­jä­kes­kei­syy­des­tä tu­lee siir­tyä seu­ra­kun­ta­lais­läh­töi­seen toi­min­ta­kult­tuu­riin

Uutiset
19.10.2016 13.53

Kirk­ko ei ole or­ga­ni­saa­ti­on­sa, hal­lin­ton­sa tai ta­lou­ten­sa puo­les­ta krii­sis­sä, to­te­aa Kir­kon tu­le­vai­suus­ko­mi­tea vas­ti­kään val­mis­tu­nees­sa mie­tin­nös­sään. Kir­kon toi­min­ta on mo­ni­puo­lis­ta, ja se ta­voit­taa edel­leen laa­jo­ja ih­mis­jouk­ko­ja. Täs­tä huo­li­mat­ta kirk­ko tar­vit­see mer­kit­tä­viä uu­dis­tuk­sia voi­dak­seen vas­ta­ta tu­le­vai­suu­den haas­tei­siin.

Pelk­kä or­ga­ni­saa­ti­on muok­kaa­mi­nen ei rii­tä, sil­lä sen ohes­sa tar­vi­taan toi­min­ta- ja joh­ta­mis­kult­tuu­rin uu­dis­tus­ta ja jat­ku­vaa ke­hit­tä­mis­toi­min­taa.

Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon kor­kein päät­tä­vä elin, kir­kol­lis­ko­kous, ni­mit­ti tou­ko­kuus­sa 2015 ko­mi­te­an ar­vi­oi­maan kir­kon or­ga­ni­saa­ti­o­ta ja laa­ti­maan eh­do­tuk­sen uu­des­ta or­ga­ni­saa­tio- ja toi­min­ta­mal­lis­ta. Ko­mi­tea ot­taa mie­tin­nös­sään kan­taa sii­hen, mil­lä ta­val­la kir­kon or­ga­ni­saa­ti­on tu­li­si uu­dis­tua, jot­ta se ky­ke­ni­si vas­taa­maan muut­tu­van yh­teis­kun­nan haas­tei­siin ja to­teut­ta­maan te­hok­kaas­ti pe­rus­teh­tä­vään­sä.

Työn­te­ki­jä­kes­kei­ses­tä seu­ra­kun­ta­lais­läh­töi­seen toi­min­ta­kult­tuu­rin

Tär­kein ko­mi­te­an muu­to­se­si­tyk­sis­tä on siir­ty­mi­nen vir­ka­val­tai­ses­ta ja työn­te­ki­jä­kes­kei­ses­tä toi­min­ta­kult­tuu­ris­ta seu­ra­kun­ta­lais­läh­töi­seen kult­tuu­rin. Seu­ra­kun­ta­lai­set ei­vät ole seu­ra­kun­nan toi­min­nan koh­de, vaan he ovat yh­tä kuin seu­ra­kun­ta.

Seu­ra­kun­ta­lais­ten toi­min­ta­mah­dol­li­suuk­siin liit­ty­vät konk­reet­ti­set es­teet on kar­toi­tet­ta­va ja pu­ret­ta­va. Kir­kois­ta tu­lee teh­dä mo­ni­käyt­töi­siä yh­tei­sön kes­kuk­sia, jon­ne seu­ra­kun­ta­lai­set voi­vat ko­koon­tua.

Kir­kon työ­kult­tuu­ria tu­lee ke­hit­tää ja va­paut­taa. Vir­ka­suh­teis­ta tu­lee siir­tyä työ­so­pi­mus­suh­tei­siin, ja kir­kol­lis­ten joh­ta­jien koh­dal­la tu­lee har­ki­ta siir­ty­mis­tä mää­rä­ai­kai­siin työ­suh­tei­siin.

Nuor­ten osal­li­suut­ta kir­kon elä­mäs­sä ja pää­tök­sen­te­os­sa on vah­vis­tet­ta­va. Tämä edel­lyt­tää nuo­ria ja nuo­ria ai­kui­sia kos­ke­via kiin­ti­ö­paik­ko­ja niin seu­ra­kun­tien hal­lin­toon kuin kir­kol­lis­ko­kouk­seen.

Seu­ra­kun­tien tu­lee ol­la ta­lou­del­li­ses­ti oma­va­rai­sia

Ta­lou­del­lis­ten vai­keuk­sien kes­kel­lä kamp­pai­le­vat seu­ra­kun­nat tar­vit­se­vat tu­kea. Tä­hän py­ri­tään pie­nen­tä­mäl­lä seu­ra­kun­nil­ta ke­rät­tä­viä kes­kus­ra­has­to­mak­su­ja. Muu­tos on mah­dol­lis­ta vain kes­kus­hal­lin­toa kos­ke­vien uu­del­leen­jär­jes­te­lyi­den kaut­ta.

Seu­ra­kun­tien toi­min­nan­va­pauk­sia py­ri­tään vah­vis­ta­maan kar­si­mal­la sään­te­lyä ja alis­tu­sa­si­oi­ta sekä avaa­mal­la ra­jat­tu mah­dol­li­suus hen­ki­lö­seu­ra­kun­tiin. Ko­mi­tea ei kan­na­ta seu­ra­kun­ta­ra­ken­tei­ta kos­ke­via pak­ko­rat­kai­su­ja, mut­ta se aset­taa seu­ra­kun­tien it­se­näi­syy­den eh­dok­si ta­lou­del­li­sen oma­va­rai­suu­den.

Kir­kon kes­kus­hal­lin­to dy­naa­mi­sek­si ja te­hok­kaak­si

Kir­kol­lis­ko­kouk­sen dy­naa­mi­suut­ta ja te­hok­kuut­ta py­ri­tään li­sää­mään pie­nen­tä­mäl­lä ko­koa, li­sää­mäl­lä ko­koon­tu­mis­ti­heyt­tä, uu­dis­ta­mal­la aloi­te­käy­tän­tö­jä ja toi­min­ta­kult­tuu­ria sekä kor­jaa­mal­la mää­rä­e­nem­mis­tö­vaa­ti­muk­sia.

Kirk­ko­hal­li­tus­ta ke­hi­te­tään ny­kyis­tä pa­rem­min hiip­pa­kun­tia ja seu­ra­kun­tia pal­ve­le­vak­si eli­mek­si. Ke­hit­tä­mis­toi­min­taa var­ten ra­ken­ne­taan maan­laa­jui­nen ver­kos­to, joka tu­kee seu­ra­kun­nis­sa ja hiip­pa­kun­nis­sa teh­tä­vää työ­tä sekä le­vit­tää seu­ra­kun­nis­sa ke­hi­tet­ty­jä in­no­vaa­ti­oi­ta ja hy­viä toi­min­ta­mal­le­ja. Ver­kos­ton toi­min­taa koor­di­noi Kir­kon ke­hit­tä­mis­pal­ve­luiksi kut­sut­ta­va uu­si yk­sik­kö.

Kir­kol­lis­ko­kous aloit­taa tu­le­vai­suus­ko­mi­te­an mie­tin­nön kä­sit­te­lyn ko­kouk­ses­saan 8.–11.11.

Kir­kon tu­le­vai­suus­ko­mi­tea koos­tuu kol­mes­ta­tois­ta yh­teis­kun­nan eri sek­to­rei­ta edus­ta­vas­ta ko­ke­nees­ta asi­an­tun­ti­jas­ta. Sen pu­heen­joh­ta­ja­na toi­mii kir­kol­lis­ko­kouk­sen la­ki­va­li­o­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja, laa­man­ni Ant­ti Sa­ve­la.

Mie­tin­tö on lu­et­ta­vis­sa Sa­kas­ti-verk­ko­pal­ve­lus­sa.

Ku­vi­tus­ku­va: Mar­kus Leh­ti­nie­mi

22.2.2020

Ku­kin kat­so­koon, mi­ten ra­ken­taa. Pe­rus­tus on jo las­ket­tu, ja se on Jee­sus Kris­tus. Muu­ta pe­rus­tus­ta ei ku­kaan voi las­kea. 1 Kor. 3:10-11

Viikon kysymys